หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 2 ) 1.2 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2569 มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดโอกาสในการเข้าถึง การบริการทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนา ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รับผิดชอบดูแลเด็กตั้งแต่ ในครรภ์มารดา จนถึงเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ ในครรภ์มารดา ในพื้นที่เป้าหมายคือโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาและการอยู่ในสังคม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (กพด.) ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 9 แห่ง สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 18 แห่ง และโรงเรียน สพฐ.กพด. 42 แห่ง จากรายงาน Health Data Center (HDC) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (6-14 ปี) มีแนวโน้มลดลง พบว่า ปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 65.7 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 66) และปัญหาทุพโภชนาการด้านอื่น พบว่า ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ปี 2559 - 2563 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น เกินกว่าเป้าหมาย ในปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 12.5 (เป้าหมายร้อยละ 10) และภาวะเตี้ย มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2563 ร้อยละ 6 (เป้าหมายร้อยละ 5) ภาวะผอม ยังคงที่ ในปี 2563 ร้อยละ 4.4 (ร้อยละ 5) ทั้งนี้ การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนยังไม่ครอบคลุมจำนวนเด็กนักเรียนทั้งประเทศ จากสถานการณ์ภาวะโภชนาการดังกล่าว เป็นการประเมินภาวะโภชนาการโดยการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต พ.ศ.2538 แต่เมื่อเทียบกับดูสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็ก 6-14 ปี ในปี 2564 เมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์อ้างอิง การเจริญเติบโตชุดใหม่ (ปี 2564) จะเห็นว่า เด็กสูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน ผอม ลดลง แต่ภาวะเตี้ยมีมากขึ้น กล่าวคือ เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 58.0 (ลดลง) เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.6 ผอม ร้อยละ 3.9 และเตี้ย ร้อยละ 10.4 (เพิ่มขึ้น) ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ชาย 147.3 เซนติเมตร (เป้าหมาย 154 ซม.) หญิง 148.5 เซนติเมตร (เป้าหมาย 155 ซม.) สถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน พบว่า ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 2561 - 2564 พบ ร้อยละ 42.2, 43.2 , 48.7 และ 39.8 ตามลำดับ ลดลงกว่าเดิมและไม่บรรลุเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 55) สำหรับร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) มีแนวโน้มดีขึ้น ปี 2561 - 2564 พบ ร้อยละ 69.8, 70.1, 71.0 และ 70.0 ตามลำดับ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 71) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ดำเนินงานภายใต้กรมอนามัยมุ่งสืบสานแนวพระราชดำริ ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ครูในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 8 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสุขภาพกายใจที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากนั้นแล้วขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 2. เพื่อผลักดันให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 3. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) สู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 91 แห่ง
2.เด็ก เยาวชน ครู ชุมชน และภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 91 แห่ง
3.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 10 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงเรียน กพด. เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการเตรียมการรับเสด็จ 4 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : ครูในโรงเรียน กพด. เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 2 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัย 1 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : ผลงานโครงการโดดเด่นของโรงเรียนขยายสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 3 โครงการ
5.เชิงปริมาณ : ประชุมชี้แจง Digital Plateform โภชนาการ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ครั้ง
6.เชิงปริมาณ : โรงเรียน กพด. เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด-19 5 แห่ง
7.เชิงปริมาณ : นิเทศน์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภาวะสุขภาพนักเรียนและ ส้วมสุขอนามัย 4 แห่ง
8.เชิงปริมาณ : ครูอาหารกลางวันและแม่ครัวในโรงเรียน กพด. เขตสุขภาพที่ 8ได้รับการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 2 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายและทำหนังสือเชิญประชุม 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3) ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม 4) ดำเนินการจัดประชุม 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจง Digital Plateform โภชนาการ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายและทำหนังสือเชิญประชุม 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3) ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม 4) ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง Digital Plateform โภชนาการแก่ครู รร.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียน กพด. ในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายและทำหนังสือเชิญประชุม 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3) ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม 4) ดำเนินการจัดประชุมอบรมผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 4 : ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายและทำหนังสือเชิญประชุม 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3) ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม 4) ดำเนินการจัดประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด-19 ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน 2) เตรียมข้อมูลสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างความรอบรู้ทักษะสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด - 19 3) ประสานการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างความรอบรู้ทักษะสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด - 19 4) ลงพื้นที่สถานศึกษาเสริมสร้างความรอบรู้ทักษะสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด – 19 5) สรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด-19 กิจกรรมที่ 6 : เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเตรียมโรงเรียนในพื้นที่การรับเสด็จ 2) เตรียมการรับเสด็จฯร่วมกับผู้รับผิดชอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพนักเรียนและการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 3) ร่วมรับเสด็จฯและสรุปผลการรับเสด็จฯ กิจกรรมที่ 7 : คัดเลือกนวัตกรรมสุขภาพ ผลงานโครงการโดดเด่นของโรงเรียนขยายสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์โครงการ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการโดดเด่นของโรงเรียนขยายสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 3) รวบรวมผลงานโครงการโดดเด่นของโรงเรียนขยายสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จากโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด 4) พิจารณาและคัดเลือกผลงานโครงการโดยคณะกรรมที่แต่งตั้ง เพื่อรับรางวัล 5) ประกาศผลการประกวด ผลงานโครงการโดดเด่นของโรงเรียนขยายสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร กิจกรรมที่ 8 : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภาวะสุขภาพนักเรียนและ ส้วมสุขอนามัย ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อวางแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกัน 2) ทีมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีร่วมดำเนินการนิเทศฯ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกับพื้นที่ 3) สรุปรายงานการดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 4,800.00
2 7. คัดเลือกนวัตกรรมสุขภาพ ผลงานโครงการโดดเด่นของโรงเรียนขยายสู่ชุมชนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 3 โครงการ 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 14,800.00
3 6. เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 4 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,800.00
4 8. นิเทศน์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภาวะสุขภาพนักเรียนและ ส้วมสุขอนามัย 4 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,880.00
5 5.พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด-19 5 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 36,720.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 2 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 3 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 4 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 5 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ กิจกรรมที่ 7 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 8 พื้นที่เป้าหมาย : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ 24 ครูใหญ่ ครูอนามัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.), ผอ.ร.ร.สพฐ.กพด.และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบงานวัยเรียน 7 จังหวัด กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ 24 ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ผอ.ร.ร.สพฐ.กพด.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบงานวัยเรียน 7 จังหวัด กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย : ครูอาหารกลางวันและแม่ครัวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบงานวัยเรียน กิจกรรมที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 8 กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.), ร.ร.สพฐ.กพด. เขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบงานวัยเรียน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสุกัญญา คณะวาปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2. นางสาวพรพิมล บุตะลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวสุภาวดี ฟองฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางชนกนันท์ ทองดอนบม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุกัญญา คณะวาปี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต Plus

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 2 ) 1.2 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)( 14 ) 3.2 การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุขและระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564และจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ ๑ ในประเด็นการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยที่ได้จัดกลุ่มตามช่วงอายุเป็น ๕ กลุ่มวัย คือ 1) ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 2) ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด 3) ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 4) ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ และ 5) ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม ส่วนงานของกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยได้กำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงมี 4 ตัวชี้วัด คือ ๑) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ๒) เด็กอายุแรกเกิด - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 3) เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 65 และ4) เด็กอายุ 3 ปี ฟันไม่ผุ ร้อยละ 53 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมองซึ่งมีการเติบโต เป็นวัยที่สำคัญเหมาะสมในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักความเอาใจใส่ โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี เป็นโอกาสทองของชีวิต เพราะว่าสมองมีการเจริญเติบโตสูงสุด พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านหนึ่งย่อมมีผลให้พัฒนาการอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มักเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ในทางตรงกันข้ามเด็กที่มีสุขภาพไม่ดี มักประสบปัญญาด้านการเจริญเติบโตของร่างกายล่าช้า หรือหยุดชะงักชั่วขณะ อารมณ์หงุดหงิดง่าย มีอาการเศร้าซึม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก และขาดสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ได้รับการดูแล ประเมินแก้ไขพัฒนาการ เฝ้าระวังด้านพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อเพื่อการรักษาในรายที่มีปัญหา เพื่อให้เด็กวัยดังกล่าวมีพัฒนาการที่สมวัย เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป จากรายงานข้อมูลพัฒนาการสมวัยและโภชนาการในโปรแกรม HDC ย้อนหลัง 4 ปี (2561 – 2564) พบว่าจากการดำเนินงานประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ผลการประเมินพัฒนาการตามอายุของเด็ก พัฒนาการเขตสุขภาพที่8 เด็ก 0 – 5 ปี มีการคัดกรองครอบคลุม (> ร้อยละ 90) ร้อยละ 88.04 ,93.91,93.01 และ 82.55 พัฒนาการสมวัย (> ร้อยละ 85) 96.94 , 89.19 ,91.00 และ 73.35 ค้นพบเด็กสงสัยล่าช้า (> ร้อยละ 20) 23.55 , 25.06,28.82 และ 29.76 เด็กสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ (> ร้อยละ 90) 86.63 ,91.67,93.66 และ 63.39 เฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ 0-5 ปี เด็ก 0 – 5 ปีสูงดีสมส่วน (> ร้อยละ 57) 40.46 , 57.57,57.89 และ 64.50 ภาวะเตี้ย (< ร้อยละ 10) 15.51 , 18.03,17.56 และ 10.14 ภาวะอ้วน (< ร้อยละ 10) 12.64 , 10.55,10.25และ 8.50ภาวะผอม (< ร้อยละ 5)16.95 , 16.57 , 17.39 และ 6.03 (3) ส่วนสูงเฉลี่ย เด็กชาย (>110 ซม.) 108.71, ซม., 108.05 ซม. 109.07 ซ.ม. เด็กหญิง (>108 ซม.) 108.06 ซม. ,107.58 ซม.การเตรียมความพร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด รวมทั้งการดูแลเด็กโดยเฉพาะในช่วงอายุ ๒ ปี แรก เป็นโอกาสทองของชีวิต เพราะว่าสมองมีการเจริญเติบโตสูงสุด พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านหนึ่งย่อมมีผลให้พัฒนาการอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มักเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ในทางตรงกันข้ามเด็กที่มีสุขภาพไม่ดี มักประสบปัญญาด้านการเจริญเติบโตของร่างกายล่าช้า หรือหยุดชะงักชั่วขณะ อารมณ์หงุดหงิดง่าย มีอาการเศร้าซึม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก และขาดสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากข้อมูลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 89.44 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ ๘๒.48 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 69.7 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ครั้งที่ ๑ ร้อยละ ๑๓ ครั้งที่ ๒ ร้อยละ ๑3.18 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ร้อยละ 5.82 ทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ ๖๙.๕๖ (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 กันยายน 2564) สถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 มีมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด แต่บางพื้นที่ยังขาดการควบคุมกำกับลงสู่การปฏิบัติที่คลอบคลุมทุกพื้นที่ตามมาตรฐานอนามัยแม่ละเด็ก ผลลัพธ์ในขณะตั้งครรภ์ของโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต คือ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ในภาพรวมของเขตไม่เกินเกณฑ์ แต่มีซีดเกินเกณฑ์ ครั้งที่ ๑ ในบางจังหวัด เช่น จังหวัดสกลนคร ร้อยละ ๑5.88 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในภาพรวมของเขตไม่เกินเกณฑ์ คือ ร้อยละ 5.82 แต่ส่วนใหญ่ยังเกินเกณฑ์และในเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ประมาณร้อยละ ๕2 มาจากปัญหาการคลอดก่อนกำหนด พบอัตราการคลอดก่อนกำหนดทั้งเขตสุขภาพร้อยละ 9.84 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก พบว่า เรื่องการคัดกรอง ค้นพบเด็กสงสัยล่าช้าและเด็กสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้ามากที่สุด รองลงมาคือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก สาเหตุที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้าส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการเลี้ยงดู ให้ลูกดูทีวี เล่นเกมส์ เล่นโทรศัพท์มือถือ เพราะ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์น้อย เป็นการสื่อสารทางเดียว เด็กนั่งนิ่งๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ใช้ความคิด หรือลงมือทำ เรื่องภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ยังมีภาวะอ้วน เตี้ย ผอม และส่วนสูงยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดปัญหาสำคัญคือ เด็กได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและทักษะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพื่อคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย รวมไปถึงเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนางานเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการใช้คู่มือส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และการผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงศูนย์ส่งเสริมและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การดำเนินงานเรื่องมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน นิเทศการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต มีการนิเทศติดตามการดำเนินการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โดยบูรณาการทุกงานในงานอนามัยแม่และเด็ก ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘ ทำให้ทุกจังหวัดได้ทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน เกิดจังหวัดมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม ส่วนจังหวัดที่เหลือมีการดำเนินการตามเป้าหมาย คือ อำเภอละ ๒ ตำบล ดังนั้นเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนางานสตรีและเด็กปฐมวัยอย่างองค์รวม ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับ นำนโยบายลงสู่พื้นที่ จากระดับกระทรวงฯ เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้กำหนดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน อบรมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ขับเคลื่อนรูปแบบการอบรม E-Learning DSPM (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Web ex)ประชุมชี้แจงและกระตุ้นการเข้าใช้บริการ ๙ย่างเพื่อสร้างลูก E-Learning DSPM (ผ่านระบบออนไลน์Cisco Web ex) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงและภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาและติดตามการดำเนินงานด้านโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและอาหารหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรเพื่อสร้างความรอบรู้ให้เจ้าหน้าที่ พ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและรณรงค์สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการประเมินติดตามพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้แข็งแรงเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาการสมวัยต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตสุขภาพแข็งแรง สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพและพัฒนาการที่สมวัยโดยการบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง 3. เพื่อขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก” 4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 5. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันเเรกของชีวิต Plus

