หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
5) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 14 ) 3.2 การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุขและระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยแรกเกิด ถือว่าเป็นหนึ่ง ปัจจัยสำคัญที่จะผลส่งต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เนื่องจากการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมทางด้านจิตใจ และสติปัญญา องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้ประเด็นการเข้าถึงสารอาหารที่เพียงพอในกลุ่มหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์และให้นมบุตร รวมถึงผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้ในพ.ศ. 2579 จากแนวคิดดังกล่าว สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เริ่มดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว (ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2 ปี) เป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองที่มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้จดจำ นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว และจากผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศระบุว่าในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตมีความสำคัญมากถึง 80% ต่อการกำหนดภาวะสุขภาพไปตลอดชีวิต ดังนั้น การลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวของชีวิตจึงมีความคุ้มค่าที่สุด และจะให้ผลตอบแทนกลับมา 18 – 50 เท่าของเงินที่ลงทุนไป การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตที่ผ่านมา โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย และส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ไปยังสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการนำไปถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป ประเด็นสำคัญโครงการนี้เน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยให้ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุนในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ของเขตสุขภาพที่ 2 งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกได้บูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพของเขตสุขภาพที่ 2 เน้นการส่งเสริมโภชนาการให้กับสตรีตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ หลังคลอด ตลอดจนการส่งเสริมอาหารตามวัยในเด็ก 0-5 ปี จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปีในเขตสุขภาพที่ 2 พบปัญหาสำคัญ คือ หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 13.๙ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 16) โดยพบหญิงตั้งครรภ์ซีดสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ ๑๙.๔ รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ ๑๕.๓ หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ร้อยละ 8๔.๓ (เป้าหมาย ร้อยละ 100) หญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ ๘.๙ สำหรับสถานการณ์การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย พบ สูงดีสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๕๗.๐ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๒) เตี้ยไม่ผ่านเกณฑ์ (<ร้อยละ 5) ร้อยละ ๑๒.๔ อ้วนเกินเกณฑ์เล็กน้อย (<ร้อยละ 10) ร้อยละ 10.๔ ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ และเด็กอายุ ๖ เดือน-5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กร้อยละ ๖๒.๐ (HDC ณ กรกฎาคม 256๔) จากข้อมูลจะเห็นว่าเขตสุขภาพที่ 2 ยังพบปัญหาด้านโภชนาการทั้งในหญิงตั้งครรภ์และในเด็กปฐมวัยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ 256๕ งานอนามัยแม่และเด็กจึงมีแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ ซึ่งในปีนี้จะเน้นการจัดระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในแม่และเด็กกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย พร้อมกับผลักดันให้เกิดเครือข่ายการดูแลโภชนาการในชุมชนและสถานประกอบการด้านสาธารณสุขเพื่อ ร่วมกันจัดระบบการดูแลและส่งต่อที่มีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 2 ปี ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2.เพื่อพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 2 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 64 ร้อยละ
2.ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 5 จังหวัด
3.พื้นที่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน) 1 แห่ง
4.เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 25 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : รูปแบบการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข 1 รูปแบบ
2.เชิงปริมาณ : แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยให้สูงดีสมส่วนในคลินิก ANC และ Well child clinic 1 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 5 จังหวัด
4.เชิงคุณภาพ : รายงานการพัฒนายกระดับ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน) 1 ฉบับ
5.เชิงคุณภาพ : รายงานการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 1 ฉบับ
6.เชิงเวลา : กิจกรรมดำเนินการตามแผนและทันเวลา 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ประสานหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานตามแผน 4.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน 5.สรุปและจัดทำรายงาน 6.คืนข้อมูลให้หน่วยงาน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพพื้นที่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 24,200.00
2 ประชุมออนไลน์ทบทวนแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 6,100.00
3 ติดตามเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขในเด็กปฐมวัย 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 10,000.00
4 ติดตามและพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กินกอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับพื้นที่ 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 20,800.00
5 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนางานอนามัยแม่และเด็กในและนอกเขต 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 47,350.00
รวมเป็นเงิน 108,450.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
108,450.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 5 จังหวัดในเขตรับผิดชอบและพื้นที่ในงานที่เกี่ยวข้อง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย: หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ ๐-๕ ปี พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับจังหวัดและพื้นที่ - เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก - โรงพยาบาลในเขต - องค์กรปกครองท้องถิ่น - แกนนำ/อาสาสมัครสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาววันชนา จีนด้วง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
น.ส.ลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 16 ) 4.1 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) แนะนำให้เด็กทุกคนกินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือนและกินควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อแม่และลูกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมหาศาล เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและมีภูมิคุ้มกันโรค เด็กที่ได้กินนมแม่จึงเติบโตสมวัยและได้รับการปกป้องจากการโรคต่างๆ และการติดเชื้อ ผลการสำรวจอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของประเทศไทยปี พ.ศ.2559 พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และเพียงร้อยละ 23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และมีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าต้องเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568 เหตุผลที่ทำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มีหลายปัจจัย เช่น แม่ต้องกลับไปทำงานก่อน 6 เดือน แม่ขาดความรู้ ความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีน้ำนมเพียงพอ และแม่มีความเข้าใจผิดคิดว่านมแม่มีประโยชน์และสารอาหารน้อย หรือนมผงมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่ เป็นต้น ทั้งนี้มีข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า อิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดผ่านการโฆษณาของบริษัทนมผสมนั้น มีผลต่อการตัดสินใจของแม่และครอบครัวในการเลือกใช้อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กทดแทนนมแม่ นอกจากนี้การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของนมผงได้เพิ่มความเข้มข้นและเปลี่ยนแปลงไปแบบไปในทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้น ประเทศไทยมีการผลักดัน “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560” หรือเรียกสั้นๆ ว่า พ.ร.บ. นมผง เริ่มต้นในปี 2524 นับตั้งแต่ประเทศไทยรับมติขององค์การอนามัยโลกเรื่องหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes เรียกง่ายๆ ว่า Milk Code กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก และเพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุดและสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนและจัดระบบการควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กของเขตสุขภาพที่ 2 งานอนามัยแม่และเด็กจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตามเพื่อขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ในเขตสุขภาพที่ 2 2.เพื่อติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ในเขตสุขภาพที่ 2 3.เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการกิจการในเขตสุขภาพที่ 2

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดมีการรายงานการละเมิดและดำเนินคดีเมื่อพบผู้ละเมิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 รายไตรมาส 4 ครั้ง
2.ศูนย์อนามัยติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 10 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : แนวทางการทางการเฝ้าระวังการละเมิด พรบ.นมผง ทั้งในสถานบริการและในชุมชน 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : แกนนำเครือข่ายระดับจังหวัดเฝ้าระวังการละเมิด พ.ร.บ. นมผง 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : มุมนมแม่ในสถานประกอบการ 5 จังหวัด
4.เชิงคุณภาพ : รายงานการขับเคลื่อนทางการเฝ้าระวังการละเมิด พรบ.นมผง ทั้งในสถานบริการและในชุมชน 1 ฉบับ
5.เชิงคุณภาพ : รายงานการเฝ้าระวังการละเมิด พ.ร.บ. นมผง ระดับจังหวัด 5 จังหวัด
6.เชิงเวลา : กิจกรรมดำเนินการตามแผนและทันเวลา 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ประสานหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานตามแผน 4.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน 5.สรุปและจัดทำรายงาน 6.คืนข้อมูลให้หน่วยงาน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมออนไลน์พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 9,400.00
2 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ แกนนำ อสม. เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในตำบลนำร่อง 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 31,600.00
3 รณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 16,000.00
4 ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง เฝ้าระวังการละเมิด พรบ.นมผง และติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 42,000.00
5 ติดตามและรวบรวมทะเบียนและจัดทำแนวทางการทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านโปรแกรมของกรมอนามัย 5 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
รวมเป็นเงิน 99,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
