หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
สนับสนุนค่าเช่าบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรในหน่วยงาน 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน 12 ครั้ง 1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 103,200.00
รวมเป็นเงิน 103,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
103,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
บุคลากรหน่วยงาน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรหน่วยงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรหน่วยงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 48 ) 14.4 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6.2 ผลผลิต/โครงการ    ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7. หลักการและเหตุผล :
จากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ การลงทุน และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในอนาคตจะนำมาซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการเป้าหมายจำนวนมาก รวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมการเชื่อมโยงการคมนาคม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแรงงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงปัญหาเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย โดยพบว่าโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่อาจเกิดจากมลพิษอากาศ ฝุ่นละออง และโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำที่มาจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ประกอบกับข้อมูลการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรโลก (DALY) ปี 2010 (องค์การอนามัยโลก) พบว่าปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดภาระโรคและตายมากที่สุดคือคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ที่ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหามลพิษอากาศ (ที่มา: วารสารคนแบกโรค ฉบับที่ 1/2556 ) ดังนั้นการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน จึงได้จัดทำโครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี เพื่อเป็นรูปแบบตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สามารถนำรูปแบบเมืองสุขภาพดีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเมืองของตนเองให้เป็นเมืองสุขภาพดี โดยการพัฒนาเมืองสุขภาพดีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารริมบาทวิถีให้มีความสะอาดปลอดภัย พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรมและสถานประกอบกิจการด้านบริการให้ได้มาตรฐาน พัฒนาจัดการสุขาภิบาลและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสมดุลของการพัฒนาเป็นแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสุขภาพดี พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้อาศัยอยู่ในเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี "

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 4. เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เทศบาลแสนสุขมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ต้นแบบชุมชนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 แห่ง
3.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรที่สามารถดำเนิการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำในเทศบาลเมืองแสนสุขและโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว 1) ยกระดับอาหารริมบาทวิถี สะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (street food good health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 2) ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพดี 13.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 1) พัฒนามาตรฐานและยกระดับการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 2) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1) พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 2) ยกระดับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1) พัฒนาโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาสาสมัครชุมชน 2) เสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างทบทวน สำรวจและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานสุขภาพเขตเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 ฉบับ 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 450,000.00
2 ประชุมพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 1 ครั้ง 8 เม.ย. 2565 - 8 เม.ย. 2565 3,800.00
3 ประชุมปรึกษาหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 18 พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 3,800.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 18 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565 6,200.00
5 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ศอ.6 สสจ.ชลบุรี และ ทม.แสนสุข 1 ครั้ง 18 พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 4,750.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข 1 ครั้ง 15 ธ.ค. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 12,850.00
7 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลแสนสุข 1 ครั้ง 20 เม.ย. 2565 - 20 เม.ย. 2565 6,250.00
8 จ้างออกแบบและพัฒนาชุดความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1 ชุด 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 42,000.00
9 ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในพื้นที่ทม.แสนสุข 2 ครั้ง 20 ม.ค. 2565 - 24 ก.พ. 2565 25,020.00
10 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์เมืองท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีเพื่อสร้างสุขภาวะเขตเมือง 3 ครั้ง 3 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 11,400.00
11 ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่เทศบาลแสนสุข 3 ครั้ง 4 พ.ค. 2565 - 28 ก.ค. 2565 27,450.00
รวมเป็นเงิน 593,520.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
593,520.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 18 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข 2. สถานประกอบกิจการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3. หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อปท

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาระประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุทธิดา อุกพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 45 ) 14.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
"จากการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้เกิดการผันผวนตามปัจจัยภายนอก และต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และจากผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพหลักที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี ในปี 2561 ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มสำคัญของการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้มีทางเลือกสุขภาพที่จำกัด มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้ ส่งผลค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม มีสภาพการทำงานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประเมินการคาดการณ์ และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตลอดจนการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยสร้างเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคอันมีสาเหตุจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สามารถป้องกันได้ นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอต่อมาตรการลดและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสมดุลของการพัฒนาเป็นแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองน่าอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพโดยปกติสุข "

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. เพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3. เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (พฤติกรรมสุขภาพและ การรับสัมผัสมลพิษ สถานะสุขภาพ คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ คุณภาพอากาศ การปนเปื้อนพืชอาหาร การใช้สารเคมีทางการเกษตร) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเศษภาคใต้ 4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง
2.อปท.ต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อปท.นำข้อมูลคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 5 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : การพัฒนาแกนนำการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดชุมพร-ระนอง (1 ฐาน) 1 ชุด
4.เชิงคุณภาพ : หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
"1. พัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ 2. ขับเคลื่อน อปท.นำข้อมูลคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว ในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4. การพัฒนาแกนนำการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ประเด็นฝุ่น และแรงงานต่างด้าว) 5. จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร) 6. พัฒนาต้นแบบเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร) และ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สงขลา) 7. พัฒนาต้นแบบเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 8. พัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับเจ้าหน้าที่ สธ."

