หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยกลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 11 มีภารกิจในสนับสนุนการดำเนินงานบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงานบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 11

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ของศูนย์อนามัยที่ 11 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิได้ตามแผนปฏิบัติราชการ 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 มีความพึงพอใจ 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564 2,874,000.00
รวมเป็นเงิน 2,874,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,874,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจิตติมา นาคะนนท์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจิตติมา นาคะนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การบริหารจัดการสาธารณูปโภคในการสนับสนุนงานตามภารกิจ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามแผนปฏิบัติการ 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
สนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และตามการร้องขอ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าไฟฟ้า 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2565 1,124,544.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 23 คน 1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2565 1,250,000.00
รวมเป็นเงิน 2,374,544.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,374,544.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 ผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจิตติมา นาคะนนท์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจิตติมา นาคะนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New normal เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 82 ) 22.2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
“สุขภาพ หรือสุขภาวะ”ในมุมมองระดับสากลมีความครอบคลุม 4 มิติคือสุขภาวะทางกาย (physical health) สุขภาวะทางจิต (mental health) สุขภาวะทางสังคม (social health) และสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health) เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ระบบสุขภาพของประเทศ มีการจัดการและดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวทั้งด้านการรักษาพยาบาล (medical care) การป้องกันและควบคุมโรค (diseases prevention and control) การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ สุขภาพหรือสุขภาวะจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทั้งส่วนของการดำเนินงานเชิงระบบจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทุกระดับ การเอาใจใส่ด้านนโยบายสุขภาพจากภาคประชาสังคม และการดูแลตนเองของประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชากรโลกและคนไทยแสดงให้เห็นว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมมีเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้น เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพหุปัจจัย (multiple factors) ในหลากหลายระดับ (multiple level) และปัจจัยสำคัญที่เป็นประเด็นกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัย โดยใช้แนวคิด “health literacy” จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีในระยะยาวได้

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ประเมินผล นโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New normal ของเขตสุขภาพที่ 11

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระบบเฝ้าระวัง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ระบบงาน
2.การดำเนินงานตามแผนที่บรรลุเป้าหมาย 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการสรุปผลการตรวจราชการ 2 ครั้ง
2.เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. ถ่ายทอดนโยบาย 3. กำกับติดตามการดำเนินงาน ผ่านระบบการตรวจราชการ 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวงผลดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเครือข่ายงานสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 1 ครั้ง 22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564 50,000.00
2 ประชุมการใช้โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 (MIS-HPC11) 1 ครั้ง 27 ธ.ค. 2564 - 25 มี.ค. 2565 2,500.00
3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 (Datacenter-HPC11) 1 ระบบงาน 4 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,663.00
4 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ครั้ง 15 ธ.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2565 100,000.00
5 ประชุมประมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย 2 ครั้ง 17 ม.ค. 2565 - 27 พ.ค. 2565 40,000.00
6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 250 เล่ม 1 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 70,000.00
รวมเป็นเงิน 287,163.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
287,163.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางพรรณวิไล เลิศไกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นส.อาริตา สมุห์นวล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายธชนรรธ์ ตั้งตรีตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 66 ) 19.4 สร้างระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี สื่อที่ทันสมัย และหลากหลายช่องทางการเข้าถึงสื่อและการตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) ( 90 ) 24.2 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อถอดบทเรียนต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาชุดความรู้ ผ่านกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างความรู้และเสริมสร้างความตระหนัก การเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอยางรอบรู้ของประชาชน สู่การเป็นคนที่มีขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง เป็นครอบครัว ชุมชน และสังคมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง

8. วัตถุประสงค์ :
1. ถอดบทเรียนต้นแบบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อยกระดับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสู่ประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 5 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เตรียมทีม 2. ประสานงานพื้นที่ 3. ลงพื้นที่ดำเนินการถอดบทเรียน 4. ประชาสัมพันธ์ต้นแบบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ยกระดับระบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ Social 1 ครั้ง 4 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 50,000.00
2 ถอดบทเรียนต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 เรื่อง 4 ต.ค. 2564 - 25 มี.ค. 2565 150,000.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 ต.ค. 2564 - 25 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชน และบุคลากร เขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชน และบุคลากร เขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายณัฐพงศ์ พันธุเสวี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายณัฐพงศ์ พันธุเสวี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนากลไกการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 86 ) 23.3 พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 11 ได้จัดตั้งคณะกรรมควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในทุกระดับของหน่วยงาน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรผู้ทำหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานควบคุมภายใน ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยาภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรมมีความรู้ ความเข้าใจกลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 100 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการควบคุมภายในมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการควบคุมภายใน 1 ครั้ง 7 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 2,600.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และเฝ้าระวังการดำเนินการควบคุมภายใน 3 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 5,850.00
