หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เป็นหน่วยประสานและอำนวยการด้านต่างประเทศ ของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงต้องมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในระดับกรมถึงระดับกระทรวง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัยจ จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงานขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ร่วมมือระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคล่องตัว ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย 2.เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 3.เพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 98 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน 96 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมหารือเพื่อวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน 2.วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 3.เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้อำนวยการพิจารณา/หัวหน้ากลุ่มงานทราบ 4.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 5.ดำเนินการตามโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 6.ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 7.สรุปแบบประเมินร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 149,760.00
2 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน, จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรบ.) 4 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน ( ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำดื่ม, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 26,000.00
4 การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ, ค่าลงทะเบียน, ค่าผ่านทางพิเศษ) 13 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 48,540.00
รวมเป็นเงิน 254,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
254,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวสมประสงค์ ภาผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2.นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุพัตรา ท่างาม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 91 ) 25.1 พัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร รวมถึงประชากรข้ามพรมแดนอย่างเสรี ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับโลกและระดับภูมิภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตกว้างขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติซ้ำหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา การเพิ่มขึ้นของความชุกและการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากอันเกิดจากปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้เป็นปัญหาข้ามพรมแดน และเกินขอบเขตความสามารถของประเทศใดประเหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขได้สำเร็จ ดังนั้น การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยจึงได้พิจารณาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (DoH International Brand) เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ ทั้งด้านการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skills) การเข้าร่วมและการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศ การจดรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข้อเสนอโครงการ (Concept Note) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่เวทีการประชุมนานาชาติและการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อต่อยอดความสำเร็จและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ทำงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนบทบาทนำของกรมอนามัยในเวทีสุขภาพโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในเชิงรุกให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ 2 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ 3 เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรและผู้บริหารกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประเทศ 100 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 70 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 2 ดำเนินโครงการ 2.1 ประสานงานสถานที่จัด 2.2 ประสานวิทยากร 2.3 แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 2.4 ประชุมเตรียมการฯ 2.5 จัดโครงการฯ 2.6 จัดทำรายงาน ประเมินผล และสรุปการจัดโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ 30 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 35,400.00
2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ 70 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 390,098.00
รวมเป็นเงิน 425,498.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
425,498.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดนครราชสีมา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ 2 ผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์ 3 วิทยากรและคณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 91 ) 25.1 พัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยบทบาทและภารกิจของกรมอนามัยในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากพันธะสัญญาในฐานะประเทศสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (WHO Executive Board) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือในภูมิภาค และอนุภูมิภาคต่างๆ อาทิ ASEAN ทำให้การจัดเตรียมข้อมูล เนื้อหาวิชาการ ข้อคิดเห็น ตลอดจนท่าทีต่างๆ อีกทั้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและบทบาทของกรมในภารกิจเหล่านั้น เป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัย เพื่อหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรม และการจัดประชุมคณะทำงาน/นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ 2.เพื่อให้กำหนดท่าทีและประเด็นสำคัญของของกรมอนามัยที่ขับเคลื่อนในระดับโลก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ ความร่วมมือต่างๆ 3 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อเตรียมการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ 3 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอการดำเนินงานที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆได้ 3 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ระบุผู้รับผิดชอบประเด็น 2.เชิญผู้รับผิดชอบประเด็นเข้าร่วมประชุมเตรียมการ เพื่อหารือ/มอบหมายงานและบทบาทหน้าที่ 3.ประสานและติดตามงานจากผู้รับผิดชอบประเด็น 4.รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอต่อประเด็นวิชาการ 5.จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 13 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,180.00
2 ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle 20 คน 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 5,700.00
3 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) 20 คน 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 3,100.00
4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว 20 คน 1 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565 6,700.00
5 ประชุมสนันสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 20 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 6,200.00
6 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ ด้านต่างประเทศ 25 คน 1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 11,625.00
7 ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ (online) 25 คน 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 3,875.00
รวมเป็นเงิน 61,380.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
