หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานวิชาการกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และบทบาทหน้าที่ของภารกิจหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรม มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 โดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ปรึกษางานวิชาการ แก่อธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการสังกัดกรมอนามัย จึงมีค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ และค่าเช่าบ้าน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นที่ปรึกษา และขับเคลื่อนงานวิชาการกรมอนามัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 3. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเสนอประธาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ตามระยะเวลาที่กำหนด 5. รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 6. ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 300,000.00
2 ค่าแพทย์ไม่ทำเวชฯ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 240,000.00
3 ค่าเช่าบ้าน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 141,600.00
รวมเป็นเงิน 681,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
681,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายไพรชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นายปรัชญา ด่านกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3. นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4. นางกาญจน์วลี ใจมั่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายไพลชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 90 ) 24.2 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาวิชาการเพื่อให้สามารถนำผลมาใช้แก้ปัญหาและปรับรูปแบบการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นหัวใจของงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบ จะต้องดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกและแบบแผนการดำรงชีวิต รวมตลอดถึงพฤติกรรมอนามัยของคนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้บังเกิดผลอย่างจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน การดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวตามบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม ช่วงระยะเวลากว่า 4๕ ปีที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเป็นเวลาติดต่อกันมาโดยตลอด โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละยุคสมัยเป็นลำดับมา ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการในวงกว้าง และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมอนามัยในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและระบบวิธีการบริหารจัดการ วิธีการบริหารจัดการข้อมูลและระบบลงทะเบียนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริหารจัดการที่สามารถส่งผลเอื้อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับข่าวสาร ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรในหน่วยงานกรมอนามัย 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้าและวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ข่าวสารเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางระบบ อิเลคทรอนิกส์ และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการตีพิมพ์วารสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (วารสาร HEALTH) 4 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการตีพิมพ์วารสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (วารสาร HEALTH) 4 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์ และทบทวนคำสั่งและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ บรรณาธิการ บรรณาธิการวิชาการ กองบรรณาธิการ 4. ประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบ ขอบเขต เนื้อหา และแหล่งที่มาของบทความในวารสาร รายละเอียดเพื่อการพัฒนา 5. ดำเนินการทั้งในเชิงบริหารจัดการและวิชาการ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 6. เผยแพร่วารสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ 7. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานจัดทำวารสารประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะบรรณาธิการวารสาร 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
2 ดำเนินการจัดทำวารสารฯ 4 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 444,000.00
3 จัดทำต้นฉบับวารสาร 4 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,000.00
4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาประชาสัมพันธ์วารสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 40,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. นักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังกัดกรม กองต่างๆ ในหน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองท้องถิ่น 2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับสถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ 3. ผู้บริหารงานระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 4. ห้องสมุดสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 5. เจ้าของบทความวิชาการ สมาชิก และผู้ให้การสนับสนุน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข, นักวิชาการกรมอนามัย, บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน, ห้องสมุดสถาบันการศึกษาภาครัฐ เอกชน, เจ้าของบทความ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) 2. นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส3 3. นางอรชา ตะกรุดเงิน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส3 4.นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ พนักงานพิมพ์ ส3

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยกรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวง ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ให้เกิดการบูรณการการทำงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”ภายใต้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต ตามกรอบยุทธศาสตร์กรมอนามัยและการขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดรับกับกระบวนงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย เพื่อพัฒนาบทบาทและภารกิจของกรมอนามัย ให้ก้าวสู่องค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อการพัฒนาผลงานวิชาการ ด้านจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัยในปีที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการจัดตั้ง กพว.หน่วยงาน จำนวน 31 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 86 จากหน่วยงานทั้งหมด 36 หน่วยงาน และมีการดำเนินการขับเคลื่อนงาน ด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้ นวัตกรรม และระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้ นวัตกรรม และระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ที่กำหนดสอดคล้องกับการ พัฒนา บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กร หลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย อันสอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รองรับการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ จัดทำโครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในการสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องอันประกอบด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รอบรู้ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีหลักธรรมาภิบาล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยมีการยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานวิชาการ กรมอนามัยอย่างเป็นระบบ 80 ร้อยละ
2.คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานวิชาการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย 80 ร้อยละ
3.หน่วยงานในกรมอนามัยมีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 80 ร้อยละ
4.มีการกำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) อย่างต่อเนื่อง 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์ ทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ประชุมวางแผนรูปแบบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. จัดทำแผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 4. ทบทวนและจัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5. ดำเนินงานแผนงานโครงการฯ กำกับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 6. สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานวิชาการ กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 110,170.00
2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย(กพว.) 7 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 54,250.00
3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 42,780.00
รวมเป็นเงิน 207,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
207,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย(กพว.) คณะอนุกรรมการฯ ผู้อำนวยการผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการผู้สังเกตการณ์ และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายไพรชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวเกศินี นามแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสามเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินละบัญชี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายไพลชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยกรมอนามัยในบทบาทการเป็นกรมวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ กรมอนามัยจำเป็นต้องสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปในเชิงคุณภาพ เพราะการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม คือ ฐานของการพัฒนาคุณภาพขององค์ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันการทำวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการให้ครอบคลุมครบวงจรของปัญหา ประเด็นการวิจัยยังอยู่ในวงจำกัด และบางส่วนไม่นำไปสู่การสร้างสัมฤทธิผลในอนาคต หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาข้อเสนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงโครงการสำคัญของกรมอนามัย การกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม การจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายหรือแก้ปัญหาระดับพื้นที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในด้านต่างๆ คือ 1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 2) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ 5) การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อกำหนดทิศทาง กรอบการวิจัย และขอบเขตของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาเร่งด่วน สำคัญของประเทศไทย 2. เพื่อส่งเสริมนักวิชาการกรมอนามัยในการสร้างและพัฒนางานวิจัย ผลิตนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาที่เร่งด่วน สำคัญและจำเป็นของประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 4. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการดำเนินงานของแผนงานและโครงการวิจัยกรมอนามัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกรมอนามัยได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 30 คน
2.มีประเด็นชุดโครงการวิจัยหรือกรอบแผนงานวิจัยและนวัตกรรม 5 เรื่อง
3.มีการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานและโครงการวิจัยกรมอนามัย 12 โครงการ
4.แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยเพื่อเสนอขอรับทุนการวิจัย 5 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 12 โครงการ
2.เชิงปริมาณ : นักวิชาการในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมประชุมฯ 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 3. วางแผนการขับเคลื่อนกำหนดทิศทางการวิจัยและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 4. จัดประชุมตามแผนงานที่กำหนดไว้ในโครงการฯ 5. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน สำคัญของประเทศไทย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 75,000.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 111,200.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 170,000.00
4 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 6,200.00
5 ประชุมติดตามการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,200.00
6 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและนวัตกรรม 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,400.00
รวมเป็นเงิน 390,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
390,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ผู้แทนทีมนำ/นักวิชาการ/นักวิจัยกรมอนามัย และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางอัมพร จันทวิบูลย์ ตำแหน่ง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) 2. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วย กรมอนามัย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้นงานวิจัยเป็นรากฐานที่สำคัญของกรมอนามัยที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนต่อไป สู่การเผยแพร่ผลงาน สนับสนุนให้เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ได้รวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อยอดการพัฒนาผลงานและเยแพร่ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และในปีพุทธศักราช 2564 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย และเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัยโดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจัดทำโครงการสนับสนุนงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล (ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง) ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชนโดยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และ ดูภาพรวม เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการและผลงานที่ผ่านมาของกรมอนามัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม โดยเข้าร่วมเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานฯ และเป็นกลไกสำคัญในการบูณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการเร่งรัดผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ 2. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของกรมอนามัย เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรสังกัดกรมอนามัยที่พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : นักวิจัย/บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 10 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้าร่วมนำเสนอ 2 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเข้าร่วม“มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” 2. จัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งในส่วนภาคนิทรรศการและภาคการประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 275,350.00
2 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเข้าร่วม“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 4,650.00
รวมเป็นเงิน 280,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
280,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการ นักวิจัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมอนามัย ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 และคณะทำงานจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางอัมพร จันทวิบูลย์ ตำแหน่ง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล) 2. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอัมพร จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขภิบาล)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 90 ) 24.2 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของกรมอนามัย ในการส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งนี้การจัดการความรู้เป็นปัจจัยหนึ่งในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy) นำพากรมอนามัยก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพระดับประเทศ (National Health Authority) ในด้านระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาทภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก (National Health Authority) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นนักบริหารการจัดการความรู้และวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม/ กำหนดกลไกให้เกิดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจขององค์กร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยภารกิจสำคัญดังกล่าวจึงพิจารณาเห็นควรจัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยขับเคลื่อนงานจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและขับเคลื่อนงานจัดการความรู้และนวัตกรรม สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ 3. เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย มีฐานข้อมูลคลังความรู้วิชาการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สนับสนุนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนงานจัดการความรู้และนวัตกรรม 80 ร้อยละ
2.มีผลงานจัดการความรู้และนวัตกรรมที่สามารถกำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือต่อยอด 15 เรื่อง
3.มีฐานข้อมูลคลังความรู้วิชาการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานกรมอนามัย ที่มีการดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์ และทบทวนคำสั่งและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. จัดทำแผนงาน/โครงการฯ 3. เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและเรียนปรึกษาข้อแนะนำเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการและการเตรียมการจัดประชุมฯ 4. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 5. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 119,940.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้ กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 96,560.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 30 เม.ย. 2565 82,160.00
