หน่วยงาน กองกฎหมาย
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการการบริหารกลไกการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
22) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. cluster :
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 69 ) 20.1 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยให้รองรับต่อสถานการณ์ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวมทั้งการขับเคลื่อนกลไก ของคณะกรรมการ ตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและฐานวิถีชีวิตใหม่ 2. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 3. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการตามกฎหมาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 100 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 2. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและให้ความเห็นตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4. การปะชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 5. การวิเคราะห์แนวทางและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7. การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย 8. ค่าจ้างเหมาบริการช่วยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การวิเคราะห์แนวทางและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 500,000.00
2 ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 500,000.00
3 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและให้ความเห็นตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2565 82,650.00
4 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,300.00
5 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 321,395.00
6 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 5 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 220,000.00
7 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 6 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 95,625.00
8 การปะชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 6 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 68,580.00
9 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 186,000.00
รวมเป็นเงิน 1,989,550.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,989,550.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง /กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการตามกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมอนามัย 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้สังเกตการณ์ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่กรมอนามัย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพรรณวรท อุดมผล 2. นางสาวสุภาวดี จันทมุด 3. นางกรณิกา ดงแสง 4. นายวิทยา โสแพทย์ 5. นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพรรณวรท อุดมผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกฎหมาย
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบกลไกการการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ :
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
22) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. cluster :
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 71 ) 20.3 การพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ประจำปี 2565
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้สามารถบังใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จึงขอเสนอโครงการพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (สส.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทำความเข้าใจ และให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชนด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 2. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและสถานประกอบกิจการตามกฎหมาย 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายและข้อเสนอด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 60 60 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. การพัฒนาต้นแบบด้านการใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3. การพัฒนาต้นแบบความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 64) 4. พัฒนากระบวนการประเมินคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 5. การคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 6. การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาและการบังคับใช้ก.ม. สธ. พ.ศ. 2565-2570

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาต้นแบบความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 64) 1 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
2 การสร้างความรู้หลักการและแนวทางการใช้กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 200,000.00
3 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาและการบังคับใช้ก.ม. สธ. พ.ศ. 2565-2570 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,500.00
4 พัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,220.00
5 พัฒนากระบวนการประเมินคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 13,000.00
6 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 48,750.00
7 ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
8 การพัฒนาต้นแบบด้านการใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 122 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,200.00
รวมเป็นเงิน 538,670.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
538,670.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. กองกฎหมาย กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2. กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร 2. เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตามกฎหมาย 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย และองค์กร 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 6. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกร) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 7. บุคลากรจากกองกฎหมาย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่กรมอนามัย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ 2. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ 3. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ 4. นางสาวพรนภา แซ่ลี้ 5. นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสกุณา คุณวโรตม์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกฎหมาย
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์ :
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
22) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. cluster :
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 76 ) 20.8 ตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย/อุทธรณ์/ร้องทุกข์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อคุ้มสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และรองรับการดำเนินงานตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ประชาชนภายใต้บังคับของกฎหมายต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการใช้มาตรการเชิงรุกโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 2) เพื่อรองรับภารกิจด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 12 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธณ์ 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 3. พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/เครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการออกคำสั่งทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. พัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใช้อำนาจทางปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง/ทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ 6. สนับสนุน/ติดตามการใช้เครื่องมือ 7. จัดประชุมคณะทำงานชี้มูล 8. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย/อุทธรณ์/ร้องทุกข์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอนามัย 9. การตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย/อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 10. การจ้างเหมาบริการช่วยดำเนินการอุทธรณ์และคุ้มครองสิทธิประชาชน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง/ทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใช้อำนาจทางปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ครั้ง 2 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 6,000.00
2 สนับสนุนและติดตามการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการออกคำสั่งทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
3 พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/เครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการออกคำสั่งทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
4 การตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย/อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 4 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
5 จัดประชุมคณะทำงานชี้มูลตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 16,400.00
6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธณ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 264,060.00
7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 177,420.00
8 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยดำเนินการด้านคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 366,000.00
รวมเป็นเงิน 848,880.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
848,880.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2. กองกฎหมาย กรมอนามัย และสถานที่เอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 3. คณะทำงานชี้มูลความผิด 4.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ผู้บริหารกรมอนามัย/ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองกฎหมาย กรมอนามัย ประชาชน/ผู้ประกอบกิจการ 7. นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง 2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน 2. นางมะลิลา ตันติยุทธ 3. นายกานต์ เจิมพวงผล 4. นางนิยดา วิไลกิจวฒน์ 5. นางสาวสิริมา นาทองชัย 6. นางสาวประภัสสร สว่างภพ 7. นางสาวไพลิน สาราบรรณ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสุพจน์ อาลีอุสมาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกฎหมาย
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองกฎหมาย กรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองกฎหมาย กรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 1 1 หน่วยงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ค่าบริหารจัดการหน่วยงาน 2. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าบริหารจัดการหน่วยงาน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 251,700.00
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 144,000.00
รวมเป็นเงิน 395,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
395,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกฎหมาย กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองกฎหมาย กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองกฎหมาย กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางมานิตย์ พิรักษา 2. นางจุฑามาศ แสงส่ง 3. นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร 4. นางสาวอรณิชา บรรพศรี 5. นางสาวณสิกุล ดีอ่อน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมานิตย์ พิรักษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกฎหมาย
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อขับเคลื่อนพัฒนากองกฎหมาย กรมอนามัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนพัฒนากองกฎหมาย กรมอนามัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 1 1 หน่วยงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และประชุมหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน พัฒนาองค์กรกองกฎหมาย กรมอนามัย 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 33,400.00
2 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย กลุ่มกฎหมาย 10 ครั้ง 2 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2565 3,800.00
3 ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 186,000.00
รวมเป็นเงิน 223,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
223,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
2 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกฎหมายกรมอนามัย และสถานที่เอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองกฎหมาย กรมอนามัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองกฎหมาย กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางวาสนา ปะสังคานนท์ 2. นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ 3. นายไอลวิล ขันสนธิ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวาสนา ปะสังคานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองกฎหมาย
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21) ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิของบุคลากรหน่วยงาน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 1 1 หน่วยงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการผู้มีสิทธิ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าบ้าน 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 295,500.00
รวมเป็นเงิน 295,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
295,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองกฎหมาย กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ข้าราชการผู้มีสิทธิ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ข้าราชการผู้มีสิทธิ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวาสนา ปะสังคานนท์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวาสนา ปะสังคานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................