99,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 5 จังหวัดในเขตรับผิดชอบและพื้นที่ในงานที่เกี่ยวข้อง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / พยาบาล /นิติกร/ เจ้าพนักงาน ในระดับจังหวัดและพื้นที่ - เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก - โรงพยาบาลในเขต - ห้างสรรพสินค้า / ร้านค้า/ สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขต

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาววันชนา จีนด้วง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัญหาการตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของวัยรุ่น เป็นปัญหาที่มีทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ตลอดจนเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร และเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ซึ่งแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ทำให้เกิดปัญหาทางการแพทย์จากภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและ ทารกทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดได้มากกว่าการตั้งครรภ์ในวัยผู้ใหญ่ เช่น การทำแท้ง การคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย พัฒนาการล่าช้า ทารกวิกลรูปแต่กำเนิด ครรภ์เป็นพิษ การติดเชื้อหลังคลอด เป็นต้น ส่วนปัญหาทางด้านสังคมเป็น ความล้มเหลวในการศึกษา ทำให้ไม่จบการศึกษา ไม่สามารถ หางานทำในอนาคตได้ ขาดรายได้ และมีฐานะยากจน สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าวัยรุ่นประเทศไทยมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรักจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น จากอัตรา 80.8 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2553 เป็น 175.3 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2562 (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2562) ขณะที่ข้อมูลอัตราคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2562-2564 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากอัตรา 31.3ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 28.7 ในปี พ.ศ. 2563 และ 26.2 ในปี พ.ศ. 2564 ตามลำดับ (ข้อมูล HDC ณ 16 ส.ค 2564 (กรมอนามัย, 2564) สำหรับสถานการณ์ของเขตสุขภาพที่ 2 มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยพบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพัน ในช่วงปี พ.ศ.2562-2564 ลดลงจากอัตรา 38.8 ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 30.3 ในปี พ.ศ. 2563 และ 25.2 ในปีพ.ศ. 2564 ตามลำดับ (เป้าหมาย 27 ต่อพันประชากร (HDC adj ณ 16 ส.ค 2564) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อพัน ในช่วง ปี พ.ศ. 2562-2564 มีอัตราค่อนข้างคงที่เท่ากับ 1.1 ในปี พ.ศ. 2564 และยังเกินเป้าหมาย 1.0 ต่อพันประชากร (HDC adj ณ 16 ส.ค 2564) การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ยังคงสูงเกิน ค่าเป้าหมายทุกปี ร้อยละ 15.3 ในปี พ.ศ.2562 (ไม่เกินร้อยละ 14.5), ร้อยละ 16.3 ในปี พ.ศ.2563 (ไม่เกินร้อยละ 14) และร้อยละ 14.9 ในปี พ.ศ.2564 (ไม่เกินร้อยละ 13.5) ตามลำดับ (HDC ณ 16 ส.ค 2564) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้ยังคงต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และส่งเสริมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น การพัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและเยาวชนนั้นมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้การขับเคลื่อนแผนงาน มาตรการ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้าน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้วัยรุ่นและภาคีเครือข่ายสามารถแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 2 มีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 47 แห่งได้รับ การรับรองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ จำนวน 41 แห่ง ร้อยละ 87.23 (เป้าหมายร้อยละ 95) การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอ จำนวน 39 แห่ง ร้อยละ 82.98 (เป้าหมายร้อยละ 85) และในปีงบประมาณ 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย มีการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 เพื่อให้มีองค์ประกอบครอบคลุมตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก และเน้นระบบบริการสุขภาพตามที่กฎกระทรวงกำหนดความก้าวผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 2 มีผลงานสะสม ร้อยละ 14 (8 แห่ง) (เป้าหมายร้อยละ 30) ซึ่งต้องมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีมิติ ของการบูรณาการงานของกรมวิชาการให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาระบบการเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ เพื่อดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต พัฒนาการด้านการเรียนรู้ อารมณ์ และสังคม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจกรมอนามัย จึงเห็นความสำคัญ ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการตามปัญหา และความต้องการของวัยรุ่น ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในพร้อม การตั้งครรภ์ซ้ำ โดยผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดตาม พ.ร.บ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก มุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่าย ระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมมีการบูรณาการทำงานร่วมกันในการลดการตั้งครรภ์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น และให้วัยรุ่นมีความรอบรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย มีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

8. วัตถุประสงค์ :
๘.1 เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๘.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ 8.3 เพื่อส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 8.4 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อปชก.พันคน 10.800000000000002 ร้อยละ
2.อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่ ต่อปชก.พันคน 300 ร้อยละ
3.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 156 ร้อยละ
4.การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรในหญิงวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง 420 ร้อยละ
5.โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ.ได้รับการประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 30 ร้อยละ
6.ร้อยละของอำเภอผ่านมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 30 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย สังกัด กรมอนามัยได้รับการประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 1 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดด้วยรูปแบบ On-site/Online (จังหวัดละ 1 ครั้ง) 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการยาฝังคุมกำเนิด เพื่อให้วัยรุ่นปลอดภัย ไม่ท้องซ้ำ 47 แห่ง
4.เชิงปริมาณ : จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ และการประเมินตนเองโดยใช้โปรแกรม Amphoe Online ผ่านระบบ Teleconference 1 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศ/ติดตาม และประชุมการดำเนินงานวัยรุ่น 5 จังหวัด
6.เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอผ่านมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้โปรแกรม Amphoe Online 5 จังหวัด
7.เชิงปริมาณ : มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 จังหวัด
8.เชิงปริมาณ : สื่่อสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นผ่านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPH Plus HL) 1 ครั้ง
9.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ.ได้รับการประเมินรับรอง ตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ. 2563 ผ่านโปรแกรม YFHS Application 6 แห่ง
10.เชิงปริมาณ : ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อมและการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อบริการที่ปลอดภัยกับพื้นที่ 2 จังหวัด
11.เชิงปริมาณ : จัดประชุมพัฒนาทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 1 ครั้ง
12.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS พ.ศ. 2563 และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ด้วยรูปแบบ On-site/Online 5 จังหวัด
13.เชิงคุณภาพ : วัยรุ่นเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัย 5 จังหวัด
14.เชิงคุณภาพ : วัยเรียนวัยรุ่นเข้าถึง Teenage Digital Platform และมีความ รอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 จังหวัด
15.เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 จังหวัด
16.เชิงคุณภาพ : วัยรุ่นได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสิทธิภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 จังหวัด
17.เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและมีการบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5 จังหวัด
18.เชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และบริการให้ คำปรึกษาในการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ 5 จังหวัด
19.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดละ 1 ครั้ง ต่อปี 10.2 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด 10.3 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 -2569 ในเขตสุขภาพที่ 2 10.4 จัดประชุมพัฒนาทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 และมาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 10.5 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ และการประเมินตนเองโดยใช้โปรแกรม Amphoe Online 10.6 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อมและการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อบริการที่ปลอดภัยกับพื้นที่ 10.7 ผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย สังกัดกรมอนามัยประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 10.8 ประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 และอำเภอตามมาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอด้วยรูปแบบ On-site/Online 10.9 ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ระบบให้คำปรึกษา บริการคุมกำเนิดเพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ซ้ำ 10.10 ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึง Teenage Digital Platform 10.11 เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS พ.ศ. 2563 และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ด้วยรูปแบบ On-site/Online 10.12 เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศ/ติดตาม และประชุมการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึง Teenage Digital Platform ผ่านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPH Plus HL) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
2 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาทางเลือก ท้องไม่พร้อมและการพัฒนา เครือข่ายการส่งต่อบริการ ที่ปลอดภัยกับพื้นที่ 2 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
3 จัดประชุมคณะอนุกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดด้วยรูปแบบ On-site/Online 5 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 142,500.00
4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
5 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560- 2569 ในเขตสุขภาพที่ 2 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
6 จัดประชุมพัฒนาทีมผู้ประเมิน รพ. ตามมาตรฐาน YFHS พ.ศ.2563 และมาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Teleconference 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