4 LIKE Talk Award ปี 6 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 31 ก.ค. 2565 60,340.00
5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้และนวัตกรรม 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 31,000.00
รวมเป็นเงิน 390,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
390,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการฯ ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นักวิชาการ ผู้สังเกตการณ์ บุคลากรกรมอนามัยและบุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายไพลชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายไพลชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยกรมอนามัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย เพื่อทำหน้าที่พัฒนาหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทบาทหลักของกรมอนามัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนักวิจัยของกรมอนามัย ให้ได้รับการพิจารณาโครงการวิจัย จากแหล่งสนับสนุนงบประมาณ กลั่นกรองงานวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพ ของอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการสามารถเป็นต้นแบบ และแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขยายผลไปสู่ระดับมหภาค การปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัย เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของคุณภาพการศึกษาวิจัย ตลอดจนสร้างบุคลากรด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปสู่นโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย และพัฒนานักวิจัยของกรมอนามัย ในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย และพัฒนาเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และนักวิจัย ให้มีคุณภาพ และมีจริยธรรมตามหลักมาตรฐานสากล นำไปสู่การรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับประเทศ รวมถึงดำเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนานักวิจัยของกรมอนามัย ให้สามารถเข้าใจกระบวนการในการจัดทำโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และส่งผลให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย ได้ประชุม พิจารณา เสนอแนะ ปรับปรุง งานวิจัยของกรมอนามัย และเครือข่ายให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักจริยธรรมการวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย ให้มีมาตรฐานตามหลักจริยธรรมการวิจัย และสามารถพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นำไปสู่การการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และนักวิชาการกรมอนามัย ให้สามารถเข้าใจกระบวนการในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงสิทธิ และสวัสดิภาพ ของอาสาสมัคร ตามมาตรฐานหลักจริยธรรมการวิจัยขั้นพื้นฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย พิจารณา เสนอแนะ ปรับปรุง งานวิจัยของกรมอนามัย ให้มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 ร้อยละ
2.คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 50 ร้อยละ
3.นักวิชาการ/นักวิจัยส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมอนามัย เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรม การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 50 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : นักวิจัย/กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรม การวิจัย 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : ดำเนินการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนคำสั่ง วิเคราะห์ และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ประชุมวางแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 3. จัดทำ และเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 4. ประชุมคณะทำงานกรรมการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงานวิจัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรม การวิจัยกรมอนามัย ปี 2565 6. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 95,100.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 88,400.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับภาค” 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 104,700.00
4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 61,800.00
รวมเป็นเงิน 350,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
350,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ผู้แทนทีมนำ/นักวิชาการ/นักวิจัยกรมอนามัย และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายไพรชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสุดารัตน์ ไนยเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นายปรัชญา ด่านกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4. นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายไพลชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารหน่วยงาน 4.0

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วย กรมอนามัยมีนโยบายยุทธศาสตร์กรมอนามัย ให้เกิดการบูรณาการ การทำงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ภายใต้บทบาทบทหน้าที่ภารกิจกรมอนามัยในอนาคต (Value Proposition Statement) ตามกรอบยุทธศาสตร์กรมอนามัยและการขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดรับกับกระบวนงานหลัก (Core Business Process) นำไปสู่การขับเคลื่อน การดำเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรหลัก(Nation Health Authority) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย อันสอดคล้องกับกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรสากล สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานของกรมอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคุ้มครองด้านสุขภาพในภาพรวมระดับประเทศทัดเทียมมาตรฐานสากล และให้การประสานการดำเนินงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของกรมอนามัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ วิชาการและวิจัยในภาพรวมของกรมอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจัดทำโครงการบริหารหน่วยงาน 4.0 เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ นิเทศงาน การตรวจราชการ และการเดินทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการงานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในการนิเทศงาน/ตรวจราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 23 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 95 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 2. ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ได้รับการจัดสรรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกรมอนามัย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 4. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อหัวหน้ากลุ่มงาน และเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารหน่วยงาน 4.0 เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 6. ดำเนินการตามโครงการบริหารหน่วยงาน 4.0 ตามระยะเวลาที่กำหนด 7. รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารหน่วยงาน 4.0 8. ติดตาม และประเมินผลโครงการบริหารหน่วยงาน 4.0 9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 18,100.00
2 ค่าดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 58,000.00
3 ค่าน้ำดื่ม 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 1,200.00
4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์) 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 3,000.00
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 10,000.00
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
7 การพัฒนาบุคลากร ประชุม/อมบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการนิเทศงาน/ตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 120,000.00
8 ค่าจ้างเหมาบริการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 628,200.00
9 ค่าถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,500.00
10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 19,000.00
รวมเป็นเงิน 880,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
880,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายไพรชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นายปรัชญา ด่านกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3. นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4. นางกาญจน์วลี ใจมั่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายไพลชล ตันอุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................