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 14 จังหวัด
2.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมภาวะโภชนาการ 7 จังหวัด
3.เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจทันตกรรม 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ผ่านระบบ Tele conference วิธีดำเนินการ ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Tele conference ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย อำเภอละ 1 ท่าน จำนวน 87 อำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด 2. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยและค้นหานวัตกรรม Best Practice ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมกับมอบโล่ห์ และเกียรติบัตร ผ่านระบบ Tele conference 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเจ้าหน้าที่ด้านสาระสนเทศ ผ่านระบบ Tele conference 4. จัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาการเด็ก กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) ผ่านระบบ Tele conference ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประสานงานพื้นที่เพื่อเตรียมการประชุม ผ่านระบบ Tele conference 2. จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) ผ่านระบบ Tele conference กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1. ทำหนังสือแจ้งประสานพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามฯ 2. ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก การเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเล่นเปลี่ยนโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ กิจกรรมที่ 4 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” และพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ผ่านระบบ Tele conference วิธีการดำเนินงาน : 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหนังสือเชิญประชุม 2. ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3. ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม ผ่านระบบ Tele conference 4. ดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบ Tele conference 5. จัดมอบ/ส่งใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพพื้นที่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กมหัศจรรย์ 10000 วันแรกของชีวิต “เด็กน้อยเขต 8 กินดีเล่นได้สูงใหญ่ไอคิวดี ผ่านระบบ Tele Conference วิธีการดำเนินงาน : 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหนังสือเชิญประชุม 2. ประสานพื้นที่ในการเตรียมเอกสารด้านวิชาการและส่งผลงานเพื่อค้นหา Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กมหัศจรรย์ 10000 วันแรกของชีวิต “เด็กน้อยเขต 8 กินดีเล่นได้สูงใหญ่ไอคิวดี 3. ประชุมการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กมหัศจรรย์ 10000 วันแรกของชีวิต “เด็กน้อยเขต 8 กินดีเล่นได้สูงใหญ่ไอคิวดี ผ่านระบบ Tele Conference 4. มอบโล่และใบประกาศนียบัตรเชิดชูพื้นที่ต้นแบบที่มีผลงาน Best Practice กิจกรรมที่ 6 รณรงค์สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่านระบบ Tele conference วิธีการดำเนินงาน : 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหนังสือเชิญประชุม 2. จัดการประชุมรณรงค์สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่านระบบ Tele conference 3. รณรงค์ผ่านการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนดำเนินงานของแต่ละจังหวัด 4. ติดตามการดำเนินงาผ่านช่องทางมิเดีย กิจกรรมที่ 7 การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะเขตสุขภาพที่ 8 วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2565 ผ่านระบบ Tele conference (บูรณาการกับวัยเรียนวัยรุ่น) 2. อบรมการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็กในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ เขตสุขภาพที่ 8 3. นิเทศติดตาม การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ เขตสุขภาพที่ 8 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กิจกรรที่ 8 พัฒนานวัตกรรมเเละการนิเทศติดตาม การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเเละโภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 วิธีการดำเนินการ : 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหนังสือเชิญประชุม 2. ประสานพื้นที่ในการเตรียมเอกสารด้านวิชาการและส่งผลงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเเละโภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 3. ประชุมติดตามการใช้นวัตกรรมกับเครือข่ายและพื้นที่ต้นแบบ ผ่านระบบ Tele Conference 4. สรุปผลการดำเนินงาน รวมรวบผลงานนวัตกรรมและเผยแพร่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงเเละภาคเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,600.00
2 3. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นเเบบ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" และพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น Play worker ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 64,200.00
3 4. พัฒนาเเละยกระดับคุณภาพพื้นที่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพเเม่เเละเด็ก มหัศจรรย์ 1000 วันเเรกของชีวิต "เด็กน้อยเขต8 กินดีเล่นได้ สูงใหญ่ไอคิวดี" 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 64,200.00
4 6. รณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ผ่านระบบ Tele conference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
5 8. พัฒนานวัตกรรมเเละการนิเทศติดตาม การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเเละโภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 33,220.00
6 7. การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ เขตสุขภาพที่ 8 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565 25,780.00
7 1. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 7 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 43,000.00
8 5. นิเทศติดตามการดำเนินงานมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 7 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 182,000.00
รวมเป็นเงิน 416,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
416,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้การดูแลของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (จ.อุดรธานี,หนองคาย,เลย,หนองบัวลำภู,บึงกาฬ,สกลนครและนครพนม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เเละเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 8

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เเละเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวอริณรดา ลาดลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก) 2. นางสาวภัทราภรณ์ ชูศร ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการ 3. นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นางสาวดวงใจ กันธิยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5. นางสาวอรสา สำลี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6. นายณัฐพล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยมาลัย ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอริณรดา ลาดลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 10 ) 2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 89.26 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.24 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง คิดเป็นร้อยละ 12.92 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีนคิดเป็นร้อยละ 82.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 66.06 (HDC 20 ส.ค. 2564) อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 20.1 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ (ข้อมูลเด็กเกิดมีชีพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 31 ส.ค. 2564 จำนวน 34,843) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 65.89 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเขตสุขภาพที่8 มีการวางแผนการดูแลหญิงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด พบว่า Early ANC ,ANC 5 ครั้งคุณภาพ, ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด มารดาตายมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ สาเหตุเสียชีวิตส่วนใหญ่จาก Direct cause 46.87 % วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตด้วย The 3 Delays Model พบความล่าช้าด้านผู้รับบริการและความล่าช้าด้านผู้ให้บริการ จังหวัดที่ไม่พบมารดาตายได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ทารกคลอดก่อนกำหนด มีแนวโน้มลดลง แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยปีงบ 2565 โดยกำหนดกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2565 ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 (เมื่อมีมารดาตาย ผ่านระบบ Tele conference) การขับเคลื่อน Multidisciplinary consultation กิจกรรมการรณรงค์งานอนามัยแม่และเด็ก การรณรงค์สัปดาห์วันแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติรณรงค์การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการส่งเสริมHLในสตรีและเด็กปฐมวัย (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ผลิตสื่อให้ความรู้แก่สตรีและเด็กปฐมวัย ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ.(ผ่านโปรแกรม Zoom) นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขับเคลื่อนมุมนมแม่ในสถานในสถานประกอบการผ่านระบบ cisco WebEx Conference พัฒนาระบบฐานข้อมูล Pre-term , LBW , BA , TSH และทารกตายปริกำเนิด เขสุขภาพที่ 8 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการเฝ้าระวังมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง ลูกเกิดรอดมารดาคลอดปลอดภัย เพื่อตอบสนองตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการและมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ได้รับบริการส่งเสริมช่องปากอย่างมีคุณภาพ และการเข้าถึงบริการตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ โดยใช้สื่อที่เป็นรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมืออย่างบูรณาการด้านอนามัยแม่และเด็ก 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มุ่งสู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ 4. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกำกับติดตามสุขภาวะแม่และเด็ก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความรอบรู้และตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 6. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 7. เพื่อพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงและเด็กปฐมวัย ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 8. เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างกระแสปรับทัศนคติในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 9. เพื่อปกป้องสิทธิแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะสมเมื่อจำเป็นต้องกินอาหารอื่นนอกเหนือจากนมแม่ และทางการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันมารดาตายทั้ง 7 จังหวัดและมีการจัดประชุมทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาทุกรายเพื่อหาแนวทางในการป้องกันมารดาตายซ้ำในจังหวัดและในเขตสุขภาพที่ 8 7 จังหวัด
2.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 7 จังหวัด 7 จังหวัด
3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 7 จังหวัด
4.ขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ. 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2565 2.ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 (เมื่อมีมารดาตาย ผ่านระบบ Tele conference) 3.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Multidisciplinary consultation( ผ่านระบบ Tele conference) 4.รณรงค์งานอนามัยแม่และเด็ก 5.ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการส่งเสริมHLในสตรีและเด็กปฐมวัย (ผ่านระบบ Tele conference) 6.ผลิตสื่อให้ความรู้แก่สตรีและเด็กปฐมวัย 7.ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ. (ผ่านระบบ Tele conference) 8.นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 9.ประชุมขับเคลื่อนมุมนมแม่ในสถานในสถานประกอบการผ่านระบบ Tele conference 10.ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล Pre-term , LBW , BA , TSH และทารกตายปริกำเนิด เขตสุขภาพที่ 8(ผ่านระบบ Tele conference)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Multidisciplinary consultation (ผ่านระบบ Tele conference) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
3 ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการส่งเสริมHLในสตรีและเด็กปฐมวัย (ผ่านระบบ Tele conference) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,200.00
4 ผลิตสื่อให้ความรู้แก่สตรีและเด็กปฐมวัย 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 110,000.00
5 ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ. (ผ่านระบบ Tele conference) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565 3,600.00
6 ประชุมขับเคลื่อนมุมนมแม่ในสถานในสถานประกอบการผ่านระบบ Tele conference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
7 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล Pre-term , LBW , BA , TSH และทารกตายปริกำเนิด เขตสุขภาพที่ 8(ผ่านระบบ Tele conference) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
8 กิจกรรมการรณรงค์งานอนามัยแม่และเด็ก 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565 20,400.00
9 นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 32,400.00
10 ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 (เมื่อมีมารดาตาย ผ่านระบบ Tele conference) 100 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 173,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
173,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้การดูแลของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุดรธานี,หนองคาย,เลย,หนองบัวลำภู,บึงกาฬ,สกลนครและนครพนม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับจังหวัด แพทย์ พยาบาล นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ผู้บริหารสถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 8