7 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ และการประเมิน ตนเองโดยใช้โปรแกรม Amphoe Online ผ่านระบบ Teleconference 5 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
8 เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมิน รพ.เพื่อรับรองมาตรฐาน YFHS พ.ศ. 2563 และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ด้วยรูปแบบ On-site/Online 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 59,476.00
9 เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศ/ติดตาม และประชุมการดำเนินงาน วัยรุ่น 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 33,950.00
10 ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และบริการให้ คำปรึกษาในการคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 235,926.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
235,926.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 15.2 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) 15.3 เครือข่ายครู ผู้ปกครอง นักเรียน ของโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด 15.4 บุคลากรสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
วัยรุ่นและเยาวชน ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑8.๑ นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ๑8.๒ นางสาวรัชนก ใจเชิดชู ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๑8.๓ นางสาวนิภาธร มั่นฤทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพิชานัน หนูวงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 9 ) 2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุง กรมอนามัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 2.เด็กอายุ 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย) มีเป้าประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 2.ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 3. ร้อยละ 64 ของเด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วน 4. เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยแยกตามเพศชาย 113 / หญิง 112 (ซม.) 5. ร้อยละ 75 ของเด็กอายุ 3 ปี นี้ กรมอนามัย ได้กำหนดโครงการและกิจกรรมสำคัญเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ดังกล่าว ได้แก่ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ, ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต , ขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560, ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการสร้าง Health Literacy เป็นต้น ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ได้มีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมสำคัญดังกล่าวข้างต้น และได้มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการครรภ์เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น สำหรับสถานการณ์อัตราการตายมารดา ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 อยู่ที่ 27.๔, 1๕.๐, 1๒.๕, ๓๑.๕ และ ๓๐.๘ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามลำดับ สาเหตุการตายหลักของการตายมารดาคือตกเลือดหลังคลอด ส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาวะของแม่และเด็ก ได้แก่การเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ พบว่ามีการดำเนินงานสูงถึง ร้อยละ 83.๔ ( เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่วนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์พบร้อยละ 7๕.๔ ( เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ) หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางดีขึ้นร้อยละ 1๔.๔ (ไม่เกินร้อยละ ๑๖.๐๐) อย่างไรก็ตามยังพบว่าได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนต่ำกว่าเกณฑ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กยังมีบางประเด็นที่ต้อง ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ จากข้อมูลสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กและปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้ทำโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การตายมารดาและเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงาน ระบบบริการ ระบบเฝ้าระวัง ด้านอนามัยแม่และเด็กให้มีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 2.พัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังสุขภาวะด้านอนามัยแม่และเด็ก 3.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมืออย่างบูรณาการ ด้านอนามัยแม่และเด็ก 4.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สร้างกลไก การตรวจสอบ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศด้านอนามัยแม่และเด็กของเครือข่ายในประเทศ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย 17 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดประชุม MCH Board ระดับเขต 3 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : จัดประชุมสร้างกระแสการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์การโควิด-19 ในวันวาเลนไทน์ 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : ระบบการเฝ้าระวังการจัดการครรภ์เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 5 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : สื่อเพื่อสร้างความรอบรู้เพื่ออนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด-19 1 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน on site (ขับเคลื่อนฉีดวัคป้องกันโรค COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์,การดำเนินงานเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและทารกจากการติดเชื้อ COVID-19 ,กำกับต 5 จังหวัด
6.เชิงคุณภาพ : รายงานการประชุม MCH Board ระดับเขต 1 ฉบับ
7.เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การตายมารดาและระบบการเฝ้าระวังการจัดการครรภ์เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 1 ฉบับ
8.เชิงคุณภาพ : แนวทางการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา ข้อแนะนำ (Recommendation) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำในมารดา เขตสุขภาพที่ 2 1 ฉบับ
9.เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.วางแผนเตรียมการจัดประชุม และประชุมทีมผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย 3.ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต 4.จัดตั้ง Multidisciplinary consultation ระดับเขต เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 5.ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาทุกราย 6.ขับเคลื่อน พัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด และกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง อนามัยแม่และเด็ก 7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 8.ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่าง มีคุณภาพผ่าน on site - ขับเคลื่อนฉีดวัคป้องกันโรค COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ - การดำเนินงานเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและทารกจากการติดเชื้อ COVID-19 - กำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด - การใช้ Pink Book on line และ Health Digital Platfrom - ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 9.สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ หรือ on site 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 0.00
2 ประชุมสร้างกระแสการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์การโควิด-19 ในวันวาเลนไทน์ 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 14,000.00
3 สื่อเพื่อสร้างความรอบรู้เพื่ออนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด-19 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 50,000.00
4 ติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมผดุงครรภ์โบราณในการดูแลการคลอดที่ปลอดภัยและการดูแลมารดาและเด็กหลังคลอดในพื้นที่เสี่ยง (Safe Birth for All) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผดุงครรภ์โบราณเรื่องการใช้ Antigen rapid test kit (ATK) ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
6 จัดประชุม MCH Board ระดับเขต และประชุมสืบสวนสาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิด ผ่านระบบออนไลน์ หรือ on site 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
7 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน on site - ขับเคลื่อนฉีดวัคป้องกันโรค COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ - การดำเนินงานเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและทารกจากการติดเชื้อ COVID-19 - กำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด - การใช้ Pink Book on line และ Health Digital Platform 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 115,860.00
8 นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง และเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนางานอนามัยแม่และเด็กในและนอกเขตภายใต้สถานการณ์โควิด -19 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 12,740.00
รวมเป็นเงิน 192,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
192,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 5 จังหวัดในเขตรับผิดชอบและพื้นที่ในงานที่เกี่ยวข้อง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ 2.รพสต./รพช./รพท./รพศ.ในเขตสุขภาพที่ ๒ 3.ตำบล/อำเภอในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาววันชนา จีนด้วง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการและพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 37 ) 11.1 พัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวผ่านระบบ Health Platform
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged society) เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 17.5 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ในอนาคตอันใกล้ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกมาก ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ คือ มีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือ มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 28 จะเห็นว่าความเร็วของการเปลี่ยนจากสังคมสูงวัย (Aged Society) เข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ของประเทศไทยจะใช้เวลาสั้นกว่ามากเมื่อเปรียบกับประเทศอื่นๆ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ยิ่งไปกว่านั้นสัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้ป่วยสูงอายุที่ยิ่งมีอายุมาก การดูแลรักษาก็ย่อมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพลัดตกหกล้ม เป็นสัญญาณเตือนถึงอาการผิดปกติที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องหาสาเหตุให้การรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำ ความชุกของผู้สูงอายุที่มีภาวะพลัดตกหกล้มในชุมชนในช่วง 6 เดือน ร้อยละ 20 ความชุกในผู้หญิง ร้อยละ 24.1 ผู้ชาย ร้อยละ 12.1 โดยในแต่ละปี มีผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 3 เกิดภาวะหกล้ม โดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่หกล้มจะเกิดภาวะหกล้มซ้ำซ้อน แต่อุบัติการณ์ของภาวะหกล้มมักต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติของวัยสูงอายุ และพบว่าผู้สูงอายุที่หกล้มแล้วมีกระดูกสะโพกหักต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 1 ใน 4 จะเสียชีวิตในเวลา 1 ปีต่อมา (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2562) นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18) ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) เป็นผู้พิการ (ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง (ร้อยละ 1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพ (กรมอนามัย, 2556) จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 35.69 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย(ร้อยละ 50) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด คือ ผู้สูงอายุไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 96.88 รองลงมา ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น, การดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว, การรับประทานผัก/ผลไม้สดวันละ 5 ทัพพี และการมีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันครั้งละ 30 นาทีหรือมีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที/สัปดาห์ ร้อยละ 90.52, 68.33, 63.56 และ 44.71 ตามลำดับ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุมีหลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินการเฝ้าระวังสุขภาพมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านใด และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดี การเพิ่มของประชากรสูงอายุยังสะท้อนการเพิ่มขึ้นของภาระทางการคลัง จากจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ผลกระทบของครอบครัวจากภาระการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ Stroke และโรคเรื้อรังอื่น ก่อให้เกิดภาระและผลกระทบด้านการเศรษฐกิจทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง เกิดหนี้สินและผู้ดูแลขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ผลกระทบด้านอารมณ์ ทำให้เกิดความวิตกกังวล ความรู้สึกเศร้า และอารมณ์เครียดที่รุนแรง ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวและญาติพี่น้อง ผลกระทบด้านร่างกายจากการทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น เหนื่อยล้าร่างกาย ปวดหลัง ปวดเอว มีปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้ขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สามารถเฝ้าระวังสุขภาพตนเองได้และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและพระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care : PLC) 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ/โรงเรียนผู้สูงอายุ/ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชุมชนที่มีการดำเนินงาน Age-friendly Communities/ Cities 4. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) และ Intermediate care in Community 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 6. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 7. เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล เข้าถึงข้อมูล ความรู้ เพื่อการดูแลช่องปากตนเองได้ถูกต้อง 8. เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย สามารถขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 9 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ในพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชีกลุ่มเสี่ยง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book Application) 5 จังหวัด
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย 5 จังหวัด
3.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 5 จังหวัด
4.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ 3 ครั้ง
5.จังหวัดมีการดำเนินงานแบบผสมผสาน LTC และ IMC 5 จังหวัด
6.มีพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/นวัตกรรม 6 เรื่อง
7.พระสงฆ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ ประจำวัด 2 จังหวัด
8.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ และวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 จังหวัด
9.คลิปวีดีโอต้นแบบชมรม/กลุ่ม ผู้สูงวัยฟันดี 5 รายการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 98 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 73 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long Term Care อย่างต่อเนื่อง 5 จังหวัด
6.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องได้ 5 จังหวัด
7.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร อย่างต่อเนื่อง 5 จังหวัด
8.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินงานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book Application) 5 จังหวัด
9.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 5 จังหวัด
10.เชิงเวลา : สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 2.วางแผนการดำเนินงาน ประสานเครือข่ายเกี่ยวข้อง ประชุมทีม จัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นระยะ 4.ประเมินผล สรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) 2 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 198,000.00
2 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 3 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 101,800.00
3 อบรมการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book Application) 5 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 337,000.00
4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย เพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ 5 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 95,000.00
5 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตร 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
6 ขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง (Intermediate Care in Community) และผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในระดับชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 จังหวัด 1 ก.พ. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 32,000.00
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในระดับชุมชน 5 จังหวัด 1 พ.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 80,000.00
8 ประเมินคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพ และคัดเลือกพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขต 5 จังหวัด 1 มี.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 87,800.00
9 สนับสนุนการดำเนินงาน เยี่ยมเสริมพลัง สุ่มประเมิน ถอดบทเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 205,447.00
10 ประกวดคลิปวีดีโอต้นแบบชมรม/กลุ่ม ผู้สูงวัยฟันดี 6 เรื่อง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 11,000.00
รวมเป็นเงิน 1,168,047.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,168,047.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสาธารณสุข / ทันตบุคลากร 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เครือข่ายภาคประชาชน / ชมรมผู้สูงอายุ 4. แกนนำพระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 2. บุคลากรสาธารณสุข/ ทันตบุคลากร ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย ในจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 3. แกนนำพระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย ในจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนภาพร เหมาะเหม็ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวมธุรส เพ็ชรดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายพงศ์ปณต สมบูรณ์พงษ์กิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวอานิ บานเช้า ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนภาพร เหมาะเหม็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 2 ) 1.2 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารในปริมาณที่สูง การบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเหมาะสมกับวัย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ หากเด็กได้รับสารอาหารที่ไม่ครบส่วนและบริโภคนิสัยที่ไม่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือขนมบางชนิดที่มีปริมาณน้ำมัน น้ำตาล และเกลือมากหรือน้อยเกินไป ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ ดังนั้นอาหารว่างที่ดีควรมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ทั้งนี้ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนไม่สามารถเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์มารับประทาน และไม่ได้มุ่งเน้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหารและมีมาตรฐานทางการศึกษาต่ำ สุขภาพร่างกายอ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ทรงเป็นห่วงใยเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทรงมีพระราชดำริในการสนับสนุนให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ดำเนินงานเพื่อพัฒนาอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และการศึกษาของเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โครงการในพระราชดำรินี้ได้ดำเนินการอย่างครบวงจร เป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแบบองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ หัตถศึกษา พลศึกษา จริยศึกษา และพุทธิศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการสุขภาพและพัฒนาทักษะสุขภาพที่จำ เด็กวัยเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ สร้างเด็กให้มีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ ดังนั้น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 ส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขยายการพัฒนาสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดารตามแนววิถีชีวิตใหม่ (NEW normal) 8.2 เพิ่มขีดความสามารถครูและนักเรียน แกนนำในการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนครู และนักเรียน ในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 คน
2.เด็กประถมมีภาวะเตี้ย 5 ร้อยละ
3.เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนครู และนักเรียน ในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 คน
2.เชิงปริมาณ : นิเทศ/ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง/ประชุม การดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 1 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
5.เชิงเวลา : ดำเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 ประสานงานและวางแผนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10.2 ปรึกษา/ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด 10.3 จัดประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 10.4 อบรมครูและแกนนำนักเรียนการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10.5 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ 10.6 ค้นหาแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 10.7 คัดเลือกผลงานเชิงนวตกรรม/ โครงงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 10.8 รับเสด็จ/นิเทศ/ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินฯ/ประชุมการดำเนินงาน กพด. 10.9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมครูและแกนนำนักเรียนการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 50,320.00
2 เยี่ยมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 แห่ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 43,000.00
3 ค้นหาแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 6,700.00
4 คัดเลือกผลงานเชิงนวตกรรม/ โครงงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 9,400.00
5 รับเสด็จ/นิเทศ/ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินฯ 4 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565 87,580.00
รวมเป็นเงิน 197,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
