หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 0 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามสิทธิ 2. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ตามระยะเวลาที่กำหนด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าบ้าน 3 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 211,000.00
รวมเป็นเงิน 211,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
211,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองแผนงาน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองแผนงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองแผนงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4. นางสาวภาณุมาศ คงคา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววิชุดา สมัยนิยม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความสำคัญกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทำให้ส่วนราชการต้องกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน มีการวางแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเร็ว การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการบริหารรจัดการ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร กองแผนงาน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ ดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ค่าจ้างเหมาดำเนินงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานและติดตามประเมินผลสำหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานภายใต้กองแผนงานสามารถดำเนินการตามบทบาทภารกิจได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายองค์กร 4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรกองแผนงานได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา เพิ่มพูนทักษะ ในการปฏิบัติงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 0 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าาที่กองแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ 0 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 0 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน 2. ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน 3. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4. ส่งบุคลากรกองแผนงานได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และตามที่หน่วยงานอื่นกำหนด

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยธุรการ 1 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 126,000.00
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองแผนงานฯ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 142,445.00
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 19,000.00
6 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 94,055.00
7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ IT 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 27,300.00
8 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 54,000.00
9 ค่าผ่านทางพิเศษ 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 6,000.00
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,000.00
11 ค่าน้ำดื่มบริโภค 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,500.00
12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรของหน่วยงาน 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
14 ประชุมกองแผนงาน 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 74,400.00
15 ค่าฝึกอบรมบุคลากร 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 6,500.00
16 ค่าจัดประชุมราชการ 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 186,525.00
17 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,575.00
รวมเป็นเงิน 903,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
903,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองแผนงาน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองแผนงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกองแผนงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4. นางสาวภาณุมาศ คงคา นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววิชุดา สมัยนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) และระบบ DoH Dashboard เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 81 ) 22.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) และระบบ DoH Dashboard
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย มีนโยบายปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีความจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนามิติด้านข้อมูล และการจัดการข้อมูลจากขนาดใหญ่ (Big Data) แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่หน่วยงานนำข้อมูลมาใช้งานสามารถทำได้แค่วิเคราะห์และคำนวณทางสถิติเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเหตุผลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ด้วยปัจจุบันปริมาณข้อมูลมีมากขึ้นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้น ความรู้และกระบวนการแบบใหม่ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ทำนายสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำในระดับที่สามารถนำผลทำนายไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของกรมสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการดึงประสิทธิภาพของข้อมูลออกมา จำเป็นต้องมีกลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดการและดึงประสิทธิภาพของข้อมูลที่มีออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การนำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัยให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำไปแปลผลข้อมูล และการพัฒนากลไกร่วมกับภาคีเครือข่ายของระบบเฝ้าระวังฯ ให้มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรกรมอนามัยมีศักยภาพด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ที่สามารถการนำข้อมูลมาตอบประเด็นตามตัวชี้วัด และนำข้อมูลมาคาดการณ์สถานการณ์ สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนเฝ้าระวัง กำกับติดตาม และประเมินผลต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดรูปแบบรายการข้อมูลสนับสนุนการเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 4. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการเขียน API เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลดิจิทัล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบรายการข้อมูลสำหรับบุคลากรกรมอนามัยใช้ในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการประชาชนและภาคีเครือข่าย 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรกรมอนามัยเรียนรู้นักวิทยาการข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย 10 คน
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์และออกแบบรายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) 100 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลา 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงรายการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 480,000.00
2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิทยาการข้อมูลกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 23,000.00
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 163,500.00
4 จัดจ้างรวบรวม วิเคราะห์ออกแบบและปรับปรุงรายการบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 100,000.00
รวมเป็นเงิน 766,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
766,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล และงานเฝ้าระวังจากสำนัก/กองวิชาการ 2 .คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ระบบข้อมูลและเฝ้าระวัง กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ผู้บริหารและนักวิชาการกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2 ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2. นายสมเกียติ ปฏิรพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 3. นายธนพล สวารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนุกูลกิจ พุกาธร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์บัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 86 ) 23.3 พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ระเบียบที่ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศและเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นที่ต้องมีกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงาน รวมทั้งการตรวจราชการและนิเทศงานเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหาราชการแผ่นดินเป็นการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่ช่วยในการตัดสินใจปรับวิธีการดำเนินงาน การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับปฏิบัติ ที่ทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงาน และมุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานมากกว่าติดตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Outcome) ที่สามารถสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญและเป็นรูปธรรมต่อพื้นที่ และหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนเสนอปัญหาอุปสรรคที่สำคัญกลับไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพร้อมทั้งให้การสนับสนุน ดังนั้นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) จึงต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ที่สามารถสะท้อนภาพความสำเร็จได้ทุกระดับ รวมทั้งการตรวจราชการและนิเทศงานเป็นกลไกสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศ สถานการณ์/ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยวัดความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุง/เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานหรือเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กรมอนามัยได้มีนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2563-2565) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายมีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)” โดยกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า เป้าหมาย ตลอดจนโครงการสำคัญภายใต้การบูรณาการงานทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดลงมาจนถึงแผนปฏิบัติการกรมอนามัย จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของแต่ละแผนงาน/โครงการที่กรมอนามัยรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การวางแผน บริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สอดรับกับองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้น โดยเทียบเคียงกับองค์กรที่มีสมรรถนะสูงทั้งในระดับนานาชาติ กองแผนงานจึงได้จัดทำโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย รวมถึงโครงการสำคัญของกรมอนามัย และภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อติดตามความด้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานขงหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอนามัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน นาปสู่การปรับปรุงแผนงานหรือกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้หน่วยงานนำไปทบทวนตัวชี้วัด เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนางานของกรมอนามัย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ดำเนินการกำกับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยสามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : VTR ผลการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : VTR การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรับรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข 1 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : เครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย/ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และแนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 คน
4.เชิงคุณภาพ : รายงานประจำปีกรมอนามัย ประจำปี 2564 1 เรื่อง
5.เชิงคุณภาพ : สรุปผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2563 – 2565) 1 เรื่อง
6.เชิงคุณภาพ : คู่มือตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : รายงานสรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน “รายงานประจำปีกรมอนามัย ปี2564” 2. จัดทำแนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 3. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/นโยบาย และกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ที่กำหนด 4. จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายเดือน, 3 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน และรายไตรมาส 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6. จัดทำคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน และดำเนินการนิเทศงาน 7. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน 9. จัดทำเล่มประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2563-2565)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.2564 (1 เรื่อง) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 100,000.00
2 คู่มือตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย (1 เรื่อง) 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 40,000.00
3 ประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2563-2565) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
4 จัดทำ VTR ผลการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 53,500.00
5 จัดทำ VTR การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรับรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 100,000.00
6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Hybrid) (1 ครั้ง) 60 คน 1 ธ.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2565 10,000.00
รวมเป็นเงิน 353,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
353,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. ห้องประชุมภายในกรมอนามัย 2. โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ปละปริมณฑล 3. โรงแรมในต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ผู้อำนวยการ 38 หน่วยงาน 4. คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ ๑ - 5 5. คณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ ๑ - 5 6. นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 7. คณะทำงานจัดการประชุมฯ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวกชกร โคตรชมภู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6. นางสาวปนัดดา ทองชั่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ (ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบัญชา ค้าของ (รองอธิบดีกรมอนามัย)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 82 ) 22.2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถบริหารจัดการการใช้งานระบบเครือข่าย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในอนาคต อีกทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญหลายประการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการบริหารจัดการ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดความเสียหายจึงมีการเตรียมความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ในการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย และการให้ความรู้ กับบุคลากรกรมอนามัยให้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะ การใช้งานของบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและบุคลากรกรมอนามัย นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมอนามัย ให้มีเสถียรภาพและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 4 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย สามารถใช้งานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการใช้งานระบบงานได้เป็นอย่างดี 5 เพื่อเทคโนโลยีสารสนสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย มีความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 6 เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7 เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชนด้านสุขภาพและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด 8 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมประชุมครบตามกำหนด 80 ร้อยละ
2.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลา 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 การประชุมราชการ 4 การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 การจัดทำเอกสาร/รายงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การจ้างเหมาบริการจัดทำชุดรหัสผ่านครั้งเดียว สำหรับระบบงานสารสนเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 1 ระบบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 498,500.00
2 การประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 1 ครั้ง 15 ธ.ค. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 6,650.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 เรื่อง 3 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 19,950.00
4 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,100.00
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใช้งานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 13,300.00
6 การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 105,100.00
7 การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด – 19 1 โครงการ 28 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,850,000.00
8 การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital Literacy) 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,100.00
9 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 9,300.00
รวมเป็นเงิน 3,550,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,550,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1 กรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2 การจัดประชุมนอกสถานที่