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารระดับจังหวัด แพทย์ พยาบาล นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ผู้บริหารสถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 8 และประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวอริณรดา ลาดลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก) 2. นางสาวดวงใจ กันธิยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นางสาวภัทราพร ชูศร ตำแหน่ง นักโภชนาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวอรสา สำมะลี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5.นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6.นายณัฐพล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7.นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยมาลา ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอริณรดา ลาดลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิรุท นนสุรัตน์ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพต่อตัวแม่วัยรุ่นและทารก เนื่องจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุที่เหมาะสม (๒๐-๓๔ ปี) เช่น การเสียชีวิตของมารดา การเสียชีวิตของทารก ทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยสถิติพบว่าในปี ๒๕๖๑ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ในกลุ่มมารดาวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี มีถึงร้อยละ ๑๕.๕ ยิ่งไปกว่านั้น แม่วัยรุ่นยังมีความเสี่ยงต่อการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์การแท้งในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยทำแท้ง ที่มีภาวะแทรกซ้อนและเข้ามารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รายได้ในอนาคต วัยรุ่นต้องออกจากการศึกษา ซึ่งการตั้งครรภ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องหยุดเรียน ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นยังทำให้เด็กจำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในอนาคต จากข้อมูลพบว่าในปัจจุบัน สถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องอุปการะเด็กแรกเกิดถึง ๑๘ ปีประมาณ ๒,๐๐๐ คนต่อปี การศึกษาจากต่างประเทศยังพบด้วยว่าเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น มีแนวโน้มที่จะเป็นแม่วัยรุ่นเมื่อเติบโตขึ้น ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยตัดวงจรการเป็นแม่วัยรุ่น ไม่ให้เกิดขึ้นกับประชากรรุ่นต่อ ๆ ไป ทำให้วัยรุ่นมีสุขภาวะทางเพศที่ดี มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถ ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อ ที่จะเติบโตเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพ จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศที่มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น จึงได้ออกพระราช บัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเป็นเครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยและเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เขตสุขภาพที่ ๘ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แล้วจำนวน ๗ จังหวัด ร้อยละ ๑๐๐ ในภาพระดับอำเภอดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นผ่านคณะกรรมการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ และเชื่อมผสานกับสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Service) รวมทั้งการจับคู่ระหว่างโรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุข เป็นการสร้างระบบส่งต่อ One Hospital One School (OHOS) โดยเป็นการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนผสานกับสถานบริการสาธารณสุข ส่งผลให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ ๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔ อัตราคลอดมีชีพต่อพันประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พบว่า มีอัตราการคลอด ๔๒.๓๐, ๔๐.๗๖, ๓๕.๖๘, ๓๓.๓๑, ๓๖.๗, ๒๗.๑ และ๒๓.๗๖ ตามลำดับ อัตราการคลอดมีชีพในวัยรุ่นของแต่ละจังหวัด มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในส่วนอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี ต่อพันประชากรหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖๔ พบว่า เขตสุขภาพที่ ๘ มีอัตราการคลอดอยู่ที่ ๑.๑๑, ๑.๒๓ ๑.๐๔, ๑.๑๐, ๑.๒๐, ๐.๙๐ และ ๑.๐๔ ตามลำดับ การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๔.๐๖, ๑๖.๖๒, ๑๕.๑๓, ๑๔.๕๒, ๑๔.๑๒ ๑๓.๐๒ ๑๓.๐๙ และ ๑๓.๖๔ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี และร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำยังคงสูงอยู่ และในปี ๒๕๖๔ (ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๖๔) พบว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ประเด็นการให้บริการคุมกำเนิดของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ได้รับบริการคุมกำเนิด เพียงร้อยละ๑๖.๒๗ และเป็นการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) เพียงร้อยละ ๕๗.๓๓ ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด จากข้อมูลการบริการให้คำปรึกษาสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม(๑๖๖๓) ปี๒๕๖๔ (เม.ย.-ส.ค.๒๕๖๔) เขตสุขภาพที่ ๘ พบว่ามีผู้เข้ารับบริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมมากถึง ๑,๔๓๖ คน เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๙ กังวลเรื่องท้อง ร้อยละ ๑๘.๕ ตั้งครรภ์แล้วร้อยละ ๗๙.๕ และตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์มีมากถึง ร้อยละ ๕๗.๗๕ จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วเกิดจากความไม่พร้อมทำให้เกิดการแสวงหาบริการที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต การแก้ไขปัญหาวัยรุ่นไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีทันใดเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนากระบวนการการดำเนินงานควบคู่กันไป การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบในหน้าที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของตน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
๘.๑ เพื่อขับเคลื่อน และส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๘.๒ เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม ๘.๓ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ๘.๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น โดยการบูรณาการงานอนามัยการเจริญพันธุ์และดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. ขับเคลื่อน และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เขตสุขภาพที่ ๘ 7 จังหวัด
2.2. ขับเคลื่อนให้มีผู้ผ่านการอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดครอบคลุมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 7 จังหวัด
3.3. โรงพยาบาลและอำเภอผ่านการรับรองมาตรฐานการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 7 จังหวัด
4.4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างการเข้าถึงTeenage Digital Platform 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงาน/จังหวัดทบทวน/ปรับแก้ไขคณะอนุกรรมการฯ ๒. จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ๒ ครั้ง/ปี กิจกรรมที่ ๒ อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ รุ่นที่ ๒ มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. สอบถาม ความต้องการอบรมไปยังทุกสถานบริการในเขตสุขภาพที่ ๘ รวม ๗ จังหวัด ๒. ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อขอความร่วมมือเป็นสถานที่ฝึกอบรม ๓. แจ้งรายละเอียดการเข้า รับการอบรมให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมทราบ ๔. ดำเนินการรับรองหลักสูตรการอบรมต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอหน่วยคะแนนให้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ๕. ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ๖. จัดทำประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้กับผู้สำเร็จการอบรม ๗. นิเทศติดตามระหว่าง และหลังการอบรม กิจกรรมที่ ๓ รับรองมาตรฐานและนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. ชี้แจงการดำเนินงานให้กับจังหวัด และกำหนดเป้าหมาย ๒. พื้นที่ประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ มายังศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๓. กำหนดวันลงติดตาม นิเทศ ๔. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองการดำเนินงานสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านมาตรฐาน YFHS และมีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ๕. รายงานผลการติดตามไปยังสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ด้วย Application ๑. ชี้แจงการดำเนินงานให้กับจังหวัด และกำหนดเป้าหมาย ๒. กำหนดวันลงติดตาม นิเทศ ๓. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ๔. รายงานผลการติดตามไปยังสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กิจกรรมที่ ๕ ประชุมชี้แจง Teenage Digital Platform ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ๑. ชี้แจงการดำเนินงานให้กับจังหวัด และกำหนดเป้าหมาย ๒. ติดตามการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศูนย์สาธิตบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้ง ๒ แห่ง เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ๒. เตรียมสถานที่ เอกสาร ข้อมูล ประสานและจัดผู้ให้บริการ และเวชภัณฑ์ ๓. ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางช่องทางต่าง ๆ ๔. จัดการให้บริการ ๕. ติดตามข้อมูลผลการให้บริการ / ปัญหาอุปสรรค

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 2 อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ รุ่นที่ 3 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 183,048.00
2 กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 147,522.00
3 กิจกรรมที่ 3 รับรองมาตรฐานและนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 7 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 2,670.00
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม การดำเนินงาน อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ด้วย Applicationเขตสุขภาพที่ 8 7 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 76,760.00
รวมเป็นเงิน 410,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
410,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นระดับจังหวัด สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘ กิจกรรมที่ ๒ อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ รุ่นที่ ๓ สถานที่ดำเนินโครงการ : รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. ในเขตสุขภาพที่ ๘ กิจกรรมที่ ๓ รับรองมาตรฐานและนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ สถานที่ดำเนินโครงการ : รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. ในเขตสุขภาพที่ ๘ กิจกรรมที่ ๔ นิเทศติดตามการดำเนินงาน อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ด้วย Application ในวัยรุ่น สถานที่ดำเนินโครงการ : รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. ในเขตสุขภาพที่ ๘ กิจกรรมที่ ๕ ประชุมชี้แจง Teenage Digital Platform ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สถานที่ดำเนินโครงการ : ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาศูนย์สาธิตบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สถานที่ดำเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ ๑ คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จังหวัดละ ๒๕ คน ผู้เกี่ยวข้อง ๕ คน กิจกรรมที่ ๒ พยาบาลผู้ให้บริการวางแผนครอบครัว / คลินิกวัยรุ่น กิจกรรมที่ ๓ รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. ในเขตสุขภาพที่ ๘ กิจกรรมที่ ๔ แพทย์ พยาบาลผู้เกี่ยวข้องในคลินิกที่ รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. กิจกรรมที่ ๕ สสจ./ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่น/สพป./สพม. กิจกรรมที่ ๖ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ ๘ , นักเรียน/นักศึกษา, ครู อาจารย์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักเรียน / นักศึกษา /ครู