197,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 15.2 ครูและแกนนำนักเรียนโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 ชื่อ-สกุล นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.2 ชื่อ-สกุล นายปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 18.3 ชื่อ-สกุล นางสาวพูนศิริ ฤทธิรอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.4 ชื่อ-สกุล นางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพิชานัน หนูวงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
7) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 21 ) 6.1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2569 ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปอนาคต มุ่งให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย ขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับพัฒนาประเทศในทุกมิติ จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุด อันเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2569) ที่เน้นการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี และสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว ทั้งนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ย 85 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 75 ปี และประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจทุกเพศทุกวัย เด็กวัยเรียนและเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพได้นั้น ต้องได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมตามวัย เมื่อสุขภาพดีจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนดีขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งด้านองค์ความรู้จากการเรียนการสอน รวมถึงการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กตามแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศหรือที่เรียกว่าแผน PP& P Excellence ขับเคลื่อนโดยใช้กลยุทธ์สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยการสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เสริมสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ในส่วนของวัยเรียนนั้นมีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาให้เติบโตเต็มศักยภาพ เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ทั้งพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมทางกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ในขณะที่สถานการณ์สุขภาพของเด็กอายุ 6-14 ปีในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 พบสูงดีสมส่วน ระดับประเทศ ร้อยละ 58.4 เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 55.8 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับประเทศ ร้อยละ 11.5 เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 14.1 (ระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ 8 กันยายน 2565 ปีการศึกษา 1/2564) ซึ่งเกินค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 10) จากการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2562 พบว่าเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 10.1 มีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 6.1 ผอมและค่อนข้างผอม ร้อยละ 8.4 มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง คือ ไม่รับรับประทานอาหารเช้า รับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม กินลูกอม ทอฟฟี่และขนมกรุบกรอบ นักเรียนมัธยมมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนเคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพื่อน ขาดเรียนหรือทะเลาะวิวาทกับเพื่อน ร้อยละ 15.5 เคยวิตกกังวลจนต้องใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาอื่นๆเพื่อให้ความรู้สึกดีขึ้น ร้อยละ 68.5 นักเรียนเคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 13.5 เคยวางแผนและเคยพยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 13.2 และมีนักเรียนพยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 8.9 ดังนั้น การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสื่อสารด้านสุขภาพในโรงเรียนทั้งในด้านการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การสร้าง การพัฒนา และเผยแพร่เนื้อหาของข่าวสาร ทั้งในด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย สุขภาพช่องปากและฟัน สุขอนามัย เพศ การนอนหลับ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีทักษะด้านสุขภาพที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อจำเป็น จนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนอง ครอบครัวและสังคม

8. วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อยอดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 7.2 เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 7.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 7.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 7.5 เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจวัดสายตา 7.6 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 7.7 เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง 7.8 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) 180 แห่ง
2.เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66 ร้อยละ
3.เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10 ร้อยละ
4.เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย 5 ร้อยละ
5.เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม 5 ร้อยละ
6.นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 50 ร้อยละ
7.นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
8.เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองสุขภาพเพื่อวางแผนการจัดบริการสุขภาพ 50 ร้อยละ
9.เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) 71 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังและกำกับติดตามงานผ่าน Digital Platform 5 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการประชุมขับเคลื่อนงานงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน 5 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 1 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดในการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
6.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” 5 จังหวัด
7.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน 1 ครั้ง
8.เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการประเมิน Cavity Free School 5 จังหวัด
9.เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังการป้องกันตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในโรงเรียน 5 จังหวัด
10.เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่คัดกรองสุขภาพเด็กเฉพาะความพิการและเด็กพิเศษ 8 แห่ง
11.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการคัดเลือกผลงานเชิงนวตกรรม/โครงงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 1 ครั้ง
12.เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการรณรงค์สร้างกระแส HL ในวันไข่โลก วันเด็กแห่งชาติ วันดื่มนมโลก 3 ครั้ง
13.เชิงคุณภาพ : นักเรียนและประชาชนได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 และภัยคุกคามสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพตนเอง โดยผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 5 จังหวัด
14.เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพในช่องปาก 5 จังหวัด
15.เชิงคุณภาพ : เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองสุขภาพสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 5 จังหวัด
16.เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณางานกระบวนการส่งเสริมสุขภาพยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5 จังหวัด
17.เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีสายตาผิดปกติได้รับการสนับสนุนแว่นสายตา 5 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประสานงานและวางแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนระดับเขตสุขภาพ 3. จัดประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 4. เฝ้าระวังและกำกับติดตามงานผ่าน Digital Platform 5. จัดรณรงค์สร้างกระแส HL ในวันไข่โลก วันเด็กแห่งชาติ และวันดื่มนมโลก 6. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนกับบุคลกรสาธารณสุขและครู 7. ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 8. คัดเลือกผลงานเชิงนวตกรรม/ โครงงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน 9. ส่งเสริมการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน 10. นิเทศ/ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ (การคัดกรองสุขภาพเด็กเฉพาะความพิการและเด็กพิเศษ, ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน, Cavity Free School และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) 11. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและทำการเผยแพร่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 3,600.00
3 คัดเลือกผลงานเชิงนวตกรรม/ โครงงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 13,950.00
4 คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,750.00
5 รณรงค์สร้างกระแส HL ในวันไข่โลก วันเด็กแห่งชาติ และวันดื่มนมโลก 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
6 เฝ้าระวังและกำกับติดตามงานผ่าน Digital Platform 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
7 เยี่ยมเสริมพลังการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในโรงเรียน 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 75,400.00
8 ติดตามการดำเนินงาน “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
9 กำกับ ติดตามการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
10 ประเมิน Cavity Free School 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 15,000.00
11 ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในโรงเรียน 5 แห่ง 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 26,650.00
12 นิเทศ/ ติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลัง/ประชุมการดำเนินงานวัยเรียน 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 98,650.00
13 กำกับ ติดตามการคัดกรองสุขภาพเด็กเฉพาะความพิการและเด็กพิเศษ 8 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 240,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
240,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมายจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
14.1 ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่น 14.2 เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาธิการ เทศบาลและอื่นๆ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
15.1 นักเรียนอายุ 6-19 ปี กลุ่มปกติและเด็กพิเศษ 15.2 พ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กนักเรียน 15.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 15.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
17.1 ชื่อ-สกุล นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 17.2 ชื่อ-สกุล นายปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 17.3 ชื่อ-สกุล นางสาวพูนศิริ ฤทธิรอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 17.4 ชื่อ-สกุล นางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 17.5 ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนก ใจเชิดชู ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 17.6 ชื่อ-สกุล นางสาวนิภาธร มั่นฤทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพิชานัน หนูวงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 - 6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
4) เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (ซม.)