รวมเป็นเงิน 8,450.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
8,450.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
7 ต.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมการควบคุมภายใน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลาการศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอรพรรณ ภัคมนตรี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอรพรรณ ภัคมนตรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 11 มีการจัดตั้งคณะกรรมพัฒนานวัตกรรมขึ้นโดยมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการความรู้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้บุคลากรในหน่่วยงานมีการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน สู่การเป็นองค์กรแนห่งการเรียนรู้

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศัยภาพบุคลากร พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการจัดการความรู้ 180 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดประชุมคณะกรรมการ ประกวดคัดเลือกผลงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ 1 ครั้ง 4 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 2,600.00
2 ประชุมสร้างเสริมทักษะในการจัดการความรู้ 1 ครั้ง 4 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 2,600.00
3 ประกวดการจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 9,550.00
รวมเป็นเงิน 14,750.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
14,750.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะกรรมพัฒนานวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมพัฒนานวัตกรรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอรพรรณ ภัคมนตรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนเทคทิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ส่งผลให้คนที่มีความรู้ความสามารถในช่วงเวลาหนึ่ง หย่อนความสามารถในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
การเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 ตามหนังสือเชิญประชุม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การเดินทางไปประชุม สัมมนา ตามหนังสือเชิญ 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2565 111,556.00
รวมเป็นเงิน 111,556.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
111,556.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 65 ) 19.3 พัฒนาภาคีเครือข่าย แกนนำภาคประชาชน เป็นผู้ตรวจสอบสถานประกอบการและเฝ้าระวังพฤติกรรม ประชาชนในชุมชน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
“สุขภาพ หรือสุขภาวะ”ในมุมมองระดับสากลมีความครอบคลุม 4 มิติคือสุขภาวะทางกาย (physical health) สุขภาวะทางจิต (mental health) สุขภาวะทางสังคม (social health) และสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health) เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ระบบสุขภาพของประเทศ มีการจัดการและดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวทั้งด้านการรักษาพยาบาล (medical care) การป้องกันและควบคุมโรค (diseases prevention and control) การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ สุขภาพหรือสุขภาวะจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทั้งส่วนของการดำเนินงานเชิงระบบจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทุกระดับ การเอาใจใส่ด้านนโยบายสุขภาพจากภาคประชาสังคม และการดูแลตนเองของประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชากรโลกและคนไทยแสดงให้เห็นว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมมีเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้น เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพหุปัจจัย (multiple factors) ในหลากหลายระดับ (multiple level) และปัจจัยสำคัญที่เป็นประเด็นกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัย โดยใช้แนวคิด “health literacy” จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีในระยะยาวได้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนโยบายการสร้างความรอบรู้ในสถานบริการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเป็นผู้ตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชุาชนในชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สถานบริการที่มีนโยบาย/มาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 แห่ง
2.ประชาชนแกนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 10 คน
3.ระบบร้องเรียนและศูนย์ตอบโต้ความเสี่ยง 1 ระบบ
4.ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและความพึงพอใจของ ปปช. 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมชี้แจ้ง เสริมพลัง ประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพและความพึงพอใจของ ปปช.ต่อการสื่อสารกรมอนามัย 1 เรื่อง 1 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565 43,400.00
2 ประชุมชี้แจ้ง ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย และเสริมพลัง คณะกรรม HL ศูนย์อนามัยที่ 11 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 25 มี.ค. 2565 1,250.00
รวมเป็นเงิน 44,650.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
44,650.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 26 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากร ศอ. 11 ประชุาชนเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางหทัยรัตน์ วีระนรพานิช

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางหทัยรัตน์ วีระนรพานิช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดคุณภาพสู่เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วนในวิถีชีวิตใหม่ เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 10 ) 2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยพัฒนาการดี สูงดีสมส่วน เป็นเป้าหมายหลัก ของการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการมารดาและทารกแรกเกิด ตลอดจนถึงช่วงอายุ 0-5 ปี พบว่าสถานการณ์มารดาตายในเขต 11ปีงบประมาณ. 2560 ,2561 , 2562 และปีงบประมาณ 2563 อัตราตายมารดาไทยอยู่ที่ 26.68 , 17.45 ,19.8 และ 13.01 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลำดับ ซึ่งในปี งบประมาณ2564(ตค.63-สค.64) มีมารดาตายจำนวน 8 ราย จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า 50 % ของการเสียชีวิต อยู่ในระบบบริการเป็นความล่าช้าในการได้รับการบริการที่ถูกต้อง/มีคุณภาพ (Delay in receiving care) ภาวะเสี่ยง สาเหตุการตาย สามารถป้องกันได้ คือการตกเลือดหลังคลอด และความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ และในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อหญิงตั้งครรภ์ทำให้มีความรุนแรงของโรคมากขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อ และพบหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย จากมีการติดเชื้อ COVID-19 ในเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญโดยเฉพาะ 1,000 แรกของชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบแรกของชีวิตซึ่งเป็นช่วงวัยของเด็กที่สำคัญมากในการพัฒนาสมอง จึงมีความจำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพทางกายจากโรคต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการ การเจริญเติบโต คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดเป้าประสงค์ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นในเขตสุขภาพที่ 11 จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อการถ่ายทอดนโยบาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนารูปแบบ การรณรงค์สร้างกระแส สร้างความรอบรู้สู่ประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้น เสริมพลัง ติดตามประเมินผล การเยี่ยมเสริมพลัง และรับรองมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11 อย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัย 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง ในการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก งานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 4. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ด้วยโปรแกรม Save mom การเฝ้าระวังป้องกันโรคทางพันธุกรรม เช่นการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ของหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 5 เพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกาศเกียรติคุณพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก การเฝ้าระวังความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ด้วย โปรแกรม Save Mom

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย 17 ร้อยละ
2.ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการวัย 85 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ทบทวนสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 11 2. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ 3. ประชุมทีมงานในการวางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 5. สรุปผลรายกิจกรรม และรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอด 1 ครั้ง 12 ต.ค. 2564 - 12 ต.ค. 2564 850.00
2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันทารกกลุ่มอาการดาวน์ 1 ครั้ง 9 พ.ย. 2564 - 10 พ.ย. 2564 12,850.00
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโปรแกรม Save Mom Operation 1 ครั้ง 11 ม.ค. 2565 - 11 ม.ค. 2565 1,020.00
4 ประชุมขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน ป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อCOVID-19 1 ครั้ง 8 ก.พ. 2565 - 9 ก.พ. 2565 12,850.00
5 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 14 ต.ค. 2564 - 14 ต.ค. 2564 1,020.00
6 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 1 ครั้ง 2 มี.ค. 2565 - 2 มี.ค. 2565 13,700.00
7 การสุ่มติดตามเฝ้าระวังเชิงรุก พ.ร.บ. นมผง 1 แห่ง 4 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 7,300.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก (ผู้อำนวยการเล่น Play Worker,พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 1 ครั้ง 11 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564 8,900.00
9 ปรับรูปแบบบริการในคลินิกให้บริการฝากครรภ์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย คลินิกนมแม่แบบ New Normal 1 แห่ง 2 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564 42,000.00
10 รณรงค์ส่งเสริมเด็กปฐมวัย พัฒนาการดี สูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ (กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 7 ม.ค. 2565 5,300.00
11 พัฒนาศักยภาพครู/พี่เลี้ยง ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (4D) ใน สพด. เครือข่ายบริการสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 13,000.00
12 เชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565 41,680.00
13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 2 แห่ง 13 ก.ค. 2565 - 14 ก.ค. 2565 89,800.00
14 ประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาพ(4D) เขตสุขภาพที่ 11 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565 26,380.00
15 ทำสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้หญิงตั้งครรภ์ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3 เรื่อง 4 เม.ย. 2565 - 29 เม.ย. 2565 57,422.00
16 เยี่ยมติดตาม/เก็บข้อมูลพัฒนาการด้วย Denver II 6 แห่ง 1 พ.ย. 2564 - 14 ม.ค. 2565 160,000.00
17 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 11 9 แห่ง 3 ส.ค. 2565 - 5 ส.ค. 2565 136,600.00
รวมเป็นเงิน 630,672.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
630,672.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
11 ต.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชน ภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชน ภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.วีรวรรณ บุญวงศ์ นส.ถาวร พุ่มเอี่ยม นส.อารีย์ สุขสวัสดิ์ นส.เปรมยุดา นาครัตน์ นายไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นส.วีรวรรณ บุญวงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 รอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิตัล

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 22 ) 6.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ในยุคดิจิตัล
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 พบกลุ่มอายุ 6-18 ปี ในเขตสุขภาพที่ 11 ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ร้อยละ 11.64 โรงเรียนเปิดเรียน Onsite ร้อยละ 4.92 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน และสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปรับต้องการับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด ศูนย์อนามัยที่ 11 มุ่งเน้นประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เน้นการสร้างความตระหนักให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน ใ้ห้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง แข็งแรง ฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ รอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข (New HPS Plus HL) 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนในการเฝ้าระวังสุขภาพในยุคดิจิตัล 3. เพื่อพัฒนาระบบกลไกการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ 4. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่เข้าร่วม Sandbox Safety Zone in School 5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละกิจกรรมโครงการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ รอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข (New HPS Plus HL) 7 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนมีสมรรถนะในการเฝ้าระวังสุขภาพในยุคดิจิตัล 7 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่เข้าร่วม Sandbox Safety Zone in School 3 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการ 2.เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ 3.ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 4.สรุปผลรายกิจกรรม 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพวัยเรียน 1 ครั้ง 4 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 50,700.00
2 ก้าวท้าใจวัยเรียน 1 ครั้ง 10 ม.ค. 2565 - 12 ม.ค. 2565 21,600.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิตอล 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565 31,200.00
4 เสริมสร้างสมรรถนะผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนในการเฝ้าระวังสุขภาพในยุคดิจิตัล 3 แห่ง 4 ต.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564 54,540.00
5 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Sandbox Safety Zone in School 3 แห่ง 4 ต.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 58,780.00
6 พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ รอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข (New HPS Plus HL) 7 แห่ง 1 ธ.ค. 2564 - 28 ม.ค. 2565 68,680.00
7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 7 แห่ง 1 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 27,800.00