61,380.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัยส่วนกลาง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.คณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2.ผู้บริหารกรมอนามัยและนักวิชาการกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง 3.บุคลากรภายนอกกรมอนามัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการประชุมฯ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพศิน พิริยหะพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 91 ) 25.1 พัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีความสำคัญ เพราะเป็นการกำหนดทิศทาง หรือ แนวทางปฏิบัติตามภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นต้องถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นผลผลิตทางความคิด และการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร โดยการนำวิสัยทัศน์ที่เป็นจุดหมายปลายทางขององค์กรต้องการไปให้ถึง และมีการแปลงวิสัยทัศน์ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ รวมถึงองค์กรสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น เป็นกรอบในการประเมินผลงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย จากภารกิจด้านการต่างประเทศของกรมอนามัย ที่ได้ขยายบทบาทมาสู่การดำเนินงานในระดับสากล บุคลากรกรมอนามัยมีบทบาทสำคัญในเวทีการประชุมนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขมียุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกรมอนามัยก็ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยนั้น ได้มีการพัฒนาและจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัย จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ยุทธศาสตร์ระดับกรม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและพัฒนางานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างประเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 3. เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. เพื่อชี้แจงการจัดทำร่างแผนในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 5. เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ กรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ 1 แผน
2.การจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพโดยมีเจ้าที่ ศรป. และคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศ 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ได้ร่างแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 1 แผน
3.เชิงคุณภาพ : ได้ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่างประเทศ 1 แผน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.ดำเนินการโครงการ 2.1 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน 2.2 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 2.3 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 2.5 ดำเนินงานตามโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 3 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 25 คน 1 ธ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 23,925.00
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2566 - 2567 25 คน 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 3,875.00
รวมเป็นเงิน 27,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
27,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.คณะกรรมการด้านต่างประเทศ กรมอนามัย 2.วิทยากร และคณะทำงาน 3.ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 91 ) 25.1 พัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดเก็บข้อมูลกรอบความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงต่างๆ ของงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยและระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนนโยบายนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของ กรมอนามัย ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวนเพิ่มขึ้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย น่าสนใจ และสามารถรองรับผู้ใช้บริการข้อมูลด้านต่างประเทศทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ นักวิชาการ ตลอดจนบุคลากรเครือข่ายงานด้านต่างประเทศ สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อปรับปรุงรูปแบบระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศให้ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด 2.เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศให้สะดวกต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล ด้านต่างประเทศ 3.เพื่อปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เป็นที่สนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์จากการเข้าใช้งาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 งาน
2.ระบบฐานข้อมูลคู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ 1 งาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนกรอบความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 2 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำและเสนอโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 2 กำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลและวิธีการทำงาน 3 จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด 4 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 5 จัดทำสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 งาน 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลคู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ 1 งาน 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. บุคลากรเครือข่ายงานด้านต่างประเทศ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 3 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 91 ) 25.1 พัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามข้อตกลงของ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการปรับปรุงแนวทางการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีแปลกฎหมาย และตรวจสอบรับรองคำแปลกฎหมาย จึงให้หน่วยงานที่มีกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเผยแพร่คำแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทุกฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นภาษากลางของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้เผยแพร่คำแปลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจัดส่งคำแปลกฎหมาย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีเพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศ การจัดทำคำแปลกฎหมาย เพื่อรับรองประชาคมอาเซียน และให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กรมอนามัย เป็นกรมวิชาการที่มีข้อมูลทางวิชาการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นต้องจัดทำคำแปลตามมติคณะรัฐมนตรี การนี้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านต่างประเทศของกรมอนามัย จึงเห็นควรสนับสนุนกรมอนามัยในการจัดทำเอกสารที่จำเป็นต้องเผยแพร่สู่ประชาชน เป็นภาษากลางของอาเซียน ดังกล่าวข้างต้น อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เข้าถึงข้อมูลต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้มีเอกสารกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ข้อมูลทางวิชาการที่ต้องการเผยแพร่แก่ประชาชน เป็นภาษากลางของอาเซียน ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากร และประชาคมอาเซียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เอกสารแปล เป็นภาษากลางของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) 2 งาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผลิตเอกสารแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เป็นภาษากลางของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) 2 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการแปลเอกสาร เป็นภาษากลางของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำและเสนอโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 2.ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 3.จัดจ้างแปลกฎหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด 4 ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา และเนื้อหาที่แปล 5.หน่วยงานนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2 งาน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 75,522.00
รวมเป็นเงิน 75,522.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
75,522.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรกรมอนามัย 2.ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.บุคลากรกรมอนามัย 2.บุคลากรเครือข่ายงานด้านต่างประเทศ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 3.ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2.นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 2 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................