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑๘.๑ นางสาวสุกัญญา คณะวาปี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ๑๘.๒ นางสาวรุ้งสินี เพิ่มพูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๘.๓ นางสาวครองใจ ศรีลาราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ๑๘.๔ นายอภิชิต ศรีอวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๘.๕ นางสาวสุจริตพรรณ ดอนทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุกัญญา คณะวาปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 26 ) 8.1 การเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งมียุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ จำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในทุกมิติ และให้การเติบโตของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั้น พบว่ายังมีประเด็นความท้าทายในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้สูงอายุ โดยประเทศไทย ได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น“สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการแนวโน้มประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วยเรื้อรัง จากการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุ มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมากกว่าวัยอื่น ๆ ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ประมาณ 4 ใน 5 คน มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค ส่วนปัญหาทางด้านจิตใจผู้สูงอายุที่สำคัญ คือ ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการขาดรายได้ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ ในสังคม และเมื่อพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชากรไทยถึงร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้ พบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 70 ปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังพบว่ากลุ่มโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรสูงอายุ อยู่ในภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต ติดเตียง และทำให้เกิดการสูญเสีย ซึ่งสุขภาวะของประชากรไทยนำไปสู่การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และจากข้อมูลการสำรวจล่าสุดใน ปี 2560 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอก ทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคปอด และเบาหวาน ตามลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจ ในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่า คนไทยกินอาหารรสชาติหวานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 11.2 เป็นร้อยละ 14.2 และรสเค็มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.0 เป็นร้อยละ 13.8 รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงถึงร้อยละ 77.4 นอกจากนี้ข้อมูลจากการสำรวจ ในปี 2563 – 2564 พบว่า แนวโน้มคนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น ปี 2563-2564 พบภาวะอ้วนร้อยละ 26.1 และ 26.5 ตามลำดับ (HDC 29 มิ.ย.64) ซึ่งเป็นสาเหตุของ การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน อายุ 18 - 59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 8 พบว่าความชุกภาวะอ้วนลงพุงของวัยทำงานมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2563 พบความชุกของภาวะอ้วนลงพุง คิดเป็นร้อยละ 22.76 และในปี 2564 พบความชุกของภาวะอ้วนลงพุง คิดเป็นร้อยละ 23.50 นอกจากนี้ยังพบว่าวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 - 22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ในปี 2563-2564 คิดเป็นร้อยละ 52.65 และ 51.86 ตามลำดับ (Health data center, 2563-2564) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านการมีกิจกรรมทางกาย และขับเคลื่อนการออกกำลังกายของประเทศ โดยมุ่งสร้างนโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกกำลังกาย การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ (Digital Health Platforms) เพื่อช่วยสร้างรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้เพื่อการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติของประเทศ เน้นการขับเคลื่อนงานโดยใช้ชุมชน องค์กรเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้ให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน บรรลุยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสร้างให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้องก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผล ทั้งในมิติสุขภาพและคุณภาพชีวิตตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับประชาชนวัยทำงาน 2.ประชาชนวัยทำงานมีแหล่งอาหารที่เอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการดี (ดัชนีมวลกายปกติ) 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอเพิ่มขึ้น 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.วัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 53.67 ร้อยละ
2.2. วัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.19 ร้อยละ
3.3. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 419988 ครอบครัว
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : 6. มีการนิเทศติดตามประเมินผลชุมชนไร้พุง/DPAC 3 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : 1. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานผ่าน mooc.anamai 70 คน
3.เชิงปริมาณ : 4. มีการประเมินรับรองเมนูชูสุขภาพ 35 รายการ
4.เชิงปริมาณ : 7. มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 37095 คน
5.เชิงปริมาณ : 2. มีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารผ่าน mooc.anamai 70 คน
6.เชิงปริมาณ : 5. มีการประเมินรับรอง Healthy canteen และเมนูชูสุขภาพ 7 แห่ง
7.เชิงปริมาณ : 3. มีประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับประชาชนผ่าน mooc.anamai 700 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
วิธีการดำเนินงาน : 1.ชี้แจงการดำเนินงาน Healthy canteen เมนูชูสุขภาพ Food4Health และ mooc.anamai ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) - ประชุมวางแผนคณะทำงาน เพื่อเตรียมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน - ประสานผู้รับผิดชอบงาน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตามวัน เวลา สถานที่กำหนด - สรุปผล และรายงานผลการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 2. ประเมินรับรอง Healthy canteen และเมนูชูสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) - ประชุมวางแผนคณะกรรมการประเมินรับรอง Healthy Canteen และเมนูชูสุขภาพ - ประสานผู้รับผิดชอบงาน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมการประเมินรับรอง Healthy Canteen และเมนูชูสุขภาพ - ดำเนินการประเมินรับรอง Healthy Canteen และเมนูชูสุขภาพ - สรุปผล และรายงานผลการประเมินรับรอง Healthy Canteen และเมนูชูสุขภาพ 3. เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ความรอบรู้และปัจจัย แวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน - ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ความรอบรู้และ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน - กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุป และรายงานผลการบันทึกข้อมูล - วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน รายจังหวัดและรายเขตสุขภาพ 4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไร้พุง/DPAC Quality - ประชุมวางแผนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไร้พุง/DPAC Quality - ประสานผู้รับผิดชอบงาน และพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชุมชน/ หมู่บ้านไร้พุง/DPAC Quality - สรุปผล และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไร้พุง/DPAC Quality 5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดตัวมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ตามบริบทของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 - จัดทำข้อมูลสำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 - ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เขตสุขภาพที่ 8 (ก้าวท้าใจ Season 4) และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกกำลังกายตามบริบทของพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ชี้แจงการดำเนินงาน Healthy canteen เมนูชูสุขภาพ Food4Health และmooc.anamai ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 1,900.00
2 เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 74,190.00
3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดตัวมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ตามบริบทของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 22,495.00
4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชุมชนไร้พุง/DPAC 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 24,620.00
5 ประเมินรับรอง Healthy canteen และเมนูชูสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 7 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 0.00
6 ประเมินรับรอง Healthy canteen และเมนูชูสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 123,205.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
123,205.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.บุคลากรด้านสาธารณสุข 3.ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด (อุดรธานี เลย นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 4.สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกกลุ่มวัย บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่และเกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด (อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ) รวมถึงประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นายชินโชติ ทองตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางภัคชุดา บ่อคำเกิด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7. นางสาวมาลินี ลามคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบุคลากรและพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหารงาน องค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม จะสามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรซึ่งหมายถึง บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติที่เหมาะสม กับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้อง ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งมีการค้นพบวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้สมรรถนะของ บุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการช่วยให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานควบคู่กันไปด้วย วิธีการให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ สร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ทัศนคติออกมาใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการ ในครั้งนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2.เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผน 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 (2 ครั้ง) ระยะเวลา ธันวาคม 2564/พฤษภาคม 2565 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Service Application ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา พฤศจิกายน 2564 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมที่สอดคล้องกับภารกิจกรม/อบรมหลักสูตร ด้านการบริหาร ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 2. จัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขั้นตอนดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมข้อมูลการประชุม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Service Application ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 10,450.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565 20,900.00
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมที่สอดคล้องกับภารกิจกรม/อบรมหลักสูตร ด้านการบริหาร 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 97,950.00
4 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 139,400.00
รวมเป็นเงิน 268,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
268,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนันทิยา พรมวงษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิรุท นนสุรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปให้บรรลุเป้าหมายและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดให้มีแผนปฏิบัติราชการ มีการกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องดำเนินการ มีเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ และต้องมีการกำกับ ติดตามและประเมินผล เช่น การตรวจราชการและนิเทศงาน การประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน เป็นต้น ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกองค์กร และหน่วยงานมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค จุดค้นพบ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถปรับการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับปรุง พัฒนางาน และยกระดับการดำเนินงาน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยี สื่อสารสารสนเทศให้เกิดความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกรมอนามัยที่ได้มีนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุง เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 2 เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 เพื่อบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยี สื่อสารสารสนเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 1 ฉบับ
2.เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูล ชุดความรู้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 15 หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 1.1 ประสานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล 1.3 วิเคราะห์สถานการณ์และรวบรวมข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 1.4 นำเสนอผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์และผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.2 ชี้แจงแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน 2.3 สรุปรายงาน 3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 (online) 3.1 ประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.2 ชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 (online) 3.3 จัดทำเล่มรายงานประจำปี และแผนฯ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3.4 สรุปรายงาน 4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 4.1 รวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน 4.3 สรุปและรายงานผล 5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม GIS 5.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5.2 ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 (online) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 15,000.00
2 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ Web conference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,655.00
3 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม GIS 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 5,700.00
4 กิจกรรมที่ 1 ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 14 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 335,000.00
รวมเป็นเงิน 373,355.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
373,355.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี, 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพสุขภาพที่ 8 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด, ภาคีเครือข่าย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด, ภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธนกฤติ จันทร์ถง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิรุท นนสุรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 33 ) 10.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged society) เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวนและสัดส่วน ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ในปี 2564 และคาดว่าในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือมีประชากรสูงอายุร้อยละ 28 จะเห็นว่าความเร็วของการเปลี่ยนจากสังคมสูงวัย (Aged society) เข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ของประเทศไทยจะใช้เวลาสั้นกว่ามาก เมื่อเปรียบกับประเทศอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ประกอบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน และผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เมื่อผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น อัตราส่วนประชากรวัยแรงงานต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 ราย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคหรือกลุ่มอาการสูงอายุจากความเสื่อม อันเนื่องมาจากการ สูงวัยมากขึ้นตามด้วย ซึ่งจะเห็นว่าผู้ป่วยสูงอายุ จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยา รวมทั้งการดูแลรักษาฟื้นฟูที่แตกต่างจากผู้ป่วยวัยอื่นๆ เช่น ระบาดวิทยาของโรค ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรค ดังนั้นการดูแลรักษาจึงต่างจากผู้ป่วยวัยอื่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่ยิ่งมีอายุมากการดูแลรักษาย่อมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะพลัดตกหกล้ม สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การป้องกันโรค ในช่องปากและการมีอนามัยช่องปากที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากวัยสูงอายุจะมีความเสื่อมของสภาพร่างกายและสภาวะของโรคในช่องปากที่เรื้อรัง ทำให้การรักษามีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งปัญหาทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่สำคัญมี ๗ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การสูญเสียฟัน ๒) โรคฟันผุ ๓) โรคปริทันต์ ๔) แผล เนื้องอกและมะเร็งใน ช่องปาก ๕) สภาวะน้ำลายแห้ง ๖) ฟันสึก และ ๗) สภาวะช่องปากอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุ สมควรได้รับการดูแลรักษาที่เป็นเฉพาะทาง และได้รับการส่งต่อเพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเหมาะสม เขตสุขภาพที่ 8 มีพื้นที่รับผิดชอบ มีประชากรทั้งหมด 3,938,984 คน (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564) โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 719,967 คน ร้อยละ 18.28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (มากกว่าร้อยละ 10) จากการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในปี 2564 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองทั้งหมด 600,037 คน คิดเป็นร้อยละ 83.34 แบ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96.52 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.99 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.49 ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 41.75 กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 92.11 มีผลการดำเนินงานของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 93.32 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พระสงฆ์ และขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในชุมชนให้ยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการประเมินคัดกรอง/การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Health Platform 2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและแผนการส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ในชมรมผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงาน Age-Friendly Communities/Cites ร่วมกับท้องถิ่น 3. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน Long Term Care และ Intermediate Care สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 4 .เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์สามเณร และแม่ชี 5. เพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกทันตกรรม 6. เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และพระสงฆ์ แบบบูรณาการในชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
2.ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 98 ร้อยละ
3.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90 ร้อยละ
4.ผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งาน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 86 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ 40 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 3220 คน
3.เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน LTC & IMC ระดับชุมชน 7 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลความรู้/กิจกรรม เพื่อการประเมินดูแลช่องปากด้วย ตนเอง ผ่านชมรมเครือข่ายภาคประชาชน หรือผ่านเทคโนโลยีแบบ platform 39100 คน
5.เชิงปริมาณ : มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 2 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : อบรมพระคิลานุปัฏฐาก/แม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา 644 คน
7.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองและบริการตามความจำเป็นด้านสุขภาพช่องปาก 87000 คน
8.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการและได้รับการประเมินคัดกรอง ADL 681739 คน
9.เชิงคุณภาพ : ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้านสุขภาพ 14 แห่ง
10.เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมี ADL เพิ่มขึ้น 22 ร้อยละ
11.เชิงคุณภาพ : พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Community Lab) 1 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 0.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำผู้สูงอายุในการใช้ Wellness Plan 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 107,010.00
3 อบรมฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 13,000.00
4 อบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 500,000.00
5 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Community Lab) 1 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
6 ถอดบทเรียนและคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 66,680.00
7 อบรมแม่ชีคิลานุปัฎฐายิกา 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 30 เม.ย. 2565 75,900.00
8 ผลิตคู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีใหม่ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 40,000.00
9 เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพและวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 32,510.00
10 ประชุมพัฒนาหลักสูตรพระนักเทศน์ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 4,800.00
11 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 2 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 19,780.00
12 ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขต 3 เรื่อง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 11,450.00
13 คัดเลือกผู้สูงอายุ "ฟันยังดี" ระดับเขต 7 คน 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 8,400.00
รวมเป็นเงิน 909,530.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
909,530.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวธนิสา อนุญาหงส์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2.นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. ว่าที่ ร.ต.ยุทธการ ประพากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาววรรณพร สว่างบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางสาวเนตรนภา สุขปา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธนิสา อนุญาหงส์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 4 ) 1.4 การควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและมุ่งเน้นสืบสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมและโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นการสร้างความรอบรู้ในการดูแลตนเองให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภาวะโลหิตจางและโรคขาดสารไอโอดีนยังเป็นปัญหาสำคัญ ของประเทศไทย ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งพบว่าภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงทั้งมารดาและทารก ส่งผลให้การตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพ เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ จากรายงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) ครั้งที่ 3,4,5 พ.ศ.2547, 2552 และ 2557 พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 17.7, 25.7 และ 22.7 ตามลำดับ และจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ระบบรายงาน HDC : Health Data Center) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบความชุกโลหิตจางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2562-2564 ร้อยละ 16.43, 15.05 และ 14.62 ตามลำดับ และโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562-2564 คิดเป็นร้อยละ 14.2, 13.26 และ 13.02 ตามลำดับ นอกจากนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และสำรวจความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือน พบว่าข้อมูลค่ามัธยฐานไอโอดีน ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์และความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization) ในเขตสุขภาพที่ 8 ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากข้อมูลย้อนหลังในปี 2561-2563 พบว่าค่ามัธยฐานไอโอดีน ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เท่ากับ 102.0, 131.7 และ 138.1 ไมโครกรัมต่อลิตร (ค่าเป้าหมาย 150 ไมโครกรัมต่อลิตร) สำหรับสถานการณ์ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ปี 2562-2564 ในเขตสุขภาพที่ 8 พบว่ามีความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 89.45, 88.1 และ 63.02 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยกรมอนามัยร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ นำร่อง 21 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี ดำเนินการพัฒนาระบบการคัดกรองที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) การตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ (CBE) และยืนยันโดย Ultrasound จากผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2560) พบว่าสตรีไทยในโครงการฯ ส่วนใหญ่มีตรวจเต้านมอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง) เฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.8 สามารถพบก้อนมะเร็งที่มีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 ซม.) ร้อยละ 43.7 เป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะแรก (ระยะไม่เกิน 0, 1, 2) ร้อยละ 69.9 อัตราการรอดชีพในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอสูงถึง ร้อยละ 95.5 ภาพรวมทั้งโครงการกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอมีอัตราการรอดชีพสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจไม่สม่ำเสมอ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P= 0.002) ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นรูปแบบของการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่สามารถขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุม กลุ่มสตรี ได้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมให้สตรีไทยมีความรอบรู้ด้านการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอและมีระบบ คัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเมื่อพ้นโทษออกมาสู่สังคมภายนอก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จากข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ ของผู้ต้องขังในช่วง ปีงบประมาณ 2559 – 256 พบว่าจำนวนผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย และมาขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจำ รวมทั้งการส่งผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาลภายนอก มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาตั้งแต่เจ็บป่วยในระยะแรกให้ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งในทางปฏิบัติช่วงแรก พบว่าเป็นการเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นอย่างมาก เพราะการนำผู้ต้องขังออกตรวจภายนอกเรือนจำ 1 คน จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 2 คน แต่กลับพบว่าการส่งออกรักษาตั้งแต่ในระยะแรกจะเป็นการนำผู้ต้องขังไปรักษาแล้วสามารถนำกลับเข้าเรือนจำในวันนั้น (แบบไป-กลับ) ในขณะที่หากปล่อยไว้จนมีอาการรุนแรง ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล (แบบ Admit) ซึ่งจะต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ในการควบคุมคือ ผู้ต้องขัง 1 คนจะต้องใช้ผู้คุม 4 คนต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลต้องสูญเสียไปในการรักษา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการวิเคราะห์รายงานการเจ็บป่วยผู้ต้องขังในสถานพยาบาล พบโรคที่ผู้ต้องขังมาตรวจรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจำ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคพื้นฐาน เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง เหงือก และฟัน โรคระบบทางเดินอาหาร ส่วนโรคที่ต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภายนอก ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น วัณโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคของเนื้องอก มะเร็ง ไตวาย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโรคทางจิตเวช) นอกจากนี้ ยังพบโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส หัด ตาแดง ไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคพื้นฐานที่ป้องกันได้(กรมราชทัณฑ์, 2562) ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอนามัย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม เลย และบึงกาฬ จึงจัดทำโครงการพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและเป็นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในกลุ่มวัยทำงาน(หญิงวัยเจริญพันธุ์) ในเขตสุขภาพที่ 8 2.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 ให้ยั่งยืน 3.เพื่อให้สตรีไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ และมีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 4.เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ 7 จังหวัด
2.2. มีระบบเฝ้าระวังและติดตามโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 1 ระบบงาน
3.3. ครัวเรือนมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 20-40 ppm 7 จังหวัด
4.4.มีการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 7 จังหวัด
5.5. ร้านอาหารมีการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน 7 จังหวัด
6.6. มีการถ่ายทอดการใช้งานระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม 1 ครั้ง
7.7. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาหญิงในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง
8.8. มีการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพ 7 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : มีการรณรงค์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 7 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : มีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 7 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาหญิงในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในเขตสุขภาพที่ 8 1 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 7 จังหวัด
6.เชิงปริมาณ : มีร้านอาหารในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้น 140 แห่ง
7.เชิงปริมาณ : มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในเรือนจำ ในเขตสุขภาพที่ 8 8 แห่ง
8.เชิงปริมาณ : มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันไอโอดีนแห่งชาติ (25 มิถุนายน ของทุกปี) 7 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพตาม แนวโครงการพระราชดำริ - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ - จัดทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ - ดำเนินการจัดประชุม บันทึกและสรุปผลการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ 10.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตสุขภาพที่ 8 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการรณรงค์ การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก - ประสานองค์กรเภสัช เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก - ประสานงานพัสดุ เพื่อจัดชื้อชุดอุปกรณ์สาธิตรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดชื้อชุดอุปกรณ์สาธิตฯ - ตรวจรับอุปกรณ์สาธิตรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและจัดส่งชุดอุปกรณ์สาธิตฯให้กับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ 10.3 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) - ประสานพื้นที่เชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 - จัดทำหนังสือเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัด ประชุมผ่านระบบออนไลน์ - ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะในการการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ 10.4 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ - ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตสุขภาพที่ 8 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 - จัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) และจัดส่งให้กับพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน อำเภอละ 300 ครัวเรือน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนโดยขอความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 แห่ง เก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์เพื่อตรวจหาค่าไอโอดีน จังหวัดละ 300 ตัวอย่าง และส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย - ประสานห้องตรวจปฏิบัติการ กรมอนามัย และทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์เพื่อหาค่าไอโอดีน - ติดตามและสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมทั้งคืนข้อมูลให้พื้นที่ 10.5 ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตสุขภาพที่ 8 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - ชี้แจงแนวทางการประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีนออนไลน์ โดยต้องมีการประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมด - ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน(วันไอโอดีนแห่งชาติ) - ออกแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (วันไอโอดีนแห่งชาติ - จัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (วันไอโอดีนแห่งชาติ) - ตรวจสอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (วันไอโอดีนแห่งชาติ) - จัดส่งสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (วันไอโอดีนแห่งชาติ) - สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 8 10.6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในเขตสุขภาพที่ 8 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในเขตสุขภาพที่ 8 - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในเขตสุขภาพที่ 8 - ประสานพื้นที่ชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม - จัดจ้างผลิตอุปกรณ์และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม - ตรวจสอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม - จัดส่งสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม - สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในเขตสุขภาพที่ 8 10.7 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ - ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอให้กับกลุ่มสตรี ครู อาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย - ทำหนังสือเชิญพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีความรอบรู้การดูแลตนเองให้ ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอในเขตสุขภาพที่ 8 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 10.8 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และบริการทันตะสุขภาพ ในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 8 - ค้นหาประเด็น/ปัญหา ของเรือนจำในการกำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง - ประสานงานพื้นที่และภาคีเครือข่ายในการกำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง - ทำหนังสือเพื่อลงพื้นที่ในการกำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง - สรุปผลการกำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ได้รับทราบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.00
2 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขสุขภาพที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 0.00
3 ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
4 ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในเขตสุขภาพที่ 8 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 16,300.00
5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ 1 แห่ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 47,780.00
6 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและบริการทันตะสุขภาพ ในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,831.00
7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในเขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 7 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 18,404.00
8 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 160,000.00
รวมเป็นเงิน 264,315.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
264,315.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ ในเขตสุขภาพที่ 8 หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด (อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ) 3. สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านค้าร้านอาหาร ผู้ประกอบการเกลือ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด 5. ผู้ต้องขังในเรือนจำ เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ/ราชทัณฑ์/โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในเขตสุขภาพที่ 8 6. ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพและภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี กรมการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 7. อาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ หน่วยบริการสาธารณสุขผู้ประกอบการเกลือ ร้านค้าร้านอาหาร ผู้ต้องขังในเรือนจำ เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ/ราชทัณฑ์/โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในเขตสุขภาพที่ 8 อาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2.นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3.นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นายชินโชติ ทองตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5.นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6.นางภัคชุดา บ่อคำเกิด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7.นางสาวมาลินี ลามคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยทำงานรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 30 ) 9.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่าผู้มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน มีจำนวน 38.82 ล้านคน ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นกลุ่มหลักที่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลกกำลังประสบปัญหาจากการทำงาน ที่ส่งผลทำให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและความไม่ปลอดภัยในการทำงานถึงประมาณ 1,900,000,000 คน ในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพคนวัยทำงานต่อผลผลิต ความก้าวหน้าขององค์กรและสังคมโดยรวม ซึ่งในส่วนของภาครัฐได้มีการพัฒนาแนวทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน โดยมีหลายหน่วยงาน ที่รับผิดชอบดูแลด้านนี้ ทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มีการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในส่วนของภาคเอกชน ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มีจำนวนไม่น้อยที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บและโรคร้ายจากการทำงาน (Injury and Work Related Diseases) และเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ก็ยังเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น ความเสี่ยงกับปัญหากลุ่มโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases: NCDs) โดยข้อมูลจากการรายงานที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิตประชากรไทยถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดหรือราว 320,000 คนต่อปีในจำนวนนี้พบว่าประมาณร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 70 ปีซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เมื่อพิจารณาความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำนวน 4 โรคสำคัญได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง ซึ่งโรคไม่ติดต่อก่อให้เกิดภาระโรคจากการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย จากข้อมูล พ.ศ. 2556 พบสาเหตุหลักของความสูญเสียในเพศชาย ได้แก่ การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมาคือ อุบัติเหตุทางถนนและโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 8.8, 8.0 และ 6.9 ตามลำดับ สำหรับในเพศหญิงได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 8.2, 7.9 และ 5.4 ตามลำดับ นอกจากนี้จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น และหนึ่งในสามของประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญความชุกเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 คิดเป็นจำนวนประมาณ 4.8 ล้านคน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 300,000 คน ทั้งยังพบว่าความชุกของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 21.4 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 24.7 คิดเป็นจำนวน 13 ล้านคน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 600,000 คน รวมถึงความชุกภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในปีพ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 37.5 ตามลำดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและทำให้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและโรคที่มีผลจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการรับมือและลดความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จึงต้องมีการส่งเสริมสุขภาพและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ขับเคลื่อนการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ (Diet) และการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการใช้แรงกาย (Physical Activity) และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและลดภาระโรคที่มากับโรคอ้วน ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การดำเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอ้วน ลดโรค ในประชากรกลุ่มวัยทำงานโดยเฉพาะประชากรกลุ่มวัยทำงานที่อยู่ในสถานประกอบการ มีข้อจำกัดในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการบริโภคอาหาร การมีกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติและขยายผลการสร้างสุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจากการดำเนินงาน ปี 2564 กรมอนามัย ได้ขับเคลื่อนการใช้ชุดความรู้ “10 Package ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์สร้างกระแส ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักให้คนวัยทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีองค์ความรู้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองให้เหมาะสม เพื่อสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนวัยทำงานในสถานประกอบการ กรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มวัยทำงาน ที่ทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งศูนย์อนามัย ที่ 8 อุดรธานี ได้ดำเนินโครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยทำงานรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ขึ้น โดยมี “แนวทาง 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ” เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก มีการบริหารจัดการโดยวิธีการให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ คำแนะนำและสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดและเลือกตัดสินใจในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องตามเจตจำนง บริบท และสภาพปัญหาของสถานประกอบการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ เสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ดูแลครอบครัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินงานภายใต้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค การสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในประชาชนกลุ่มวัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขยายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างกระแสสังคม และการสร้างความรอบรู้ คนวัยทำงานในสถานประกอบการประชาชนวัยทำงานมีแหล่งอาหารที่เอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการดี (ดัชนีมวลกายปกติ) 2. เพื่อขยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานโดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (10 Packages) เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ในสถานประกอบการ 3.เพื่อให้สถานประกอบการจัดบริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามบริบทของความต้องการปัญหาและความเสี่ยงโดยใช้ 10 Packages เป็นกระบวนการและแนวทางในการดำเนินงานแบบประชารัฐเพื่อให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 4.เพื่อให้ประชากรวัยทำงานร่วมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกใช้ 10 Packages ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 416988 ครอบครัว
2.1. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 53.67 ร้อยละ
3.2. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.19 ร้อยละ
4.สถานประกอบมีการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 5 2 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีสถานประกอบการต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสุขภาวะดีสู่วิถียั่งยืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : 3. จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 416988 ครอบครัว