8 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) 16 แห่ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 50,700.00
รวมเป็นเงิน 364,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
364,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 ต.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายด้านการศึกษา นักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายด้านการศึกษา นักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ นางจุฑามาศ ศุภวิมุติ นางปาณิสรา กลั่นนิเวศ นส.เสาวณีย์ สะรุโณ นายวินัย ส้มแป้น

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
10) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( 2563-2565) กรมอนามัย ได้จัดท าแผนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา องค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงในการรองรับภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)โดยใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปสาธารณสุขและ นโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้คน ไทยมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพคนทุก ช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น การส่งเสริมทักษะวัยท างานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานและเทคโนโลยี สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต มีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ ให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ ส่งเสริมความสามารถของพหุปัญญา รวมทั้งการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา (ส านักงบประมาณ,2565) สถานการณ์วิกฤตปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ย่อมมีอัตราเสี่ยงที่จะ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกทุกระยะการคลอดและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจเนื่องมาจากมารดา ขาดความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ ดังนั้นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็นวิกฤตที่ซ้ าซ้อน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังเกิดปัญหาตามมาจากความล้มเหลวด้านการศึกษา ขาดโอกาสในอนาคต ด้านสังคม ขาดโอกาสในการท างาน ฐานะด้านเศรษฐกิจ ขาดการสร้างรายได้ และปัญหาทางการแพทย์จากการท าแท้ง การคลอดก่อนก าหนด ทารกน้ าหนักน้อย พัฒนาการล่าช้า ทารก ผิดปกติ หรือปัญหาการติดเชื้อ จากปัญหาข้างต้นมากมาย ดังนั้นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือเป็นปัญหาส าคัญระดับโลกWHO ก าหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและเป็นเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีและอายุ 15-19 ปีให้บรรลุเป้าหมายในปี 2573(ยุทธศาสตร์ ชาติ: พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559, กรมอนามัย ) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพพบว่า อัตราการคลอดมีชีพอายุ 15-19 ปีต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีแหล่งข้อมูล(ฐานทะเบียนราษฏร์)และHDCไตรมาส3:16สค2564 ภาพรวมประเทศย้อนหลัง 5 ปี(2559-2564) เท่ากับ 42.5,39.6,35,31.3,28.7,26.2 และเขตสุขภาพที่ 11ย้อนหลัง 5 ปีมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนและ ในปีงบประมาณ 2564 อัตรา การคลอดมีชีพอายุ 15-19 ปีเท่ากับ 20.72 พันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีอัตราการคลอดมีชีพอายุ 10-14 ปี(ฐานทะเบียน ราษฏร์)และHDCไตรมาส3:16สค2564 ภาพรวมประเทศย้อนหลัง 5 ปี (2559-2564) เท่ากับ1.4,1.3,1.2,1.1,0.9,1.1 และเขต สุขภาพที่ 11ย้อนหลัง 5 ปีมีแนวโน้มลดลงทุกปี ในปี 2564 อัตราการคลอดมีชีพอายุ 10-14 ปีเท่ากับ 0.84 พันประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Centerข้อมูลวันที่ 16 สค 2564) ภาพรวมประเทศร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ย้อนหลัง 5 ปี (18.0,17.0,15.9,14.9,14.4,13.9 ) ภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2564 มีอัตราสูงกว่าค่าเป้าหมาย เท่ากับ 16.6(ค่าเป้าหมาย 13.5) ในขณะที่ร้อยละการคุมก าเนิดกึ่งถาวรของ หญิงอายุ 20 ปีเท่ากับ 76.6 หลังคลอดหรือหลังแท้งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งภาพรวมประเทศและระดับเขตสุขภาพ(ระบบ สารสนเทศสนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ด้านผลผลิตการด าเนินงานที่ ผ่านมาในเชิงกระบวนการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ พรบ.ขับเคลื่อนพรบ.การป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณการ พบว่า( มาตรฐานของสถาน บริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ในเขตสุขภาพที่ 11 มีความ ครอบคลุมร้อยละ 100 ) รวมทั้งปัจจัยความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ในการบูรณการแผนครึ่งแผนของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ตามพรบ.ขับเคลื่อนพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ศูนย์อนามัยที่ 11 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน ระหว่างหน่วยงานการศึกษา องค๋กรภาคเอกชน ภาครัฐ สถานบริการ ในการพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ วัยรุ่น และ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เน้นความครอบคลุม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภายใต้ 6 กระทรวงหลัก เพื่อวัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน ศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วนเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทาง เชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของ กลุ่มวัย เรียน/วัยรุ่น สามารถเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมถึงสนับสนุนให้วัยรุ่น เป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพทุกระดับของเขตสุขภาพที่11

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทาง เชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัย เรียน/วัยรุ่น 2.เพื่อเร่งนโยบายส าคัญรัฐบาลให้วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 3.เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครอบครัวมีความรู้ เรื่องเพศและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้วัยรุ่นเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพ 4.เพื่อพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น และ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการ ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มปกติและกลุ่มเฉพาะอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละวัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 3. ด าเนินการตามกิจกรรม 4. ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานรายกิจกรรม 5. จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565 56,720.00
2 ผลิตสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และยกระดับพฤติกรรมบุคคลในการป้องกัน โรค COVID-19 1 ชุด 4 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 9,000.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 7 แห่ง 4 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 213,520.00
4 มอบโล่รางวัลคนต้นแบบในการพัฒนาระบบให้บริการยุติการตั้งครรภ์ 7 แห่ง 1 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 14,690.00
5 ประชุมชี้แจงระบบประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพระบบบริการของโรงพยาบาล 24 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 40,460.00
รวมเป็นเงิน 334,390.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
