สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 36,554

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 5,787
กองแผนงาน 4,370
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,338
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 4,299
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 4,088
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 3,771
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 3,728
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3,153
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 3,027
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 2,822
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2,813
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 2,804
สำนักโภชนาการ 2,636
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 2,434
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2,420
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 2,373
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2,272
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2,220
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2,151
สำนักทันตสาธารณสุข 2,133
กองการเจ้าหน้าที่ 2,125
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,948
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 1,933
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,932
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1,882
กองกฎหมาย 1,836
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 1,748
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 1,550
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1,448
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1,434
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1,333
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1,234
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 1,083
กลุ่มตรวจสอบภายใน 998
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 771
กองคลัง 742
สำนักงานเลขานุการกรม 159
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 73