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 18 ) 5.1 พัฒนารูปแบบ มาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบขึ้น และทำให้พ่อแม่เด็กมีภาระหน้าที่หลายอย่าง หลายครอบครัวให้ปู่ย่า ตายายเลี้ยงดูบุตร และเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ซึ่งส่งผลต่อเด็กอายุ 2-6 ปีที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของสมองและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ตามลักษณะพันธุกรรมที่กำหนดไว้ และจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว สิ่งแวดล้อมแรกที่มีความสำคัญในเสริมสร้างการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก คือครอบครัวหากครอบครัวสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ การเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญ ปัญหาพัฒนาการล่าช้าส่วนใหญ่มาจากการขาดการเลี้ยงดูและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยและปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การลงทุนกับเด็กเปรียบเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของคนในสังคมนั้นๆ และเนื่องจากช่วงต้นปี พุทธศักราช 2563 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้ทำโครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-6 ปี เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
8.1 เพื่อพัฒนารูปแบบ มาตรฐาน การจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 8.2 เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 8.3 เพื่อขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 8.4 เพื่อขับเคลื่อนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยมากกว่าร้อยละ 85 85 ร้อยละ
2.เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 75 ร้อยละ
3.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชาย-หญิง ช.113/ญ.112 เซนติเมตร 5 จังหวัด
4.สร้างกระแสการส่งเสริมการเจริญเตอบโต พัฒนาการและสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 3 เรื่อง
5.สพด.ต้นแบบด้านสุขภาพช่องปากระดับเขต 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) 2 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 1 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 1 ตำบล
4.เชิงปริมาณ : สร้างกระแสการส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย • สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั่วประเทศ • มหกรรมสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง • รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก 3 เรื่อง
5.เชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-learning ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) 5 จังหวัด
6.เชิงปริมาณ : ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) อย่างน้อยตำบลละ 1 คน
7.เชิงปริมาณ : สพด.ต้นแบบด้านสุขภาพช่องปากระดับเขต 1 แห่ง
8.เชิงปริมาณ : ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 1 ครั้ง
9.เชิงคุณภาพ : รายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM เขตสุขภาพที่ 2 1 ฉบับ
10.เชิงคุณภาพ : ดำเนินการตามแผน 1 โครงการ
11.เชิงคุณภาพ : รายงานการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) เขตสุขภาพที่ 2 1 ฉบับ
12.เชิงคุณภาพ : รายงานการขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก” เขตสุขภาพที่ 2 1 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 วางแผนเตรียมการดำเนินงาน ประชุมทีมผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 10.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย 10.3 ทบทวนสถานการณ์และมาตรการ WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในสถานการณ์โควิด 19 10.4 รวบรวมข้อมูลการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน ฟันดี การส่งเสริมพัฒนาการและ การเล่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10.5 ประเมินติดตามพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM 10.6 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) 10.7 ขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก” 10.8 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน 10.9 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) 2 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 29,245.00
2 ประชุม Online ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 13,650.00
3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-learning ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
4 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 5 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 36,900.00
5 ติดตามการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 48,400.00
6 จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 15,000.00
7 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 40,000.00
รวมเป็นเงิน 183,195.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
183,195.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่เป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลระดับต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก บุคลากรทันตสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น แกนนำ/อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย: เด็กอายุ 2-6 ปี พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก บุคลากรทันตสาธารณสุข ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.2 นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.3 นางสาววันชนา จีนด้วง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 18.4 นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 18.5 นางสาวนิศรา พงษ์พานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 18.6 นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.7 นายปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
ชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
20) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 27 ) 8.2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่าผู้มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน 38.82 ล้านคน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก กำลังประสบปัญหาจากการทำงาน ที่ส่งผลทำให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและความไม่ปลอดภัย ในฐานะที่กรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มวัยทำงาน ที่ทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งกรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคนไทยวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี (ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี)ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" (Super Aged Society) ภายในปีพ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยจากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการเจ็บป่วยเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีอุบัติการณ์การเกิดโรคมากกว่าวัยอื่นๆ ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ประมาณ 4 ใน 5 คน จะมีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค จากข้อมูลการสำรวจล่าสุดในปี 2560 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคปอด และเบาหวานตามลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่า คนไทยกินอาหารรสชาติหวานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 11.2 เป็นร้อยละ 14.2 และรสเค็มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.0 เป็นร้อยละ 13.8 รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงถึงร้อยละ 77.4 นอกจากนี้ข้อมูลจากการสำรวจ ในปี 2563 - 2564 ยังพบว่า แนวโน้มคนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น ปี 2563-64 พบภาวะอ้วนร้อยละ 26.1 และ 26.5 ตามลำดับ (HDC 29 มิ.ย.64) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีพฤติกรรมการกินผักไม่เพียงพอร้อยละ 52 ดื่มเครื่องดื่มรสหวานร้อยละ 80 เติมเครื่องปรุงรสเค็มร้อยละ 72 สำหรับการออกกำลังกาย พบว่าประชาชนวัยทำงานร้อยละ 75.56 ที่มีการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ โดยมีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับการนอนที่เพียงพอพบร้อยละ 90.72 นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 72.48 แปรงฟันก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที ซึ่งจำเป็นต้องการมีส่งเสริมให้วัยทำงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจัยของปัญหาด้านสุขภาพเหล่านี้ นอกจากอิทธิพลของพันธุกรรมและสภาวะแวดล้อมแล้ว ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหา และมีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้นหากประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะว่าการใช้กลวิธีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน ให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จะสามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยให้ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งในประเทศตะวันตกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนลงได้ด้วยกลวิธีดังกล่าว จึงส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพประชาชนลดลงด้วย ชี้ให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพตนเองเป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ด้วยตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของระบบบริการสาธารณสุข เพราะการดูแลตนเองอย่างถูกต้องจะทำให้บุคคล มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ช่วยประคับประคองกระบวนการชีวิตและส่งเสริมความเป็นปกติสุขของร่างกายและจิตใจ(จรุง วรบุตร,2540) และในด้านกิจกรรมทางกาย การออกำลังกาย จากรายงานสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในระดับโลก พบว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปีละ 3.2 ล้านคนทั่วโลก และพบว่า ร้อยละ 27 ของผู้ใหญ่ และร้อยละ 81 ของวัยรุ่น (อายุ 11-17 ปี) มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับกับในประเทศไทย โดยผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศของประเทศไทย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมากระทั่งช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ภาพรวมด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยเป็นไปในเชิงบวก โดยระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 74.6 ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.04 ต่อปี ทั้งนี้ในปี 2558 เป็นปี ที่มีอัตราเพิ่มสูงที่สุด (ร้อยละ 3.4) ขณะที่ในปีถัดมา (พ.ศ. 2559) เป็นปีที่มีอัตราเพิ่มต่ำที่สุด (ร้อยละ -0.8) และในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยโดยพบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยในภาพรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 55.5 ซึ่งนับเป็นอัตราที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2555 กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพชีวิตตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานและเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ2565 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้เท่าทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนวัยทำงานมีกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อัน เป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนวัยทำงานเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ สำหรับประชาชนวัยทำงาน 2. เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 3. เพื่อสร้างความรอบรู้ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สำหรับประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดอาการแทรกซ้อนของโรคที่เกิดจากปัญหาสุขภาพช่องปาก 4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับประชาชนวัยทำงาน 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งอาหารที่เอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการดีสำหรับประชาชนวัยทำงาน 6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายและการออกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ 7. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ประชาชนวัยทำงานได้รับการถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 5 จังหวัด