334,390.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 ต.ค. 2564 - 24 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มงาน องค์กร หน่วยงานที่จัดบริการในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นเยาวชนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่างๆที่อาจเกิดผลกระทบต่อการสร้างโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในสถานบริการ องค์กร และที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. สถานบริการ/สถานประกอบการ /มหาวิทยาลัย /โรงเรียน 3. ชุมชน/เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางมยุรี บุญวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสายใจ โฆษิตกุลพร ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นางพจณา โชโชล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นางสาวปรียานุช มณีโชติ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นางฑิมพิกา บุญเรืองขาว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นางสาวชีวรัตน์ บุญวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางมยุรี บุญวรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
20) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 4 ) 1.4 การควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน( 28 ) 8.3 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกกำลังกาย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19 หรือ COVID-19) ถือเป็น โรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ก าลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง เป็นโรคที่มีการติดต่อผ่านทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรค องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติด เชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และแนะน าทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง และยังคงตัว โดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกระจายครอบคลุมไปทุกจังหวัด สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,020,432 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 9,226 ราย มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อก าลังรักษา 200,339 ราย ในโรงพยาบาล 40,827 คน ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 159,512 ราย ปอดอักเสบ 5,239 ราย เป็นผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจ 1,117 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง ถึงร้อยละ 87 (ที่มา: จากรายงานศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 22 สิงหาคม 2564) จากจ านวนผู้ติดเชื้อที่ เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้จ านวนเตียง และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีข้อจ ากัด จ านวนผู้ติดเชื้อมีหลายกลุ่มก้อน พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และพบสายพันธ์ใหม่ในบางพื้นที่เช่นสายพันธุ์แอฟริกา ในพื้นที่ชายแดน การระบาดในสถานประกอบการโรงงาน สถานที่เสี่ยง ชุมชนแออัด แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชน รอบตลาด ชุมชนรอบโรงงานจากผู้ใช้แรงงานกลุ่มเสี่ยง น าเชื้อไวรัสมาแพร่ระบาดไปสู่ครอบครัว ชุมชน การเกิด โรคโควิด 19 ท าให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย อาจเกิดเจ็บป่วยและน าไปสู่การเสียชีวิตได้ และยังท าให้ประชาชนเกิด ความกลัว ตื่นตระหนกไม่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ ส าหรับในด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการในอาชีพต่าง ๆ เช่น ต้องมีการปิดโรงงาน หรือการท่องเที่ยวไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าการส ารวจในครั้งแรกเน้นผลกระทบด้านสังคม โดยพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมของรัฐ และพบม ากขึ้นในภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ยากขึ้นข้อมูลจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่าผู้มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งที่อยู่ในก าลังแรงงานมีจ านวน 38.82 ล้าน - 2 - คน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถานการณ์ของ ประชากรวัยท างานทั่วโลก ก าลังประสบปัญหาจากการท างาน ที่ส่งผลท าให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและความไม่ ปลอดภัยในการท างานถึงประมาณ 1,900,000,000 คน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิต ประชากรไทยถึง ร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดหรือราว 320,000 คนต่อปี ในจ านวนนี้พบว่า ร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ ากว่า 70 ปีซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและสาเหตุการเสียชีวิตมา จาก 4 โรคส าคัญคือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง ระหว่างพ.ศ.2555 กับ พ.ศ.2558 จากข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิต ของส านักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย พบว่า อัตราตายในช่วงอายุ 30 - 69 ปีของทั้ง 4 โรคมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น โดยโรคหลอดเลือดสมองมีการเพิ่มมาก ที่สุดจาก 33.4 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 40.9 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือโรค หัวใจขาดเลือด จาก 22.4 ต่อ แสนประชากร เป็น 27.8 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน จาก 13.2 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 17.8 ต่อแสน ประชากร และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังจาก 3.8 ต่อแสนประชากร เป็น 4.5 ต่อแสนประชากร จากข้อมูล พ.ศ. 2556 สาเหตุหลักของความสูญเสียในเพศชาย ได้แก่ การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รองลงมา คือ อุบัติเหตุ ทางถนนและโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 8.8, 8.0 และ 6.9 ตามล าดับ ส าหรับในเพศหญิงได้แก่โรคหลอด เลือดสมอง รองลงมา คือ โรคเบาหวาน และโรคซึมเศร้า คิดเป็นร้อย ละ 8.2, 7.9และ 5.4 ตามล าดับ และจาก รายงานการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS) ปี2558 พบว่า ความชุกภาวะน้ าหนักเกิน ร้อยละ 30.5, ภาวะอ้วน ร้อยละ 7.5, การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ร้อยละ 21.3, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปัจจุบัน ร้อยละ 36.2 ตามล าดับ ในฐานะที่กรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มวัยท างาน ที่ท างานในสถาน ประกอบการ ซึ่งกรมอนามัยได้ด าเนินงานโครงการสร้างเสริมคนไทยวัยท างานมีสุขภาวะที่ดี (ด าเนินงานส่งเสริม สุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร ทั้งหมด โดยจากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น น ามาซึ่งภาวะเสี่ยง และปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจ็บป่วยเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีอุบัติการณ์การเกิดโรคมากกว่าวัยอื่นๆ ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยัง พบว่าผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ประมาณ 4 ใน 5 คน จะมีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค ส่วนปัญหาทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุที่ส าคัญคือ ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการขาดรายได้ การเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ในสังคม และเมื่อพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็น กลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชากรไทยถึงร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี ใน จ านวนนี้พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือราวร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ ากว่า 70 ปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็น การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังพบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชากรสูงอายุ อยู่ในภาวะอัม พฤกษ์ อัมพาต ติดเตียง และท าให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย น าไปสู่การสูญเสียค่า รักษาพยาบาลจ านวนมหาศาล รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จากข้อมูลการส ารวจล่าสุดในปี - 3 - 2560 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้คนไทย เสียชีวิต 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคปอด และ เบาหวานตามล าดับ ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่า คนไทยกินอาหาร รสชาติหวานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 11.2 เป็นร้อยละ 14.2 และรสเค็มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.0 เป็นร้อยละ 13.8 รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงถึงร้อยละ 77.4 นอกจากนี้ข้อมูลจากการส ารวจ ในปี 2563 – 2564 ยัง พบว่า แนวโน้มคนวัยท างานอายุ 18-59 ปี มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น ปี 2563-64 พบภาวะอ้วนร้อยละ 26.1 และ 26.5 ตามล าดับ (HDC 29 มิ.