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ 1 ครั้ง 17 ธ.ค. 2564 - 20 ธ.ค. 2564 39,327.00
2 ประชุมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง 12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565 6,250.00
3 จ้างจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565 40,000.00
4 ประชุมจัดทำแนวทางและโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง 20 ม.ค. 2565 - 20 ม.ค. 2565 4,750.00
5 ประชุมพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดทำชุดความรู้ เพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง 3 ก.พ. 2565 - 3 ธ.ค. 2564 4,750.00
6 จ้างจัดทำสื่อ ชุดความรู้ เพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ชุด 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 55,000.00
7 ประชุมถอดบทเรียนการอบรมพัฒนาแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ครั้ง 27 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565 4,750.00
8 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการพัฒนาเมืองพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร) 1 ครั้ง 10 มี.ค. 2565 - 10 มี.ค. 2565 3,800.00
9 จ้างจัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 1 ชุด 1 มิ.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565 100,000.00
10 ประชุมสรุปข้อมูลตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1 ครั้ง 25 ส.ค. 2565 - 25 ส.ค. 2565 6,200.00
11 จ้างพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร่งด่วนในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ชุด 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 250,000.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 16 ธ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2565 11,600.00
13 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 19 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 7,600.00
14 จัดปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืี้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 ครั้ง 23 ธ.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2565 7,600.00
15 ลงพื้นที่สนับสนุนการอบรมพัฒนาแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 73,940.00
16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด้านการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 198,600.00
รวมเป็นเงิน 814,167.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
814,167.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร) 2. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สงขลา) 3. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ศูนย์อนามัย 3. หน่วยงานสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ผู้ประกอบการในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. ศูนย์อนามัย 4. ผู้ประกอบการในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพนิตา เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาววาสนา ลุนสำโรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุทธิดา อุกพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสขภาพจากมลพิษอากาศ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 49 ) 14.5 พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

7. หลักการและเหตุผล :
จมลพิษอากาศและสุขภาพเป็นประเด็นสาธารณสุขที่สำคัญ โดยมลพิษอากาศเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งปอดซึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียด้านสุขภาพอันดับต้นของโลก ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากปัญหามลพิษทางอากาศทั่วโลกถึง 7 ล้านคน หรือ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตทั่วโลก ( จึงทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก ซึ่งเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการมลพิษทางอากาศและคุ้มครองสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษโดยเฉพาะที่สำคัญ ได้แก่ SDG 3.9 SDG 7.1 และ SDG 12 ประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายที่สำคัญร่วมกัน คือ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการมลพิษทางอากาศและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้นเป็นประจำและเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน จึงได้มีมติให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและบูรณาการในทุกภาคส่วน นำไปสู่เป้าหมายประเทศ “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทยและผู้มาเยือน” จากการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากสถานีแบบอัตโนมัติใน 34 จังหวัด จำนวน 64 สถานี ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 2562 สถานการณ์มลพิษทางอากาศในภาพรวมของทั้งประเทศดีขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย สารมลพิษทางอากาศที่พบเกินมาตรฐานได้แก่ PM10 และ PM2.5 ก๊าซโอโซน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลตรวจวัดได้ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย จังหวัดที่พบมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน คิดเป็นจำนวนวันมากกว่าร้อยละ 20 ของทั้งปี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดสระบุรี (เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน) และจังหวัดขอนแก่น และจากการเฝ้าระวังฯ ในปี 2563 จากข้อมูลสถานีตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 70 สถานี ใน 38 จังหวัด พบว่า ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ PM2.5 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5-366 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม. ) มีจำนวนวันเกินมาตรฐานสูงสุด 85 วัน พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี PM2.5 มีค่าอยู่ในช่วง 98 - 303 มคก./ลบ.ม. และจำนวนวันที่เกินมาตรฐาน 67 วัน และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ธันวาคม 2562 PM2.5 มีค่าอยู่ในช่วง 4-109 มคก./ลบ.ม และจำนวนวันที่เกินมาตรฐาน 56 วัน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2562 นอกจากนี้ยังพบหลายพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักด้านการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี จึงได้จัดทำโครงการโครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่มีประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งพื้นที่เขตเมือง พื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษทางอากาศและดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองได้ รวมทั้งเฝ้าระวัง คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤตมลพิษทางอากาศเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและในการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและลดป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต 2. เพื่อเฝ้าระวัง คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤตมลพิษทางอากาศเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 3. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 4. เพื่อพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 1 ระบบ