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8 - วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ - ทำหนังสือเชิญคณะทำงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม - ดำเนินการจัดประชุมตามรูปแนวทางที่กำหนด 2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) - ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สุขภาพ “10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ - ทำหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้าร่วมการอบรม - จัดกิจกรรมอบรมผู้นำชุดความรู้สุขภาพ “10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพื่อเป็นกระบวนการและแนวทางในการจัดบริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ 3. ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages - ค้นหาประเด็น/ปัญหา ของพื้นที่ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - ประสานงานพื้นที่ในการเยี่ยมเสริมพลัง - ทำหนังสือเพื่อลงนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หน่วยงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนรับทราบ - เยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หน่วยงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน - สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่รับทราบ เพื่อพัฒนาการและขยายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 1,900.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 54,570.00
3 ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages เขตสุขภาพที่ 8 7 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 47,040.00
รวมเป็นเงิน 103,510.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
103,510.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สถานประกอบการและคนวัยทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2. บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ 3. ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 4. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด (อุดรธานี สกลนคร เลย นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงานจังหวัดและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สถานประกอบการและคนวัยทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายชินโชติ ทองตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายยุทธนา ชนะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางภัคชุดา บ่อคำเกิด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวมาลินี ลามคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรง รอบรู้ด้านสุขภาพและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิตัล ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
7) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 22 ) 6.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ในยุคดิจิตัล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และรูปแบบของพฤติกรรมทั้งในสังคมเมืองและชนบท เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น การดูแลด้านสุขภาพมีความจำเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุขภาพของเด็กเช่นกัน ซึ่งต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และสร้างความรอบรู้ให้เกิดขึ้นตั้งเริ่มเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษากับสุขภาพต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรรับรู้สภาพปัญหาของตัวเด็กและครอบครัวมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การพัฒนาการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด อยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข ให้สามารถเป็นแกนนำหรือศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564 จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ในระบบ HDC ภาคเรียนที่ 1 (เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564) พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวนทั้งหมด 145,791 คน เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 60.54 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.94 เตี้ย ร้อยละ 10.73 และผอม ร้อยละ 3.67 เด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย เพศชาย 146.50 เซนติเมตร เพศหญิง 147.87 เซนติเมตร ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจาก การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมตามวัย เลือกรับประทานอาหารตามความชอบเป็นหลัก โดยเฉพาะการบริโภคอาหารจานด่วน อาหารที่ปรุงประกอบด้วยวิธีการทอด ขนมกรุบกรอบ การบริโภคผักและผลไม้น้อยกว่าปริมาณที่แนะนำและการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน รวมไปถึงขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกรมอนามัย ในปีงบประมาณ 2565 กำหนดเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี ทั่วประเทศมีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 สำหรับเขตสุขภาพที่ 8 กำหนดเป้าหมายเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ข้างต้น ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเชิงรุกในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ของสังคม (New Normal) โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา สาธารณสุข รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน ผ่านกลไกการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อยอดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีจากการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพโดยใช้ชุดความรู้ NuPETHS ไปสู่ผลลัพธ์ให้เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (Superhero NuPETHS) ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การตัดสินใจ และมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น จึงได้จัดทำโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรง รอบรู้ด้านสุขภาพและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิตัล ปี 2565 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพให้เด็กวัยเรียนยกระดับการพัฒนาตนเองเป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนในการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพนักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนววิถีชีวิตใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่สามารถดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด – 19 ได้อย่างปลอดภัย 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพให้เด็กวัยเรียนยกระดับการพัฒนาตนเองเป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนในการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพนักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเรียนให้เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565 7 จังหวัด
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 7 จังหวัด
3.พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด - 19 7 จังหวัด
4.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 430 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยเรียน 7 จังหวัด 2) เตรียมกระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) 3) จัดการประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด 4) สรุปการประชุม กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก 2) ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3) มอบสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก 5) สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยเรียน 7 จังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2) เตรียมกระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) 3) จัดการประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด 4) สรุปการประชุม กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่าย เพื่อคัดเลือกนักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัย 2) เตรียมกระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) 3) จัดการประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด 4) สรุปการประชุม กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน/ผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน วางแผนการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกัน 2) ทีมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกับพื้นที่ 3) สรุปรายงานการนิเทศ ประเมินผลติดตามการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด - 19 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน วางแผนการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกัน 2) ทีมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีร่วมดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด-19ร่วมกับพื้นที่ 3) สรุปรายงานการนิเทศ ประเมินผลติดตามการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ กิจกรมมที่ 7 การประชุมชี้แจงโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( HPS Plus HL) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน/ผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 2) ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 3) เตรียมกระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) 4) จัดการประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด 5) สรุปการประชุม กิจกรรมที่ 8 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) และการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขวัยเรียนจากสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด และผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจาก สพป. และ สพม. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 2) ให้พื้นที่ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ 3) ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแผนและจัดรูปแบบกิจกรรม 4) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5) สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ กิจกรรมที่ 9 ประชุมชี้แจง Digital Platform โภชนาการผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัดและผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจาก สพป. และ สพม. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 2) ประสานวิทยากร เตรียมเอกสารด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 3) ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ทีมจัดประชุม 4) ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง Digital Plateform โภชนาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานวัยเรียน 7 จังหวัด และผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจาก สพป. และ สพม. 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 10 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ขออนุมัติผู้บริหารเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา 2) เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 3) สรุปและรายงานผลการไปราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
2 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 214,057.50
3 กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
4 กิจกรรมที่ 7 การประชุมชี้แจงโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( HPS Plus HL) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
5 กิจกรรมที่ 9 ประชุมชี้แจง Digital Platform โภชนาการผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
6 กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 39,780.00
7 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) และการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 2 แห่ง 1 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 10,000.00
8 กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด – 19 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 31,320.00
9 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 40,942.50
รวมเป็นเงิน 336,100.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
336,100.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565 สถานที่ดำเนินโครงการ : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สถานที่ดำเนินโครงการ : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันและลดการระบาดโควิด – 19 สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 7 การประชุมชี้แจงโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( HPS Plus HL) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 8 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) และการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 9 ประชุมชี้แจง Digital Platform โภชนาการผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กิจกรรมที่ 10 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา สถานที่ดำเนินโครงการ : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 2 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 3 ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลโรงเรียนเด็กพิเศษ กิจกรรมที่ 4 นักเรียนแกนนำผู้พิทักษ์อนามัย 7 จังหวัด กิจกรรมที่ 5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 6 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตสุขภาพที่ 8 และโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 7 ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 8 กิจกรรมที่ 8 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทันตบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขวัยเรียน และผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจาก สพป. และ สพม. กิจกรรมที่ 9 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานวัยเรียน 7 จังหวัด และผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจาก สพป. และ สพม. กิจกรรมที่ 10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เด็กวัยเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสุกัญญา คณะวาปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2. นางสาวพรพิมล บุตะลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสางสุภาวดี ฟองฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางชนกนันท์ ทองดอนบม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุกัญญา คณะวาปี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 8