ย.64) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีพฤติกรรมการกินผักไม่เพียงพอร้อยละ 52 ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ร้อยละ 80 เติมเครื่องปรุงรสเค็มร้อยละ 72 ส าหรับการออกก าลังกาย พบว่าประชาชนวัยท างานร้อยละ 75.56 ที่ มีการออกก าลังกายอย่างเพียงพอ โดยมีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ส าหรับการ นอนที่เพียงพอพบร้อยละ 90.72 นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ72.48 แปรงฟันก่อนนอนทุกวันนานอย่าง น้อย 2 นาที ซึ่งจ าเป็นต้องการมีส่งเสริมให้วัยท างานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จึงเห็นความส าคัญในการร่วมมือกับภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัย ท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยท างาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของ ประชากรวัยท างาน โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิต ตามปัจจัยก าหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชุาชนกลุ่มวัยทำงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 51 ร้อยละ
2.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีการเตรียม 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.) จัดท าโครงการการด าเนินงานวัยท างานมีสุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่ 11 2) ด าเนินงานตามกิจกรรม 2.1) ถ่ายทอดและพัฒนานโยบาย ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 11 2.2) ศึกษาบริบท วิเคราะห์ สังเคราะห์ พื้นที่เป้าหมาย 2.3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและช่องทางการสื่อสาร 2.4) ติดตามประเมินผล เยี่ยมเสริมพลัง และถอดบทเรียนการด าเนินงานการเสริมสร้างคนไทยวัย ท างานสุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่ 11 ในระดับอ านวยการ และปฏิบัติการ 2.5) พัฒนาเกณฑ์การประเมิน และเสนอขออนุมัติ 2.6) คัดเลือกต้นแบบวัยท างานมีสุขภาวะดี โดยศูนย์อนามัยที่ 11 2.7) มอบรางวัลและถอดบทเรียนในเวทีมหกรรมเขตสุขภาพที่ 11 3.) ประเมินผล/สรุปผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รับรองมาตรฐาน Healthy Canteen 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 27 ส.ค. 2564 21,000.00
2 ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season4 1 ครั้ง 10 ม.ค. 2565 - 14 ม.ค. 2565 20,000.00
3 รณรงค์ และขับเคลื่อนสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม 1 ครั้ง 8 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 20,600.00
4 เชิดชูเกียรต้นแบบจังหวัดและอำเภอการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 1 ครั้ง 11 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565 216,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานงานในสถานประกอบการ 7 แห่ง 2 พ.ค. 2565 - 26 พ.ค. 2565 44,060.00
6 ควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 74 แห่ง 11 ต.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565 77,250.00
รวมเป็นเงิน 398,910.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
398,910.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
11 ต.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน อปท. และประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน อปท. และประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายภากร ช่วยสกุล นส.วิภารัตน์ ชุมหล่อ นายธีรชัย ยิ่งยวด

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนันทนาถ ช่วยสกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 33 ) 10.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
โครงสร้างประชากรโลกและประชากรของประเทศต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีประชากรสูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งสัดส่วนและจำนวนโดยคาดประมาณว่าในปีพ.ศ.2583สังคมโลกจะกลายเป็นสังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย พบว่ามีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.4(5.9ล้านคน) ในปี พ.ศ.2545เป็นร้อยละ 10.7(7.0ล้านคน) ในปีพ.ศ.2550 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.3 (12.2ล้านคน) และร้อยละ14.9 (10.0ล้านคน) ในปี พ.ศ.2554 และ 2557 ตามลำดับ และพบว่าในเขตสุขภาพที่ 11 มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.08 ในปี พ.ศ.2562 ร้อยละ 15.23 ในปี พ.ศ.2563 และร้อยละ 15.95 ในปี พ.ศ.2564 ตามลำดับ จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ทำให้มีภาวะเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูงร้อยละ 48.94 เบาหวาน ร้อยละ 19.25 และป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 1.81 (HDC : ประมวลผล 18 สิงหาคม 2564) เมื่อจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96.00 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 3.15 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.86 รัฐบาลได้มีนโยบายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังให้ความสำคัญกับระบบครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ในอนาคตคาดว่าเครือข่ายทางสังคมครอบครัว เครือญาติและชุมชนจะมีข้อจำกัดมากขึ้น ดังนั้นแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน โดยชุมชนจะมีบทบาทมากขึ้น เพราะชุมชนจะเป็นพลังสนับสนุนและเป็นฐานรองรับการพึ่งพาตนเองของประชาชนพร้อมทั้งลดการพึ่งพาบริการของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้เป็นผู้สนับสนุน ทั้งในด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ เนื่องจากรูปแบบเดิมเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 เห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีการดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างเป็นปกติสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกร และสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
2.ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 98 ร้อยละ
3.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการ 2.เสนอโครงการเพื่อผู้บริหารลงนามอนุมัติ 3.ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 4.สรุปผลรายกิจกรรม /รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 1,000.00
2 อบรม online ขับเคลื่อนการใช้งานแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึก สุขภาพ(Blue book) ร่วมกับพื้นที่ 1 ฉบับ 1 ธ.ค. 2564 - 16 ธ.ค. 2564 2,800.00
3 เชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 14 ธ.ค. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 80,250.00
4 ประชุม online การใช้งานหลักสูตรพระคิลานุปัฎฐากออนไลน์ และระบบการจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 11 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565 5,200.00
5 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) 230 คน 13 ธ.ค. 2564 - 17 ธ.ค. 2564 229,400.00
6 จัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 500 เล่ม 1 พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 50,400.00