2.ชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 22 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อปท. ในพื้นที่วิกฤติมีความเข้าใจและนำ พรบ. สธ. พ.ศ.2535 ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ (ร้อยละ 10) 10 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของภาคีเครือข่ายเป้าหมายมีการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บังคับใช้กฎหมายตามพระ ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุมแหล่งกำเนิด 2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมในการจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัย และชุมชนต้นแบบด้านมลพืษอากาศ 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัยที่ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานวิชาการฯ เพื่อกำหนดกรอบพัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัย 1 ครั้ง 16 ธ.ค. 2564 - 16 ธ.ค. 2564 4,650.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเหมาะสมในการพัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัย (Air Quality Health Index, AQHI) 1 ครั้ง 22 ธ.ค. 2564 - 22 ธ.ค. 2564 12,800.00
3 ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาชุมชนต้นแบบ เครือข่ายในการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยระดับตำบล 1 ครั้ง 11 พ.ย. 2564 - 11 พ.ย. 2564 3,100.00
4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยระดับตำบล 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 80,000.00
5 สนับสนุนและพัฒนาห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชุมชน รวมทั้งภาคเอกช 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 23,875.00
6 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 1 ครั้ง 19 ต.ค. 2564 - 20 ต.ค. 2564 20,000.00
7 จ้างพัฒนาสื่อ ชุดความรู้ในการสื่อสารเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 1 ชุด 2 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2564 90,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการลงพื้นที่สื่อสารสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 1 ครั้ง 15 ธ.ค. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 40,000.00
9 จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2565 1 ชุด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 100,000.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ (AAR) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง 20 ก.ค. 2565 - 20 ก.ค. 2565 80,000.00
11 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานแบบบูรณาการ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 10,850.00
12 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการควบคุมแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และประเมินผลการติดตามบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. สธ. พ.ศ. 2535 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 10,000.00
13 การประชุม เรื่องการเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 25,520.00
14 จัดสัมมนาวิชาการ แถลงข้อมูลสถานการณ์และการป้องกันตนเอง "คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น" ภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 33,150.00
15 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 15,095.00
16 ลงพื้นที่สื่อสารแจ้งเตือนฯ สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 4 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 28 เม.ย. 2565 20,000.00
รวมเป็นเงิน 569,040.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
569,040.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัย 1-12 สสม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ประชาชนและแกนนำประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.น้อย เครือข่ายกลุ่มวัย แกนนำนักเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. ศูนย์อนามัย 4. ผู้ประกอบการในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางกรวิภา ปนุณศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางยปราโมทย์ แสนสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเบญวรรณ ธวัชสุภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 56 ) 16.1 การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเมืองสุขภาพดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
"สืบเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการโรงไฟฟ้า การทำเหมืองแร่ รวมถึงพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว ขาดการวางแผนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดี และไม่ดําเนินการตามกฎหมายกําหนด จึงก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากภัยพิบัติ การเพิ่มขึ้นของแมลงพาหะนำโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอุจจาระร่วงที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความแออัดของผู้ได้รับผลกระทบจากการมีที่พักพิงจำกัด และไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด เพิ่มความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมถึงการเพิ่มจำนวนของพาหะนำโรคได้ ดังที่เห็นได้จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโรคอุบัติใหม่จากไวรัสที่เห็นชัดที่สุดในปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้จากแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมใน การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ หลักการป้องกันไว้ก่อน หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การสร้างความรอบรู้ และการพัฒนา ที่ยั่งยืน เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน ดังนั้น กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินคาดการณ์ผลกระทบ ต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง และการพัฒนานวัตกรรมในการสื่อสารเตือนภัย เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงการดำเนินงานต่อการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถพร้อมปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อย่างยั่งยืน "