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 64 ) 19.2 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานประกอบการ เป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ และประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ การทำให้ประชาชนมีความสามารถข้างต้นนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมโดยรวม ในการสนับสนุนส่งเสริม และสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีทางสังคม ตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ (Integration) และสร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน (Alignment) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมีเป้าหมายประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 8 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้สู่สุขภาพดีให้บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย และประชาชน 2.เพื่อส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติตามบริบทพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นองค์กรต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 8 (HLO) 1 แห่ง
2.มีแกนนำด้านสุขภาพ 10 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม 2. เตรียมเอกสาร ประสานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม 3. ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรม 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแกนนำ และ HLO 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 31,300.00
2 ติดตามการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพและแกนนำด้านสุขภาพ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,300.00
3 ผลิตสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,400.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 8

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แกนนำด้านสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แกนนำด้านสุขภาพ ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy (HL) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิรุท นนสุรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่ กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และมีบทบาทในการขับเคลื่อน พัฒนาผลงานวิชาการ ด้านจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้ นวัตกรรม และระบบ เฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่8 รวมถึง การเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในระดับพื้นที่ มีการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายระดับเขต ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานี การขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานี ปีบประมาณ 2565 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสู่ และสามารถนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ วิจัย นวัตกรรม 2.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. มีผลงานวิชาการ /รางวัลรัฐภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 1 เรื่อง
2.2. มีผลงานวิชาการส่งระดับเขตหรือกรม อย่างน้อย 1 ผลงาน 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิชาการ ดังนี้ 1.1 ประชุมเชิงปฎิบัติเรื่องหลักการเขียนงานวิจัย ผลงานวิชาการ 1.2 ประชุมเชิงปฎิบัติเรื่องระเบียบวิธีวิจัย 1.3 ประชุมเชิงปฎิบัติเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างเครื่องมืองานวิจัย 1.4 ประชุมเชิงปฎิบัติเรื่องการเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ 1.5 จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชากร 2. สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงาน วิจัย ผลวิชาการ และการจัดทำเลื่อนระดับผลงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทำเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ โดยการจัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัย/งานวิชาการ 1 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 1,000.00
2 1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 36,000.00
รวมเป็นเงิน 37,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
37,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2. ประชาชนในเขตสุขภาพที่8

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวอริณรดา ลาดลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางสาวธนิสา อนุญาหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวเพ็ญพัทร เล็กพวงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 4.นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการชำนาญการ 5.ว่าที่ร้อยตรียุทธการ ประพากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6.นางสาวพรพิมล บุตะลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 8. นายยุทธนา ชนะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 9. นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 10. นางสาวเอมอร แก้วกาสี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอริณรดา ลาดลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางโสพรรณ เรืองเจริญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 77 ) 21.1 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
บุคลากร ถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในกลุ่มคนทํางาน จึงควรให้มีการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนทํางาน ประกอบกับแนวคิดของ Ottawa Charter ปี ๒๕๒๙ ได้กําหนดไว้ว่า “การส่งเสริมสุขภาพก่อให้เกิดสภาวะต่าง ๆ ในการดํารงชีวิตและการทํางานที่ปลอดภัย รวมทั้งเกิดความกระตือรือร้น ความพึงพอใจและความเพลิดเพลินเจริญใจ” ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ในฐานะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for life) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่มีใช้ในการประเมินหน่วยงาน เพื่อสร้างความสุขของคนในองค์กรด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานของเจ้าหน้าที่และคนทํางานให้มีความเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดีในการทำงานเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตามแนวคิดประชาชนมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ทำให้เกิดความสุขในการทำงานยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) จึงได้จัดทำโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ปรับปรุงทัศนียภาพและเสริมสร้างความสมดุลชีวิต 4 ครั้ง
2.อบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย 1 ครั้ง
3.ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 3 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 4 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) มีดังนี้ 1. ประสานกรรมการในการประชุมสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2.จัดประชุมสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงทัศนียภาพและเสริมสร้างความสมดุลชีวิต มีดังนี้ 1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงทัศนียภาพ 3. ประเมินสมดุลชีวิตในสถานที่ทำงาน 4. จัดกิจกรรมดำเนินการร่วมกันของบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 5. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 อบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย มีดังนี้ 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรม 2. จัดเตรียมเอกสารการอบรม 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมหนีไฟ 4. สรุปผลการจัดอบรม กิจกรรมที่ 4 ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) มีดังนี้ 1. ประสานคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินภายในองค์กร 2. ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานภายในองค์กร 3. ประสานศูนย์อนามัยอื่นในการประเมินไขว้