2.ประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 จังหวัด
3.หน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนคนลงทะเบียน 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 534596 คน
2.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานผ่าน mooc.Anamai 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : มีเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารที่ลงทะเบียนผ่าน ThaiStopCovid อย่างน้อยจังหวัดละ 5 ร้าน 5 จังหวัด
4.เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการร้านอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผ่าน mooc.Anamai 5 จังหวัด
5.เชิงปริมาณ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์รับรอง Healthy Canteen อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 5 จังหวัด
6.เชิงปริมาณ : ประชาชนผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับประชาชนผ่าน mooc.Anamai 5 จังหวัด
7.เชิงคุณภาพ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 10 ล้านครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 2 5 จังหวัด
8.เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
9.เชิงคุณภาพ : ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 51 ร้อยละ
10.เชิงเวลา : แผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2565 /การดำเนินงาน10 ล้านครอบครัวและก้าวท้าใจ เสร็จทันเวลาที่กำหนด 1 แผน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 2.วางแผนการดำเนินงาน 3.จัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานเครือข่ายเกี่ยวข้อง / ประชุมทีม 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นระยะ 6.ประเมินผล สรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมชี้แจงนโยบาย/มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 2 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 0.00
2 ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ ในเขตสุขภาพที่ 2 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 16,050.00
3 จัดอบรมการใช้งาน Digital Health Platform, หลักสูตร E-training , Food4Health และโปรแกรมประเมินมาตรฐานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)ในเขตสุขภาพที่ 2 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 29,450.00
4 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(Healthy Canteen) การส่งเสริมเสริมสุขภาพช่องปาก และการลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ ประชาชนวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 2 - ประสานงาน/ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา/เชิญชวน -เยี่ยมเสริมพลัง -ประเมินมาตรฐาน -นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน -ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำภายใต้สถานการณ์โควิด 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 27,000.00
5 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 5 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
6 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 5 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 5 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 0.00
8 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร/เครือข่าย/ ประชาชนสมัครสมาชิกก้าวท้าใจ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 72,500.00
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านระบบการเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
10 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร ออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพช่องปากวัยทำงานผ่านช่องทางสื่อออนไลน์/ Digital Platform 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
11 เยี่ยมเสริมพลัง /นิเทศ ติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผลการดำเนินงาน ชุมชนต้นแบบรักการออกกำลังกายและกิจกรรมก้าวท้าใจ 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 145,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
145,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ ร้านอาหาร และหน่วยงานสาธารณสุข 3. ประชาชนทุกกลุ่มวัย นักเรียน /นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรหน่วยงานภาคเอกชน/สถานประกอบกิจการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรสาธารณสุข 2. เครือข่ายประชาชนวัยทำงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางกชกร วัชรสุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2.นางลฎาภา อุตสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางสาวเจนจิรา วันนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4.นายวีรศักดิ์ พรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกชกร วัชรสุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
องค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 7 ) 1.7 ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์( 30 ) 9.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
วัยทำงานหรือวัยแรงงาน ในประเทศไทยจะมีอายุอยู่ในช่วง 15-59 ปี เป็นวัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนผลผลิตของเศรษฐกิจ เป็นเสาหลักของคนในครอบครัว และด้วยความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานกลุ่มหนึ่งประสบกับปัญหาและหาทางออกโดยการทำผิดกฎหมาย เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำ ความไม่มีอิสระ ความไม่สะดวกสบายและต้องมาอยู่ในที่จำกัด แออัด และมีกฎระเบียบก่อให้เกิดความเครียด และปัญหาสุขภาพ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่าผู้มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน 38.82 ล้านคน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก กำลังประสบปัญหาจากการทำงาน ที่ส่งผลทำให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและความไม่ปลอดภัยในการทำงานถึงประมาณ 1,900,000,000 คน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิตประชากรไทยถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดหรือราว 320,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้พบว่าร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 70 ปีซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และสาเหตุการเสียชีวิตมาจาก 4 โรคสำคัญคือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง ระหว่างพ.ศ.2555 กับ พ.ศ.2558 จากข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิต ของสำนักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย พบว่าอัตราตายในช่วงอายุ 30 - 69 ปีของทั้ง 4 โรคมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น โดยโรคหลอดเลือดสมองมีการเพิ่มมากที่สุดจาก 33.4 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 40.9 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือโรค หัวใจขาดเลือด จาก 22.4 ต่อแสนประชากร เป็น 27.8 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน จาก 13.2 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 17.8 ต่อแสนประชากร และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังจาก 3.8 ต่อแสนประชากร เป็น 4.5 ต่อแสนประชากร และจากรายงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS) ปี2558 พบว่าความชุกภาวะน้ำหนักเกินร้อยละ 30.5, ภาวะอ้วนร้อยละ 7.5, การสูบบุหรี่ในปัจจุบันร้อยละ 21.3, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันร้อยละ 36.2 ตามลำดับ ในฐานะที่กรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มวัยทำงาน ที่ทำงานในสถานประกอบการ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงาน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ เรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนและสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและการสร้างความรอบรู้คนวัยทำงานในสถานประกอบการ 2.เพื่อพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานโดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (10 Packages) 3.เพื่อให้สถานประกอบการจัดบริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามบริบทของความต้องการปัญหาและความเสี่ยงโดยใช้ 10 Packages เป็นกระบวนการและแนวทางในการดำเนินงานแบบประชารัฐเพื่อให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 4.เพื่อให้ประชากรวัยทำงานร่วมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกใช้ 10 Packages ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี 5.เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข/ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถาน 6.เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สถานประกอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 Package 5 จังหวัด
2.สร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถาน 5 จังหวัด
3.ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ(สถานประกอบการขนาดใหญ่) 3 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เรือนจำและทัณฑสถานนำร่องมีมุมสุขภาพ 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เรือนจำ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ต้องขังที่สอดคล้องกับบริบทของเรือนจำ 5 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังได้รับการคุ้มครองสุขภาพ และลดการเจ็บป่วยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด
5.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 51 ร้อยละ
6.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
7.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 2.วางแผนการดำเนินงาน ประสานเครือข่ายเกี่ยวข้อง ประชุมทีม จัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นระยะ 4.ประเมินผล สรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดกิจกรรมโมบายส่งเสริมสุขภาพ “สถานประกอบการรอบรู้ สู่สุขภาพดี ด้วย 10 Packages” 2 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 97,000.00
2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง -ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา/เชิญชวน -เยี่ยมเสริมพลัง /นิเทศ ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน -ประเมินมาตรฐาน -การติดตามการดำเนินงานในสถานการณ์โควิด 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 48,000.00
3 พัฒนาศักยภาพแกนนำ/บุคคลากร การใช้งาน Digital Health Platform, หลักสูตร E-training ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 0.00
4 กำกับติดตาม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการและประชาชนสมัครสมาชิกผ่านกิจกรรมครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 0.00
5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการรอบรู้ สู่สุขภาพดี ด้วย 10 Packages” 5 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 0.00
