หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการทุ่มเทให้กับกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเต็มที่ รัฐบาลจึงได้กำหนดระเบียบให้มีการจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และ เงินค่าเช่าบ้าน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมีบุคลากรที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ราย และได้มีการสำรวจการขอใช้สิทธิเบิกเงินแล้ว ประกอบด้วย 1. เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว จำนวน 1 ราย 2.เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 5 ราย 3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 2 ราย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนในการตรวจสอบและกำกับติดตามการเบิกจ่ายให้ได้รับเงินตามสิทธิที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ฯไม่ทำเวชปฏิบัติ จำนวน 1 คน 12 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส. จำนวน 5 คน 12 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : ค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน 2 คน 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.สำรวจข้อมูลบุคคลากรที่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามสิทธิ 2.จัดทำแผนการเบิกจ่ายส่งกองแผนเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ฯไม่ทำเวชปฏิบัติ จำนวน 1 ราย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 120,000.00
2 - เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส. 5 ราย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 282,000.00
3 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2 ราย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 144,000.00
รวมเป็นเงิน 546,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
546,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- บุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติที่มีสิทธิเบิก ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ ค่า พตส. และ ค่าเช่าบ้าน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-บุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติที่มีสิทธิเบิก ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ ค่า พตส. และ ค่าเช่าบ้าน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวน้ำตาล จบปาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาวศิรประภา สายสวาท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร งบประมาณ และหนึ่งในหลายปัจจัยที่กล่าวมานี้ หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้ ภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงได้นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและการบริหารจัดการภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน - เพื่อบริหารจัดการงานด้านอำนวยการ เช่น งานบุคลากร การเงิน พัสดุ และยานพานหนะ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : - หน่วยงานมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 12 เดือน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วิเคราะห์และทบทวนผลการดำนเนินงานของที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 2.จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน พ.ศ.2565 3.เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้อำนวยการทราบ 4.จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 5.ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 6.สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 -ค่าวัสดุสำนักงาน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
2 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 32,000.00
3 - ค่าพรบ.รถยนต์ราชการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,200.00
4 - ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
5 - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,000.00
6 - ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 39,000.00
7 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 34,800.00
8 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,200.00
9 - ค่าจัดประชุมราชการภายใน 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,000.00
10 - ค่าทางด่วน 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,160.00
11 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกรณีเร่งด่วน 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
12 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 35,140.00
13 - ค่าจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 684,000.00
14 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,000.00
15 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 1 คัน 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,000.00
รวมเป็นเงิน 951,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
951,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- กลุ่มงานต่างๆของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-ผู้บริหาร/บุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวน้ำตาล จบปาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาวศิรประภา สายสวาท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนิภา แย้มพันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 81 ) 22.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) และระบบ DoH Dashboard
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก

7. หลักการและเหตุผล :
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน จะประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้นั้น ระบบข้อมูลต้องพร้อมสนับสนุนทุกๆ มิติ ข้อมูลและสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ที่ผ่านมาข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้มาจากฐานข้อมูล Health Data Center สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนำข้อมูลมาประมวลผล และเผยแพร่ ในเชิงบริหาร และในทุกๆ 2 ปี จะทำการสุ่มประเมินพัฒนาการตามหลักวิชาการระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ข้อมูลพัฒนาการเด็กน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้พบจุดอ่อนด้านข้อมูลสนับสนุนในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ที่จะส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมงานเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้อง แม่นยำทันสมัย และได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ รวบรวม และค้นหา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ จากสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จึงได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อยกระดับงานข้อมูลสารสนเทศด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรวบรวม ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชุดข้อมูลแสดงผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัย 4 ด้าน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมวางแนวทางการจัดทำระบบข้อมูลสนับสนุนการงานเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3. วางรูปแบบและพัฒนาระบบการข้อมูลสารสนเทศ สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย 4. สรุปผลการติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - ประชุมออนไลน์ VDO conference รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อ งานเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 3,100.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติหรือประชุมออนไลน์ VDO conference กำหนดจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 8,000.00
3 - ประชุมเชิงปฏิบัติหรือประชุมออนไลน์ VDO conference พัฒนาชุดรายงานในฐานข้อมูล Health data center 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 26,200.00
4 - ประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผล ติดตามแลกเปลี่ยนและสื่อสารการพัฒนาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 29 เม.ย. 2565 3,100.00
รวมเป็นเงิน 40,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง รวม 20 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง และผู้สนใจงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ที่ปรึกษา) 2 นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 3 นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นางสาวกัลยา สุนทรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 20 ) 5.3 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก

7. หลักการและเหตุผล :
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ซึ่งถือเป็น ช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ ชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรคสอง รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน เข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน จึงจำเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ดำเนินการ จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) โดยความร่วมมือของผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง พิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหาร จัดการ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาและในปี พ.ศ. 2564 มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพ (4D: Development and play/ Diet/ Dental/ Disease) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 คัดเลือก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับขั้นต้น(ต้องปรับปรุง) ในเขตพื้นที่ๆรับผิดชอบเข้าร่วม การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพ (4D: Development and play/ Diet/ Dental/ Disease) จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ขึ้น เพื่อที่จะได้รับทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ของการดำเนินงาน เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพ (4D: Development and play/ Diet/ Dental/ Disease) ในปีถัดไปให้ดีขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (4D: Development and play/ Diet/ Dental/ Disease) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (ต้องปรับปรุง) - เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ - เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สรุปการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (4D 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมวางแนวทางและกำหนดรายละเอียดถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 3. รูปแบบดำเนินการเป็นการจัดจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดำเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล และสรุปผลการถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระยะแรก และพัฒนายกระดับถึงขั้นผ่านขั้นต้น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระยะต่อมา 4. ประชุมสรุปบทเรียน และจัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - ประชุมพิจารณาแนวทางและกำหนดรายละเอียดถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (Online, Onsite) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 4,000.00
2 - จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยและถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 1 งาน 1 ธ.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2565 400,000.00
3 - ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (Online, Onsite) 4 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 1,600.00
รวมเป็นเงิน 405,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
405,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 29 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร นักวิชาการ รวม 20 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารต้นสังกัดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง และผู้สนใจมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ที่ปรึกษา) 2. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 20 ) 5.3 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย จึงเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เด็กปฐมวัย ( 0 - 5 ปี ) เป็นช่วงอายุที่สำคัญของชีวิต เพราะเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ด้านจากบิดามารดาและผู้คนรอบข้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและความคิดของเด็กหล่อหลอมให้เกิดเป็นบุคลิกภาพและอุปนิสัยของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้เลี้ยงดู จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กในช่วงวัยนี้ จากข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 และข้อมูลสถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 0 - 1 ปี จำนวน 1,509,017 คน หรือ ร้อยละ 32.91 ได้รับการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 3,076,742 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.09 เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ปี มีเพียงร้อยละ 11.88 เท่านั้น ที่ได้รับเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน แสดงให้เห็นว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำหน้าที่แทนบิดามารดา ดังนั้นจึงต้องยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมสุขภาพ การเลี้ยงดูและเฝ้าระวังให้เด็กในช่วงวัยนี้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย จากมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2562 ในการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำให้บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของช่วงปฐมวัย และหน่วยงานตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันทำให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยให้ความสำคัญเรื่องการดำเนินงานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพผู้ดูแลเด็กและความปลอดภัย สนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคล อย่างจริงจังและเป็นระบบตลอดมา สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ปลอดภัย กำหนดให้มีแผนการซ้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัย ใช้เครื่องอุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายเด็ก และมีการซักซ้อมตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับดีมาก

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับดีมาก 2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถนักวิชาการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) ในการดูแลเด็ก 0-3 ปี 3. เพื่อเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากร ผู้ดูแลเด็ก เครือข่ายผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) 30 คน
2.นักวิชาการศึกษา และผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก 0-3 ปี 20 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ 3. ดำเนินการกิจกรรมตามแผน 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - พัฒนาศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) (online & onsite 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 15,000.00
2 - พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) ในการดูแลเด็ก 0-3 ปี (online & onsite) 4 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดสถาบันพัฒนาอนามัยเด็แห่งชาติ (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ดูแลเด็ก เครือข่ายผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 30 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ที่ปรึกษา) 2. นางธนิกา สุจริตวงศานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ (ที่ปรึกษา) 3.นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4.นางสาวมานิ เนกขัมม์ นักวิชาการศึกษา 5.นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์ นักวิชาการศึกษา 6. นายอิบรอเฮง เจ๊ะมิ๊ นักวิชาการศึกษา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างเสริมความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 19 ) 5.2 ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก