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อส่งเสริมเมืองสุขภาพดี 3. การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่เหมืองแร่ 4. ขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตกิจการที่ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพระดับเขต มีรายงานผลการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ สวมหน้ากากป้องกัน 85 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพด้านการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือด้านการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. จัดทำคู่มือแนวทางการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ และ SOP การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อส่งเสริมเมืองสุขภาพดี 5. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 6. การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่เหมืองแร่ 7. สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่เหมืองแร่ conference 8. ขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตกิจการที่ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ และ SOP การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
2 จ้างศึกษาประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 140,000.00
3 ประชุมปรึกษาหารือกำหนดกรอบแนวทางและแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 1 ครั้ง 15 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564 5,700.00
4 พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 1 ระบบ 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 30,000.00
5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อส่งเสริมเมืองสุขภาพดี 1 ครั้ง 15 ส.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565 36,000.00
6 ศึกษาและจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฯ 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมศูนย์คาดการณ์เรื่องการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,600.00
8 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาประเด็นคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,400.00
9 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนเครือข่ายอนามัยโพลในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 47,300.00
10 สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่เหมืองแร่ conference 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,600.00
11 ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 61,425.00
12 ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมืออนามัยโพล ทั้งแบบกลุ่มเป้าหมายทั่วไป(General) และแบบกำหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Sentinel) ร่วมกับเครือข่ายอนามัยโพลทั้งสวนกลางและศูนย์ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 22,800.00
13 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 34,200.00
รวมเป็นเงิน 470,025.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
470,025.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัย 1-12 / สสม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หน่วยงานสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 4. หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในกรมอนามัย 5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ผู้นำชุมชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายปราโมทย์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทั้งระดับประเทศ กระทรวงและระดับกรม(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 MOPH 4.0 DOH 4.0 และ กองป 4.0) ในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรคุรภาพ คู่คุณธรรมตามนโยบายกรมอนามัย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรในหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : พัฒนาองค์กรให้ได้ตามเกณณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างน้อย 0 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 2. การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมอบรมของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 12 เดือน คัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 4. การนิเทศ ติดตาม การเยี่ยมเสริมพลัง 5. การประชุมทางไกล 6 การประชุมคณะกรรมการคัวเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมติดตามการดำเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 1 มี.ค. 2565 100,000.00
2 การนิเทศติดตามงาน กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 29 เม.ย. 2565 50,000.00
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565 30,000.00
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ครั้ง 2 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
5 การจัดประชุมคณะกรรมการ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
6 การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม สัมมนาของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 6 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ส.ค. 2565 133,708.00
7 ค่าใช้จ่ายในการการบริหารจัดการองค์กร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 900,000.00
8 การประชุมติดตามการดำเนินงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,000.00
รวมเป็นเงิน 1,498,708.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,498,708.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ส่วนกลาง / ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารและ บุคลากรในหน่วยงาน ส่วนกลางและศูนย์อนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและ บุคลากรในหน่วยงาน ส่วนกลางและศูนย์อนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสุวรรณา เนียมประเสิรฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 50 ) 14.6 พื้นที่เสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. หลักการและเหตุผล :
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) และองค์การอนามัยโลกระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของโลกและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health) และสุขภาวะ (Well-being) ของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกระหว่าง พ.ศ.2557 – 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งการคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคตโดยใช้แบบจำลอง ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2582, พ.ศ. 2593 - 2602 และ พ.ศ. 2623 – 2632 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 107,870 ราย 143,190 ราย และ 170,280 ราย ตามลำดับ (โดยคำนวณจากปี พ.ศ. 2532 – 2549 เป็นปีฐาน ซึ่งมีผู้ป่วยเฉลี่ย 66,200 ราย) โดยที่ช่วง พ.ศ. 2593 – 2602 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากจำนวนผู้ป่วยใน พ.