7 จัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Individual Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุ 2625 เล่ม 8 พ.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 249,375.00
รวมเป็นเงิน 618,425.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
618,425.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 13 ม.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข อปท. และประชุาชนกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข อปท. และประชุาชนกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางเบญจวัณ มากนวล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเบญจวัณ มากนวล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมปูองกันสุขภาพช่องปาก ศูนย์อนามัยที่ 11

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
7) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย
วัยเรียนและวัยรุ่น
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 14 ) 3.2 การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุขและระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต( 24 ) 6.4 พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ( 37 ) 11.1 พัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวผ่านระบบ Health Platform
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ผลการด าเนินงานในระบบรายงาน Health Data Center พบว่า ในปีงบ 2564 หญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 54.12 (ที่มา HDC ณ 29 สิงหาคม 2564) แม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังต่ ากว่าเฉลี่ยประเทศ (ประเทศ ร้อยละ 55.98 ที่มา HDC ณ 29 สิงหาคม 2564) และ ผลการจัดบริการทันตกรรม หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดท าความสะอาดฟัน ลดลง โดยในปี 2564-2665 มีผลงานร้อยละ 12.89 และ 9.78 ตามล าดับ (ประเทศ ร้อยละ 17.83 และ 15.61 ตามล าดับ ที่มา HDC ณ 29 สิงหาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) แม้จะมี นโยบาย Fee Schedule ช่วยสนับสนุนการจัดบริการในกลุ่มนี้ ก็ตาม และจากข้อมูลสถานการณ์การคลอดและการฝากครรภ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบ2561 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐมีเพียง ร้อยละ 55.53 เท่านั้น (ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิดและข้อมูลการฝากครรภ์จากแฟูม ANC ในฐานข้อมูล สปสช.) ดังนั้น การจัดบริการทันตกรรมตั้งรับในสถานบริการของรัฐ โดยไม่มีกลไกอื่น อาจไม่สามารถจัดบริการส่งเสริมปูองกันได้ครอบคลุมในหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิ จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบว่า ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ในเขตสุขภาพที่ 11 มีอัตราฟันผุสูงถึงร้อยละ 64.3 และ มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 3.4 ซี่ต่อคน ซึ่งเกือบสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเขตสุขภาพอื่นๆ มีผลการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ในเด็ก 0-2 ปี ตั้งแต่ ปีงบ 2558-2562 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ท าให้งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ใช้กลไกงบประมาณ ผลักดันให้มีการก าหนดให้ “เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วานิชและฝึกทักษะการแปรงฟันร้อยละ 55” เป็นตัวชี้วัดงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคที่เป็นปัญหาระดับเขต/จังหวัด (PPA) ของเขตสุขภาพที่ 11 มาตั้งแต่ปี 2563-4 ร่วมกับก ากับติดตามการด าเนินงานด้วยข้อมูล พบว่าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PPA ในปี 2563 เป็น ร้อยละ 53.47 ในปีงบประมาณ 2563-4 กลุ่มเด็ก 0-2 ปี ของเขตสุขภาพที่ 11 เข้าถึงบริการส่งเสริมปูองกันโรคในช่องปากเพิ่มขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งถึงแม้หน่วยบริการจะจัดบริการในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น และมีระบบการเฝูาระวังการจัดบริการตั้งแต่เด็กเริ่มมีฟันขึ้นในช่องปากจนอายุครบ 3 ปี อย่างต่อเนื่อง ยังมีความจ าเป็น ที่ผู้ปกครองต้องมีส่วนในการดูแลสุขภาพช่องปากร่วมด้วย โดยเฉพาะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่การเข้าถึงบริการค่อนข้างจ ากัด สถานบริการจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการเข้าถึงบริการ และให้ค าปรึกษา ผ่านเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าถึงบริการมากขึ้น ส าหรับกลุ่มเด็กวัยเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11 มีแนวโน้มของเด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุเพิ่มขึ้น โดยมีผลงานในปี 2564 ร้อยละ 70.3 (ที่มา HDC ณ 29 สิงหาคม 2564) เนื่องจากมีกระบวนการรณรงค์การแปรงฟันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และมีการจัดบริการตรวจคัดกรอง บริการทันตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จากการก าหนดเป็นตัวชี้วัดวัดตรวจราชการในปีงบ 2562 การก าหนดการเคลือบผนึกหลุมร่องฟัน การทา/เคลือบฟลูออไรด์ ในเด็ก 4-12 ปี เป็น Fee schedule รวมถึงการ ก าหนดให้ การตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ 6 เป็นตัวชี้วัด QOF ของเขตสุขภาพที่ 11มาต่อเนื่อง - 3 - ตั้งแต่ ปีงบ 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้ ในปีงบ 2564 เด็ก 6-12 ปี ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 72.10 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเขตสุขภาพอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 มาหลายระลอก ท าให้ โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนในสถานศึกษาได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมในเด็กกลุ่มนี้ และที่ผ่านมายังไม่มีกลไก การก ากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในโรงเรียน แม้จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารและเคร่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 ก็ตาม และในสถนการณ์ ที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ การยกระดับการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เป็นกิจกรรมหลักที่ต้องเร่งปฏิรูป เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพทั้งในมิติด้านปริมาณที่ไม่พอเพียงกับความต้องการที่มีแนวโมสูงขึ้น และปัญหาในมิติของการจัดบริการคุณภาพการดูแล รวมทั้งการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันออกแบบ แก้ไขปัญหา และสนับสนุน เพื่อจัดบริการ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการจัดบริการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู ทันตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการท างานจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ (New Normal Working) ปรับเปลี่ยนการออกแบบปฏิบัติการที่ส่งผลต่อประชาชนโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดูแล รวมถึงการพัฒนาบริการ ในรูปแบบ Tele Dentistry เพิ่มเติม การพัฒนา Appplication หรือ Plateform ใหม่ๆ มาร่วมดูแล เพื่อยังคงให้การบริการที่ครอบคลุมและเป็นเลิศ การปรับเปลี่ยนการท างานในบทบาทเจ้าภาพระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และยกระดับการก ากับ ติดตาม และใช้มาตรการทางระเบียบ ประกาศที่มีอยู่ในระบบ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในสถานการณ์วิกฤตนี้ ต่อไป งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้ จัดท าโครงการนี้เพื่อ ขับเคลื่อนงานให้บรรลุเปูาประสงค์ ส่งเสริมให้ประชากรในเขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแต่เริ่มการตั้งครรภ์มีสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ เมื่อเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดระบบริการส่งเสริมปูองกัน รักษาฟื้นฟูทันตกรรม และ สามารถน าข้อมูลที่มีในระบบขับเคลื่อนงาน และติดตามกำกับงานในพื้นที่ได้ 2. เพื่อขับเคลื่อนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ โรงเรียนผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงา 4. เพื่อพัฒนาระบบการบริการและการเฝูาระวัง กำกับติดตามการดำเนินงาน 5. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เป้าหมายของโครงการได้รับการดำเนินตามแผน 80 ร้อยละ