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 3,600.00
2 ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
3 ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
4 ปรับปรุงทัศนียภาพและเสริมสร้างความสมดุลชีวิต 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 3,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 2. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมการ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 8 และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย ให้เห็นภาพรวมในการดำเนินงานที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการได้ด้วยกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนแก่บุคลากรที่มาติดต่องาน จากภายนอกและภายในหน่วยงานในการบริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของศูนย์ บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับการจัดส่งไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามประสงค์ขององค์กร บริหารจัดการด้านงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยขององค์กร ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์ ตลอดจนการปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ บรรลุเป้าหมายและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อยกระดับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลังภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ตามเป้าประสงค์ของกรมอนามัยและกระทรวงการคลัง 12 ครั้ง
2.2.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน การพัสดุ งานสารบรรณ 12 ครั้ง
3.3.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สามารถปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ การพัสดุ งานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 12 ครั้ง
4.4.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
-ค่าจ้างเหมาบริการ 1.ดำเนินการจัดจ้างบุคลากรภายนอกตามภารกิจงาน จำนวน 10 ราย 2.ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือนเพื่อตรวจรับงานและทำการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ -ค่าสาธารณูปโภค 1.ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ตามรอบบิล -ค่าใช้สอย 1.จัดทำการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ของงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 2. ดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่างๆ 3.สรุปผลการประชุม 4.เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ -ค่าวัสดุ 1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2.ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ขออนุมัติเบิกจ่าย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การจ้างเหมาบริการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,180,200.00
2 ค่าสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 651,000.00
3 ค่าใช้สอย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 177,530.00
4 ค่าวัสดุ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 21,000.00
รวมเป็นเงิน 2,029,730.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,029,730.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กองคลัง กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นายจรณะ มังคะตา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2.นางมณีรัตน์ แสนประสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 3.นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4.นางสาวสุนิษ บุญประคอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจรณะ มังคะตา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ละมูลศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย ให้เห็นภาพรวม ในการดำเนินการที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ได้ด้วยกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านระบบส่งเสริมสุขภาพได้นั้น กลุ่มอำนวยการ ก็เป็นอีกหน่วยสนับสนุนให้ภารกิจหลักของ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมถึงบริหารงานบุคคลให้มีสมรรถนะองค์กร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องวางแผนระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ โดยได้จัดทำโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก้บุคลากรและเกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย ตามสิทธิ์ 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ของบุคลากรศูนย์ฯ ตามลำดับขั้นตอน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ของบุคลากรศูนย์ฯ ตามลำดับขั้นตอน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565 642,000.00
รวมเป็นเงิน 642,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
642,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย ตามสิทธิ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายจระณะ มังคะตา 2. นางสาวสุนิษา บุญประครอง 3. นางสาวนัฎธนา ภักดีศรี 4. นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจระณะ มังคะตา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินมากว่า ๔๐ ปี ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๖ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านการพระราชทานความช่วยเหลือ และด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่เขตในภูมิภาค รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย อุดรธานี นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนครและเลย ปี 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้ดำเนินการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเลยและอุดรธานี ผลการสำสุ่มตรวจคุณภาพน้ำบริโภค พบว่า คุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 7 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 21 พารามิเตอร์ ร้อยละ 85.7 ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 14.3 คุณภาพน้ำอุปโภค จำนวน 6 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 100 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ต้องมีการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้มีการพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การจัดทำทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาหารและน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในการบริโภค อุปโภค และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน น้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ โดยการที่จะบรรลุการมีน้ำบริโภค มีอาหารที่สะอาด ปลอดภัยหรับประชาชนนั้น จะต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนไปถึงปลายน้ำที่ควบคุมคุณภาพก่อนถึงประชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทราบสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร และคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตลอดเส้นทางระบบน้ำ: ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีการจัดการคุณภาพอาหารและน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนกลุ่มเปราะบาง และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 4.เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารโรงครัวของโรงเรียน กพด.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 10 แห่ง
2.โรงเรียน กพด. ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพน้ำ 7 จังหวัด
3.โรงเรียน กพด. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รร.กพด. ปี 2565 ผ่านระบบ Video conference 1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง ครูอนามัย (เชี่ยวชาญด้านอนามัย)/ทูตน้อยพิทักษ์น้ำ 1.2 ร่างและจัดทำกำหนดการ 1.3 ประสานผู้เข้าร่วมประชุม 1.4 ประชุมทีมผู้จัดการประชุม 1.5 จัดการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านระบบ VDO Conference 1.6 สำรวจสถานการณ์ อวล. รร. กพด. ผ่านระบบ google form 1.7 สรุปและประเมินผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัย เฝ้าระวังและประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน VDO Conference 2.1 ร่างและจัดทำกำหนดการอบรม 2.2 ประสานผู้เข้าร่วมอบรม 2.3 ประชุมทีมผู้จัดการอบรม 2.4 จัดการอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 2.5 สรุปและประเมินผลการอบรม กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนา ครู ก การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค video conference 3.1 ร่างและจัดทำกำหนดการอบรม 3.2 ประสานผู้เข้าร่วมอบรม 3.3 ประชุมทีมผู้จัดการอบรม 3.4 จัดการอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 3.5 สรุปและประเมินผลการอบรม กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมติดตามเสริมพลังและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียนและชุมชนพื้นที่โครงการพระราชดำริ 4.1 ประสาน รพ.กพด. ต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.2 จัดทำเครื่องมือบันทึกข้อมูลผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผ่าน google form รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และผลตรวจคุณภาพน้ำบริโภค 4.3 จัดทำแผนเยี่ยมติดตามเสริมพลังและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียนและชุมชนพื้นที่โครงการพระราชดำริ 4.4 สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อ 11 ครูอนามัย/คณะทำงานทูตน้อยพิทักษ์น้ำบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผ่าน google form ทุกเดือน 4.5 ศูนย์อนามัยกำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานผ่านช่องทางไลน์ 4.6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือนคืนข้อมูลให้ รร. กพด. และหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2565 ผ่านระบบ teleconference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 อบรมพัฒนาศักยภาพครู และผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียน กพด. ในเขตสุขภาพที่ 8 เฝ้าระวังและประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ผ่านระบบ teleconference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
3 อบรมพัฒนา ครู ก การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 40,000.00
4 เยี่ยมติดตามเสริมพลังและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียนและชุมชนพื้นที่โครงการพระราชดำริ 10 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 35,000.00
รวมเป็นเงิน 75,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
75,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 7 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.อปท. (ประปาหมู่บ้าน/ ประปาบาดาล/ ประปา น้ำบ่อตื้น น้ำฝน) 2. การประปาส่วนภูมิภาค 3. ทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานบริการสาธารณสุข 5. ครู ตชด. ครูอนามัย พระพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง นักเรียน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 6. อสม. ประชาชนในพื้นที่รอบโรงเรียน กพด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โรงเรียน กพด. ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ครู ตชด. ครูอนามัย พระพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง นักเรียน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาวปรียาพร สร้างไร่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นายวิทวัส บาลนาคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 50 ) 14.6 พื้นที่เสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ( 72 ) 20.4 การสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกรมอนามัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมีความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน (Traditional Hazard) และเฝ้าระวังและเตือนภัยจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ (Modern Hazard) จากข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า สถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 66.96 ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านแบคทีเรียมากที่สุด สำหรับข้อมูลด้านสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศ ปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 63 พบว่า ปริมาณค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเกือบทุกพื้นที่ นอกจากนี้พบว่าจังหวัดที่มีปัญหา PM2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง : > 90 มคก./ลบ.ม.) โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร นครพนม ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมอนามัยได้ดำเนินการเสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้มีการควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิดโดยใช้กลไก พ.ร.บ. การสาธารณสุข และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เช่น พัฒนา Air Quality Health Index เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จึงได้ทำโครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ 25๖5 ขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต จังหวัด และท้องถิ่นต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง ต่างๆ 2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน องค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ตามประเด็นเสี่ยงความในพื้นที่เสี่ยง 3. เพื่อสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงให้มีมาตรฐานในการส่งเสริมให้เป็นเมืองสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีชุมชนต้นแบบด้านการจัดการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 จังหวัด
2.อปท. ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนำข้อมูลคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองสุขภาพดี 1 แห่ง
3.จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 1.1 คัดเลือกและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย 1.2 ประชุมชี้แจงและวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ผ่านระบบ video conference 1.3 ประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุม 1.4 จัดเตรียมข้อมูลในการประชุม 1.5 จัดประชุม 1.6 จัดทำแผนการลงพื้นที่ 1.7 ลงพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ 1.8 สรุปผลการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานต่อไป กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้การจัดทำห้องปลอดฝุ่นและการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 2.1 จัดทำหลักสูตรการอบรม 2.2 ประสานกลุ่มเป้าหมายในการอบรม 2.3 จัดการอบรมตามแผน 2.4 สรุปผลการอบรม กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามชุมชนต้นแบบ 3.1 จัดทำแผนการลงพื้นที่ 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ 3.3 ให้คำแนะนำด้านวิชาการในการพัฒนางาน 3.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4 สำรวจสภาพแวดล้อมและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่งทดสอบทางห้องปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุม 4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบ video conference 4.3 จัดทำแผนและอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดูแลระบบประปาสำหรับ อปท. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ video conference 4.4 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคของระบบประปาต้นแบบ 4.5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5 อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการจัดการเหตุรำคาญและชี้แจงการใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุม 5.2 จัดเตรียมข้อมูลในการประชุม 5.3 จัดประชุมบรรยายผ่านระบบ video conference / สอบฝึกปฏิบัติโดยใช้ nasal ranger 5.4 สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 6 ติดตาม อปท. ใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รายไตรมาส) 6.1 ศึกษาการใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 6.2 ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 6.3 ขับเคลื่อนผ่านเวทีการประชุมจังหวัด เช่น คสจ. 6.4 วิเคราะห์และสรุปผลการติดตาม อปท. ใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รายไตรมาส 6.5 สรุปผลการใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รายงานจังหวัด กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 8 7.1 ประสาน สสจ. สคร.8 เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมการประชุม 7.2 จัดเตรียมข้อมูลในการประชุม 7.3 จัดประชุมหารือจัดทำแนวทางจัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 8 7.4 สรุปผลการประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 10,000.00
2 อบรมให้ความรู้การจัดทำห้องปลอดฝุ่นและการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 40,000.00
3 นิเทศติดตามชุมชนต้นแบบ 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 10,000.00
4 อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการจัดการเหตุรำคาญและชี้แจงการใช้แพลตฟอร์มระบบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 60,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 10,000.00
6 สำรวจสภาพแวดล้อมและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่งทดสอบทางห้องปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง 1 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 160,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
160,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 7 จังหวัด 2. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคายและนครพนม) 3. พื้นที่มลพิษอากาศ 4. พื้นที่เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. หน่วยงานสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) 3. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แกนนำชุมชน อสม. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น 4. ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน 2. ประชาชนในเขตสุขสุภาพที่ ๘