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมอนามัย และผู้บริหาร 2 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 บุคลากรกรมอนามัย 4 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 5 ผู้สังเกตการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมอนามัย และผู้บริหาร 2 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 บุคลากรกรมอนามัย 4. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2 นางปัทมา มโนมัธย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 3 นายกิตตินันท์ สายะเวส ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 นายศรัณยู จำปาไชยศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 นายสุชาญ กิจลือเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์บัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 82 ) 22.2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดความเสียหายจึงมีการเตรียมความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ในการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย และการให้ความรู้กับบุคลากรกรมอนามัยให้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานของบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและบุคลากรกรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทมากขึ้นในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความรอบรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการ 2 จัดทำขอบเขตงาน 3 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 4 ดำเนินการจ้างเหมาบริการ 5 วิเคราะห์สรุปการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดิจิทัล เพื่อสุขภาพ 2 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัยส่วนกลาง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมอนามัย และผู้บริหาร 2 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 บุคลากรกรมอนามัย 4 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมอนามัย และผู้บริหาร 2 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 บุคลากรกรมอนามัย 4. ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2 นางปัทมา มโนมัธย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 3 นายกิตตินันท์ สายะเวส ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 นายศรัณยู จำปาไชยศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 นายสุชาญ กิจลือเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์บัญชา ค้าของ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ แผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น (2) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ(4) แผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจของส่วนราชการที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ตามลำดับ รวมไปถึงนโยบายของรัฐที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 มีการทำงานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การสื่อสาร การจัดการและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่คนไทย ให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และเลือกใช้ข้อมูลและบริการตามความต้องการและความจำเป็นได้อย่างง่าย ซึ่งกรมอนามัยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลา ช่วงที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) และจะต่อเนื่องช่วงที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้กรมอนามัยมีกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้าดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องตามแผนระดับที่ 1 2 และ 3 ตามภารกิจกรมอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้กองแผนงานยังจัดให้มีกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรมอนามัย การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2563 -2565) และสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 2. เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และโครงการสำคัญของกรมอนามัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 37 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10.3 ประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบาย กรมอนามัย 10.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเครือข่าย การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 10.6 การจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 10.7 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน EOC กรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเมืองสุขภาพดี 1 ครั้ง 10 ม.ค. 2565 - 10 ม.ค. 2565 12,800.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 7,200.00
3 การจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 1 เรื่อง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 50,000.00
4 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน EOC กรมอนามัย 1 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 180,000.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
250,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายธีรพงษ์ คำพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 84 ) 23.1 การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2566 ที่ประกอบด้วยโครงการสำคัญ และโครงการตามภารกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ตลอดจนนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย สอดคล้องรองรับกับนโยบายและบูรณาการในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน เกิดการพัฒนาหรืองานใหม่ รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามจุดเน้นเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงานอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลา

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 1 เรื่อง
2.เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 17 เรื่อง
3.เอกสารคำขอและเอกสารชี้แจง งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 เรื่อง
4.เอกสารคำขอและเอกสารชี้แจง งบเงินกู้ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 1 ชุด
2.เชิงปริมาณ : เอกสาร งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 1 ชุด
3.เชิงปริมาณ : เอกสารงบประมาณ งบเงินกู้ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาพั 1 ชุด
4.เชิงคุณภาพ : โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้รับงบประมาณ 50 ร้อยละ
5.เชิงเวลา : การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมอนามัย 2. ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรม กรมอนามัย กอปร การจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมอนามัย 3. จัดทำคำของบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ e-budgeting 4. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 5. จัดทำเอกสารคำขอและเอกสารชี้แจง งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6. จัดทำเอกสารคำขอและเอกสารชี้แจง งบเงินกู้ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร - เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - เอกสารประกอบการชี้แจง งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เอกสารประกอบการชี้แจง งบเงินกู้ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองแผนงาน กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย คณะกรรมการทุก cluster เจ้าภาพแผนบูรณาการ สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ฯ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนุชนารถ รักประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองแผนงาน
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 67 ) 19.5 ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบ เช่น โครงการพระราชดำริ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6.2 ผลผลิต/โครงการ   โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กรมอนามัยตระหนักถึงความมั่นใจของประชาชนในด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการกิจการร้านค้าและเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากความเดือดร้อนให้กับเจ้าของสถานประกอบการและเจ้าของกิจการร้านค้าต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยคัดกรองผู้เข้าสถานประกอบการและร้านค้า กรมอนามัยจึงดำเนินการพัฒนาระบบรับรองบุคคล เพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรม (Certificate of Entry : COE) เพื่อบริหารจัดการการคัดกรองความเสี่ยงของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างความมั่นในสถานประกอบการและประชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อใช้ในกลุ่มตัวอย่างให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นใจ ในการใช้บริการกิจการร้านค้าต่างๆได้ด้วยเทคโนโลยีรับรองบุคคล (Certificate of Entry: COE) ที่รวดเร็วและแม่นยำ 2 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นใจ ในการใช้บริการกิจการร้านค้าต่างๆได้ด้วยเทคโนโลยีรับรองบุคคล (Certificate of Entry: COE) ที่รวดเร็วและแม่นยำ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรม ในสถานการณ์ Covid-19 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคล เพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลา 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำขอบเขตงาน 3. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 4. ดำเนินการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 5. วิเคราะห์สรุปการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 1 โครงการ 1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
500,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1 ประชาชน 2 ผู้ประกอบกิจการร้านค้า 3 ผู้บริหารกรมอนามัย 4 บุคลากรกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1 ประชาชน 2 ผู้ประกอบกิจการร้านค้า 3 ผู้บริหารกรมอนามัย 4 บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1 นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 2 นางปัทมา มโนมัธย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 3 นายกิตตินันท์ สายะเวส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 นายศรัณยู จำปาไชยศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 นายสุชาญ กิจลือเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................