2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 80 ร้อยละ
3.กิจกรรมโครงการสามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามแผน 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดท าโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อผู้บริหารลงนามอนุมัติ 3. ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 4. สรุปผลรายกิจกรรม /รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบข้อมูลและรายงานข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพและสภาวะสุขภาพ ด้านโภชนาการ พัฒนาการ และสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 1 ระบบ 1 พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 20,000.00
2 ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อจัดระบบริการสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย online 1 ครั้ง 14 ธ.ค. 2564 - 14 ธ.ค. 2564 3,680.00
3 รณรงค์สร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 1 ครั้ง 11 ส.ค. 2565 - 11 ส.ค. 2565 4,450.00
4 เชิดชูเกียรติทันตบุคลากรการดำเนินงาน "คุณหมอฟันน้ำนม" 1 ครั้ง 9 ส.ค. 2565 - 9 ส.ค. 2565 1,800.00
5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 2 ส.ค. 2565 11,860.00
6 ประชุม สปรร.เยี่ยมติดตาม สพด.ต้นแบบเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 8 ส.ค. 2565 - 9 ส.ค. 2565 16,750.00
7 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และสภาวะสุขภาพช่องปากนักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนเด็กพิเศษ 1 ระบบ 4 เม.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 20,000.00
8 พัฒนาระบบรายงานการจัดการเรียนรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 1 ระบบงาน 6 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
9 ประกวดคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองใน รร.มัธยมศึกษา 1 ครั้ง 4 เม.ย. 2565 - 21 เม.ย. 2565 9,200.00
10 ประกวดต้นแบบเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 1 ครั้ง 18 เม.ย. 2565 - 20 เม.ย. 2565 26,480.00
11 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการคัดกรองมะเร็งช่องปาก 1 ครั้ง 2 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565 6,000.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้งาน App.Blue Book 1 ครั้ง 6 ธ.ค. 2564 - 10 ธ.ค. 2564 9,580.00
13 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 11 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565 4,790.00
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 17 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565 4,790.00
15 ประชุมแลกเปลี่ยนการการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 15 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565 24,990.00
16 ประชุมวางแแผนและเตรียมการสื่อสารประชุาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 2 ครั้ง 12 ก.ค. 2565 - 12 ก.ค. 2565 4,100.00
17 ประชุม สปรร. คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ 4 กระทรวง 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565 14,720.00
18 ประชุม ลปรร.ผลการดำเนินงานรายไตรมาส คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับประถมศึกษา 4 ครั้ง 11 ต.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565 14,720.00
19 ประชุม สปรร.การดำเนินงานรายไตรมาสคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา 4 ครั้ง 6 ธ.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565 14,720.00
20 ประชุม สปรร.การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ รายไตรมาส 4 ครั้ง 6 ธ.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2565 14,720.00
21 ประชุม ลปรร.การขับเคลื่อนงาน Teledentistry รายไตรมาส 4 ครั้ง 14 ธ.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565 17,120.00
22 ผลิดป้ายขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ สถานบริการเอกชน 1000 ฉบับ 20 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 12,000.00
23 ผลิตสื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย 1000 ฉบับ 12 ต.ค. 2564 - 19 ต.ค. 2564 12,000.00
รวมเป็นเงิน 288,470.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
288,470.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
11 ต.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชากรทุกกลุ่มวัย ในเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย และประชากรทุกกลุ่มวัย ในเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางศศิธร บัณฑิตมหากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป และการเกิดของเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อันได้แก่ ขยะ น้ำเสีย มลพิษด้านอากาศเป็นต้น โดยปัญหาดังกล่าวถ้ามีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้บทบาทของการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีหลายองค์กรและหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานสถานบริการการสาธารณสุข และในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จากการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 11 ในปีที่ผ่านนั้น พบว่า ยังมีประเด็นที่เครือข่ายต้องมีการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่มาตรฐานอีกหลายประเด็น เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด เป็นต้น และการมีฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาและการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และการใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับประชาชนในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบและการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และการใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3) เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับประชาชนในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กิจกรรมโครงการดำเนินการได้ทันเวลาตามแผน 80 ร้อยละ
2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 80 ร้อยละ
3.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 2.ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 3.เตรียมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 4.ดำเนินการตามกิจกรรม 5.สรุปผลโครงการ และจัดทำรายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม รับรองมาตรฐาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 แห่ง 4 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 467,780.00
2 ประชุมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital 40 คน 15 มี.ค. 2565 - 16 มี.ค. 2565 14,600.00
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 50 คน 20 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564 157,920.00
4 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 คน 19 ก.ค. 2565 - 20 ก.ค. 2565 188,500.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติในเครือข่ายศูนย์อนามัยที่ 11 70 คน 4 เม.ย. 2565 - 6 เม.ย. 2565 22,100.00
รวมเป็นเงิน 850,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
850,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข อปท. สถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 11

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข อปท. สถานประกอบการ และประชากรในเขตสุขภาพที่ 11

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายจาตุรัตน์ น่าสม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวินัย ตันติธนพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................