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปรียาพร สร้างไร่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 51 ) 15.1 ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความเป็นอัตลักษณ์ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการเข้ามาปฏิรูป สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ การวางรากฐานและจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งการส่งเสริมและป้องกันโรค ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนการส่งเสริมและป้องกันโรค ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 20 ปี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาล และสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมทั้งด้านการสร้างความยั่งยืนของความเป็นเมืองและชุมชน ทำให้เกิดมาตรฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อบรรลุต่อเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ในเชิงการสาธารณสุข จึงต้องมีการกำหนดทิศทางและกรอบการพัฒนาร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัยจึงกำหนดให้มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ อาทิ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะ การจัดการขยะ และการจัดสภาพที่พักอาศัยสำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเป้าหมายเชิงพื้นที่ในช่วงพัฒนาแรก คือ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและต้องการการพัฒนาเฉพาะ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี ให้มีคุณภาพในเชิงระบบสุขภาพ สภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกำหนดให้มีการบูรณาการพัฒนาเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว (Healthy City for Tourism) ขึ้น ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและผลักดันให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขตสุขภาพที่ 8 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน มีความยั่งยืน และประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่อื่นต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. สถานประกอบการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 สถานประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ 1.1 ทบทวนคำสั่งคณะทำงานอาหารปลอดภัยระดับเขตสุขภาพ 1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conferrence 1.3 ประสานสถานประกอบกิจการที่จะเข้ารับการประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.4 สถานประกอบกิจการประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ผ่านแพลตฟอร์มในระบบออนไลน์ 1.5 สรุปการประเมินผล 1.6 คืนข้อมูลให้สถานประกอบการ จังหวัด และส่วนกลาง กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 ร่างและจัดทำกำหนดการอบรม 2.2 ประสานผู้เข้าร่วมอบรม 2.3 ประชุมทีมผู้จัดการอบรม 2.4 จัดการอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 2.5 สรุปและประเมินผลการอบรม กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย (ตลาดนัด/อาหารริมบาทวิถี/สถานที่จำหน่ายอาหาร) 3.1 ประสานสถานประกอบกิจการที่จะเข้ารับการประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.2 ประเมินสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และชุดตรวจ ATK 3.3 สรุปการประเมินผล 3.4 คืนข้อมูลให้สถานประกอบการ จังหวัด และส่วนกลาง กิจกรรมที่ 4 ประเมินโรงแรม/รีสอร์ท/ระบบขนส่งสาธารณะ/สถานประกอบการ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโรงแรม/รีสอร์ท ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel ผ่านระบบ VDO Conferrence 4.2 ประสานสถานประกอบกิจการที่จะเข้ารับการประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.3 ประเมินสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ 4.4 สรุปการประเมินผล 4.5 คืนข้อมูลให้สถานประกอบการ จังหวัด และส่วนกลาง กิจกรรมที่ 5 ประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนยกระดับ สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย TSC+ ผ่านระบบ VDO Conferrence 5.1 ร่างและจัดทำกำหนดการประชุม 5.2 ประสานผู้เข้าร่วมประชุม 5.3 ประชุมทีมผู้จัดการประชุม 5.4 จัดการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านระบบ VDO Conferrence 5.5 สรุปและประเมินผลการประชุม กิจกรรมที่ 6 รณรงค์งานนอนามัยสิ่งแวดล้อม 6.1 ร่างและจัดทำกำหนดการรณรงค์ 6.2 ประสานสถานที่และผู้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ 6.3 ประชุมทีมผู้จัดกิจกรรมรณรงค์ 6.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ 6.5 สรุปและประเมินผลการประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบ teleconference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 ประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนยกระดับ สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย TSC+ ผ่านระบบ teleconference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
3 รณรงค์งานนอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการแพร่ระบาด COVID-19 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
4 สถานประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ผ่านระบบ google form 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
5 ประเมินผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
6 ประเมินโรงแรม/รีสอร์ท/ระบบขนส่งสาธารณะ/สถานประกอบการ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
60,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1 สถานที่พักอาศัยชั่วคราว (โรงแรม รีสอร์ท) ในแหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่ 8 2 ตลาดสด/ตลาดนัดในเขตสุขภาพที่ 8 3 สถานประกอบการอาหารริมบาทวิถีในเขตสุขภาพที่ 8 4 สถานที่จำหน่ายอาหารในเขตสุขภาพที่ 8

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร 3. ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 4. เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกภาคส่วน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ 4. ภาคีเครือข่ายในแหล่งท่องเที่ยว 5. ประชาชนในพื้นที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3.นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวปรียาพร สร้างไร่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นายวิทวัส บาลนาคม นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามแผนพัฒนาประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การพัฒนาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพได้ หากขาด ความพร้อมในการบริหารจัดการทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากหลายหนาวยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้แผนบูรณาการระดับประเทศ “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม” ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) รวมถึงยุทธศาสตร์ 5 ปี กรมอนามัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งความเสี่ยงจากการสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2564 มียอดสะสม ของเทศบาลที่ผ่านการรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) จำนวน 131 แห่ง จากจำนวน 249 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.61 และองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ จำนวน 48 แห่ง จากจำนวน 465 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.32 ปัญหาอุปสรรคจำนวน อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน(EHA)น้อยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และอบต.ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและภาระงานมีจำนวนมาก เป็นต้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ชุมชนน่าอยู่ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและชุมชนมีความตื่นตัว ตระหนักต่อสถานการณ์และสิทธิ์ของตนเอง ในการ เฝ้าระวัง รับรู้สถานการณ์และความเสี่ยง วางแผนป้องกัน แก้ไขจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนได้

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ชุมชนน่าอยู่ 2.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 70 ร้อยละ
2.องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 ร้อยละ
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย 40 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (online) 1. ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เตรียมเอกสารและแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ส่งหนังสือแจ้งแนวทางให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. จัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินและผู้ปฏิบัติงาน ด้านนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 1. ประสานสถานที่จัดอบรม และขออนุมัติจัดอบรม 2. ส่งหนังสือราชการเชิญคณะกรรมการประเมินและผู้ปฏิบัติงาน ด้านนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดร่วมอบรม 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินฯ กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (onsite) 1. สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ส่งหนังสือราชการแจ้งแนวทางให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. จัดอบรมผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ ติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ อบต.น่าอยู่/ปฏิกูล) 1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย 2. ติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ อบต.น่าอยู่/ปฏิกูล) 3. สรุปผลการติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ อบต.น่าอยู่/ปฏิกูล) กิจกรรมที่ ๕ ประชุมติดตาม/ทบทวน/แลกเปลี่ยน การดำเนินการดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (online) 1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รวบรวมและเตรียมข้อมูล 2. ส่งหนังสือราชการเชิญร่วมประประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด 3. จัดส่งสรุปการประชุมให้หน่วยงานสาธารณสุขฯและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๖ ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบ 1. คัดเลือกต้นแบบของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 2. ประสานหน่วยงานที่จะดำเนินการเก็บและตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 3. ติดตามผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 4. สรุปรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล คืนข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ผลการตรวจไม่ผ่านตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ ๗ ประชุมถอดบทเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (online) 1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน 2. ส่งหนังสือราชการเชิญถอดบทเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8 เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ๔.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (e-book) กิจกรรมที่ ๘ ประชุม/อบรมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/อบรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.ร่วมประชุมและอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.สรุปรายงานไปราชการเข้าร่วมประชุม/อบรม กิจกรรมที่ ๙ ประกวด HAS ระดับเขตสุขภาพ 1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการร่วมประกวด HAS 2.สำนักงานสาธารณสุขตรวจประเมินมาตรฐาน HAS พร้อมแนบรูปถ่ายเป็นหลักฐาน 3.จังหวัดรายงานผลการตรวจประเมินและคัดเลือกต้นแบบมาตรฐาน HAS 4.ศูนย์อนามัยจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน HAS พร้อมมอบในเวทีของเขตสุขภาพที่ 8

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินและผู้ปฏิบัติงาน ด้านนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2564 84,400.00
2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (onsite) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 30,500.00
3 ประกวดส้วม HAS ระดับเขตสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2564 20,000.00
4 ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและกากตะกอนในระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบ 10 แห่ง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 50,000.00
5 ติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA/ อบต.น่าอยู่/ปฏิกูล) 15 แห่ง 1 ก.พ. 2565 - 29 เม.ย. 2565 87,805.00
รวมเป็นเงิน 272,705.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
272,705.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานสาธารณสุข สำนักงานท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวเบญจวรรณ จันทพล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวปรียาพร สร้างไร่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายวิทวัส บาลนาคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ในปี 2564 ผลการดำเนินงานมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งออกเป็น ผ่านเกณฑ์ในระดับดี จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.43 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากจำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านระดับดีมาก Plus 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.57 แห่ง และในปี 2564 สิบเนื่องจากสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีมูลฝอยติดเชื้อตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนมาก ทำให้ พยาบาล มีความจำเป็นต้องกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อเกินระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งโรงพยาบาลบางแห่งต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเองเพื่อลดการสะสมและตกค้างของมูลฝอยติดเชื้อและยังพบว่าการส่งเอกสารกำกับการขนส่งขยะติดเชื้อของหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขของรัฐไม่ครอบคลุมทุกแห่ง การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง ในสถานบริการของเอกชนทั้งโรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลสัตว์ยังไม่มีข้อมูลในการตรวจประเมินการจัดการ การเก็บขน การกำจัด ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข ปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับให้มีองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปพัฒนาขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล รวมทั้งสรรหาและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบ นวัตกรรม ในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลและเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้รอยต่อ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ชุมชน ให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกัน

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุทุกสังกัดมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้อง 2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3 เพื่อยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ ผ่านมาตรฐาน GCH ระดับดีมากขึ้นไป 98 ร้อยละ
2.โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ ผ่านมาตรฐาน GCH ระดับดีมาก Plus 60 ร้อยละ
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านมาตรฐาน GCHsh 5 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ปี 2565 ผ่านระบบ teleconference มีดังนี้ 1) ทบทวนเกณฑ์ GCH ปี 2565 ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2) จัดทำข้อมูลลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงาน GCH ปี 2565 3) ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อกำหนดวันในการประชุม 4) จัดทำหนังสือเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม 5) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ปี 2565 ผ่านระบบ teleconference 1 วัน 6) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ teleconference ดังนี้ 1) ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ GCH ระดับเขตสุขภาพที่ 8 มีดังนี้ 2) ประสานคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันเข้าร่วมประชุม 3) จัดทำหนังสือเชิญประชุม 4) จัดการประชุมคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ teleconference 1 วัน 5) สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินติดตามการดำเนินงาน GCH และ GCHsh เขตสุขภาพที่ 8 มีดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 2) จัดทำแผนตรวจประเมิน GCH และ GCHsh เขตสุขภาพที่ 8 3) จัดทำหนังสือแจ้งแผนการตรวจประเมิน GCH และ GCHsh เขตสุขภาพที่ 8 ถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4) ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนฯ 5) สรุปผลการตรวจประเมิน กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกนวัตกรรม GREEN มีดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรม GREEN 2) ดำเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม โดย คณะกรรมการ อ่านผลงานและลงพื้นที่คัดเลือก 3) สรุปผลการคัดเลือกผลงาน 4) จัดทำใบประกาศ โลห์รางวัล กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565 ผ่านระบบ teleconference มีดังนี้ 1) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 2) ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อกำหนดวันในการประชุม 3) จัดทำหนังสือเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4) จัดการสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565 ผ่านระบบ teleconference 1 วัน 5) สรุปผลการประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมสรุปการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565 ผ่านระบบ video conference 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ปี 65 ผ่านระบบ teleconference 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565 0.00
3 ประชุมคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ teleconference 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
4 คัดเลือกนวัตกรรม GREEN 10 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 22,000.00
5 ตรวจประเมินติดตามการดำเนินงาน GCH และ GCHsh เขตสุขภาพที่ 8 15 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 68,000.00
รวมเป็นเงิน 90,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
90,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 8

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เอกชน รพ.สต. อปท.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สสจ./สสอ./รพศ./รพท/รพช./รพสต./อปท./พื้นที่ Best practice อวล.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2 น.ส.กนกอร ศรีจันทวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 น.ส.เบญจวรรณ จันทพล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4 น.ส.ปรียาพร สร้างไร่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5 นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7 นายวิทวัส บาลนาคม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................