7. หลักการและเหตุผล :
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุก ช่วงวัย การพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพราะเป็นช่วงเวลาสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา ภาษา จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม รวมถึงองค์กรหลักต่าง ๆ ได้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาดูแลเด็กทุกช่วงวัย จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยประมาณ 4 ล้านคน แต่สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5 ปี) ที่ผ่านมาพบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 30 ยังคงมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา รองลงมาคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งทักษะทั้งสองด้านเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสมองและจะส่งผลต่อการเรียนรู้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็กทุกกลุ่มวัยมีแนวโน้มลดลง รวมถึงการจำกัดบริเวณการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา การเฝ้าระวังพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กจากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูจึงมีความสำคัญอย่างมาก การสร้างความรอบรู้ให้กับกลุ่มพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู เป็นสิ่งสำคัญ เพราะปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู เข้าใจ ก็จะสามารถให้การดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนนโยบายงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2564 ขึ้นเพื่อเร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายที่สำคัญคือการดูแลเด็กให้มีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย 2.เพื่อขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 2 ครั้ง
2.ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง
3.จัดทำคลิปวีดีโอ DSPM ช่วงอายุ 0-5ปี (ปรับปรุง) 81 รายการ
4.จัดทำคลิปวีดีโอ DSPM สำหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนา E-learning สำหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 1 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.เขียนและขออนุมัติโครงการ 2.ทบทวนสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3.จัดทำแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 4.สรุปรายงานตามแผนการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - จัดทำคลิปวีดีโอ DSPM สำหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนา E-learning สำหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 1 รายการ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 116,700.00
2 - ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 11,400.00
3 - ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 11,400.00
4 - จัดทำคลิปวีดีโอ DSPM ช่วงอายุ 0-5ปี (ปรับปรุง) 81 รายการ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 200,000.00
รวมเป็นเงิน 339,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
339,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการจากภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 3.ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันสุขภาพเขตเมือง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- เด็กไทยอายุ 0 - 5 ปี และพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก - เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุข /สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ จังหวัด 76 จังหวัด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
- นางเปรมฤทัย เกตุเรน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ - นางสาวพรชเนตต์ บุญคง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเปรมฤทัย เกตุเรน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 20 ) 5.3 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก

7. หลักการและเหตุผล :
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กมีสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่จะได้รับการดูแลจากครอบครัวและสังคม การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย จึงเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เด็กช่วงปฐมวัย ( 0 - 5 ปี ) เป็นระยะที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ด้าน จากบิดามารดาและผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กด้วย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและความคิดของเด็ก หล่อหลอมให้เกิดเป็นบุคลิกภาพและอุปนิสัยของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงผู้เลี้ยงดู จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กในช่วงวัยนี้ จากข้อมูลประชากร จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 และข้อมูลสถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 0 - 1 ปี จำนวน 1,509,017 คน หรือ ร้อยละ 32.91 ได้รับการเลี้ยงดูจากคน ในครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 3,076,742 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.09 เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ปี มีเพียงร้อยละ 11.88 เท่านั้น ที่ได้รับเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน แสดงให้เห็นว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำหน้าที่แทนบิดามารดา จากสถานการณ์ดังกล่าว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงต้องยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการเลี้ยงดูส่งเสริมและเฝ้าระวังให้เด็กในช่วงวัยนี้มีการเจริญเติบโตอย่างสมวัย จากมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ลงมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยมอบให้คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและดำเนินการช่วยสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนดังกล่าวในพื้นที่ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยกลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2. เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระหว่าง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4. เพื่อจัดทำสื่ออุปกรณ์ ชุดความรู้ และคู่มือการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL (Brain base Learning) สำหรับเด็กแรกเกิด -3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 90 เล่ม
2.- แนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 150 เล่ม
3.- ชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 300 ชุด
4.- ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 52 แห่ง
5.- เกิดความร่วมทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 13 เขตบริการสุขภาพ 5 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมวางแนวทางและมาตรการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ 3. สรุปผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 - ประชุมออนไลน์ VDO conference ทบทวนองค์ความรู้เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) และชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 3,420.00
2 - ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,600.00
3 - ประชุมออนไลน์ VDO conference บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,600.00
4 - ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,400.00
5 - จัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL (Brain base Learning) สำหรับเด็กแรกเกิด -3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 90 เล่ม 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 200,000.00
6 - จัดพิมพ์แนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 150 เล่ม 1 ก.พ. 2565 - 31 พ.ค. 2565 149,980.00
7 - จัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D) 300 ชุด 1 ก.พ. 2565 - 31 พ.ค. 2565 300,000.00
รวมเป็นเงิน 680,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
680,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาล) รวม 52 แห่ง 2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน 13 เขตพื้นที่สุขภาพ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้รับผิดชอบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาล) รวม 52 แห่ง 2. ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสสม. 3. ผู้บริหารและรับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดฯ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ที่ปรึกษา) 2.นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4.นางสาวไพลิน วิญญกูล ตำแหน่งนักจิตวิทยาชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................