ศ. 2549 (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล) สอดรับกับข้อมูลโดยสถาบัน National Academy of Science ระบุว่าในรอบ 70 ปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบต่ออัตราการเกิดโรคระบาด โดยเฉพาะประชากรแมลงที่เริ่มอพยพเข้าไปในชุมชนของมนุษย์ และเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเป็นการกินสิ่งปฏิกูลและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น แมลงวัน ยุง หนู ปรสิตสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์กลุ่มนักล่า เช่น ค้างคาว และงู ทำให้มีโอกาสที่มนุษย์และสัตว์จะส่งผ่านจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogen) ข้ามสายพันธุ์ที่อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว การประชุมในระดับนานาชาติจึงมีข้อมติหรือข้อเสนอแนะให้ภาคสาธารณสุขเตรียมรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการพัฒนามาตรการทางสุขภาพและบูรณาการเข้าไปในแผนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสมการสร้างศักยภาพของผู้นำทางด้านสาธารณสุข การสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพของระบบสุขภาพในการติดตามและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนดำเนินงานและการลงทุนในระดับชาติเพื่อจัดการกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพปัญหาดังกล่าว สำหรับประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 – 2573 โดยมียุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและทักษะของประชาชนในการปรับตัวและจัดการตนเองต่อภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีช่องทาง รูปแบบ และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของประชาชนและชุมชนในการป้องกันตนเองและชุมชน ให้สามารถรู้รับปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือของต่างประเทศ ดังนั้นจึงควรบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งเมื่อพิจารณาทิศทางของประเทศไทย ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมความเป็นเมืองมากขึ้นในอนาคต จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานสำหรับอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีมาตรฐานพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีเป้าประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะทำให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ในสุขภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้และเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพของชุมชน ผ่านการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ให้สามารถป้องกันตนเองและปรับตัวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 3. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2573) โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 5. เพื่อพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวต่อผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 22 แห่ง
2.ประชาชนได้รับความรู้ด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 95 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 40 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ระบบ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวอย่างเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. พัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. . พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชน 4.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 – 2573 5. พัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำสื่อชุดความรู้ในการสื่อสารด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ 1 ชุด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 15,000.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรอบรู้ ความตระหนัก ด้านผลกระทบต่อสุขภาพและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ครั้ง 16 ธ.ค. 2564 - 16 ธ.ค. 2564 50,000.00
3 จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชน 1 ชุด 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 15,000.00
4 จัดทำสื่อสำหรับใช้ในการเฝ้าระวังสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ชุด 1 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 10,000.00
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขสำหรับปีต่อไป 1 ฉบับ 24 ส.ค. 2565 - 30 ส.ค. 2565 32,000.00
6 ประชุมปรึกษาหารือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 1 ครั้ง 19 ม.ค. 2565 - 19 ม.ค. 2565 5,000.00
7 จ้างรวบรวมองค์ความรู้ สำหรับพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ชุด 1 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565 75,000.00
8 ประชุมปรึกษาหารือพัฒนากลไกเครือข่ายชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวฯ ร่วมกับศูนย์อนามัย 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 10,000.00
9 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเมินผลหลักสูตรการปรับตัวฯ และพัฒนาหลักสูตรรองรับในระบบออนไลน์ (ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ) 2 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 29 เม.ย. 2565 20,000.00
10 ประชุมปรึกษาหารือการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยระดับประเทศ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 10,000.00
11 ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาชุมชนต้นแบบระดับชุมชน 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565 15,000.00
12 ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวระดับชุมชนฯ ร่วมกับศูนย์อนามัย 3 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 15,000.00
13 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 35,080.00
14 ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาหลักสูตรการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 45,000.00
15 ลงพื้นที่ประเมินติดตามการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเขต 3 ครั้ง 20 เม.ย. 2565 - 20 เม.ย. 2565 15,000.00
16 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย 3 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565 15,000.00
17 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2564 – 2573 4 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 20,000.00
18 ประชุมติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของแผนการปรับตัวฯ แก่ภาคีเครือข่าย 4 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 20,000.00
รวมเป็นเงิน 422,080.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
422,080.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 2. ประชาชน ชุมชน อปท. อสม. 3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ประชาชนและแกนนำประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.น้อย เครือข่ายกลุ่มวัย แกนนำนักเรียน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางนภาพรรณ นันทพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................