6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุขฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 2 - ประสานงาน/ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา/เชิญชวน/ร่วมประชุม - เยี่ยมเสริมพลัง - ประเมินมาตรฐาน - นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน - ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำภายใต้สถานการณ์โควิด 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 11,840.00
รวมเป็นเงิน 156,840.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
156,840.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 2.สถานประกอบการและคนวัยทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3.ผู้ต้องขังและพยาบาล 4.ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานนำร่อง 5 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข/พนักงานในสถานประกอบการ/ผู้ต้องขัง/ประชาชนวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 2

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางกชกร วัชรสุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางลฎาภา อุตสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเจนจิรา วันนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายวีรศักดิ์ พรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกชกร วัชรสุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินมากว่า ๔๐ ปี ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๖ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านการพระราชทานความช่วยเหลือ และด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เป็นหน่วยงานของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่เขตในภูมิภาค รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8. วัตถุประสงค์ :
๘.๑ เพื่อทราบสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร และคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตลอดเส้นทางระบบน้ำ: ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีการจัดการคุณภาพอาหารและน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนกลุ่มเปราะบาง และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ๘.๓ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.โรงเรียน กพด. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคของโรงเรียนผ่านเกณฑ์ 40 ร้อยละ
2.จำนวนโรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 10 แห่ง
3.จำนวนโรงเรียน กพด. ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 36 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคพื้นที่โครงการพระราชดำริในถิ่นทุรกันดาร 13 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สุขอนามัย และการสุขาภิบาล ในโรงเรียน กพด. 5 ครั้ง
3.เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ
4.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 6 เดือน

10. วิธีการดำเนินงาน :
๑๐.๑ โครงการและแผนการดำเนินงานโครงการฯ ๑๐.๒ ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย ๑๐.๓ จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน ๑๐.๔ ดำเนินงานโครงการฯ และ แผนการดำเนินกิจกรรม/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ๑๐.๕ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินกิจกรรม/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ๑๐.๖ สรุป และประเมินผลโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและเสริมสร้างความ รอบรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่โครงการพระราชดำริ 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 22,620.00
2 ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 31,680.00
รวมเป็นเงิน 54,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
54,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายในและนอกเขตการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข, หน่วยงานในกระทรวงอื่นและหน่วยงานเอกชน -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และกรมอนามัย - หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ - ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.2 นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.3 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.4 นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.5 นายวิกรม จันทะเนาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.6 นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.7 นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.8 นางปวีณา แก้วเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.9 นายธนกฤต สิทธิภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.10 นางสาววัชญา นามโฮง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 18.11 นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 45 ) 14.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางน้ำ มลพิษทางทางอากาศ การปนเปื้อนสารเคมี การลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาสภาพการระบายอากาศของครัวเรือนที่พักอาศัย รวมทั้งแหล่งพักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบจากปัญหาสุขาภิบาลและสุขอนามัย และในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดเชื่อมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันตั้งแต่แหล่งกำเนิด หาทางป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตัวกลางที่คนรับสัมผัสได้ เช่น อาหาร น้ำ การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และเมื่อเข้าสู่ตัวกลางแล้วต้องป้องกันการเข้าสู่ร่างกาย เช่น การดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร ภารกิจที่ดำเนินการนี้จะเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งหากมลพิษนั้นสามารถป้องกันแก้ไขได้ก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกาย ก็จะเป็นการป้องกันก่อนการแก้ไข แม้จะมีมาตรการด้านผลกระทบและมีหน่วยงานในการกำกับดูแลที่สำคัญหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากยังขาดการคำนึงถึงมิติทางสุขภาพ จากสถานการณ์ข้างต้น ในปี 2565 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมปฏิบัติการเชิงรุกระดับพื้นที่ เสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการระดับพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานลงไปในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ตำบล ตลอดจนชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมต่อการรับมือกับสภาพปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง ต่างๆ 2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน องค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ตามประเด็นเสี่ยงความในพื้นที่เสี่ยง 3. เพื่อสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงให้มีมาตรฐานในการส่งเสริมให้เป็นเมืองสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวน อปท. ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนำข้อมูลคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองสุขภาพดี 1 แห่ง
2.จำนวนชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 2 แห่ง
3.จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวต่อผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวน อปท. ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนำข้อมูลคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองสุขภาพดี 1 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 2 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวต่อผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : มีฐานข้อมูล และการเฝ้าระวังในพื้นที่เฉพาะ ในการพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ 1 ฉบับ
5.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565 10.2 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ประสานงาน วางแผน กำกับ และติดตาม เข้าร่วมประชุมการดำเนินเงานส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ จุดผ่านแดน พื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำชุมชน ประชาชน 10.3 สำรวจ เก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 10.4 ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน เรื่องอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10.5 สอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และเครื่องมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10.6 เยี่ยมเสริมพลัง ประสานงาน สนับสนุน 10.7 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 45,000.00
2 เยี่ยมเสริมพลัง ประสานงาน วางแผน กำกับ และติดตาม ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย/แผนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เฉพาะ พื้นที่ทั่วไปและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 49,360.00
3 ประสานงาน วางแผน กำกับ และติดตาม ร่วมประชุม และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในและนอกเขต 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 46,840.00
รวมเป็นเงิน 141,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
141,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พื้นที่นอกเขต และกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนกลางกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์อนามัยที่๒ พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในกระทรวงอื่นและหน่วยงานเอกชน สถานประกอบกิจการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำชุมชน และภาคประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และกรมอนามัย - หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ - ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.2 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.3 นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.4 นายวิกรม จันทะเนาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.5 นางปวีณา แก้วเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.6 นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.7 นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.8 นายธนกฤต สิทธิภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.9 นางสาววัชญา นามโฮง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 18.10นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 51 ) 15.1 ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การบริการด้านอาหาร และธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี ตลาดนัด และร้านอาหาร เนื่องจากสถานที่จำหน่ายอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในการเดินทางมาใช้บริการ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์และรูปแบบของอาหารที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ในปี 256๕ นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี, ตลาดนัดและร้านอาหาร ให้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละจังหวัด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราว (โรงแรม รีสอร์ท) สนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงส้วมสาธารณะในสถานีบริการขนส่งสาธารณะและสถานีบริการเชื้อเพลิงในแหล่งท่องเที่ยวนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นจะต้องยกระดับเพื่อรองรองการท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ โดยการประสานงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
๘.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว และสถานีขนส่งสาธาณะของจังหวัดท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๘.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท ๘.3 เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๘.๔ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความรอบรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว และสถานีขนส่งสาธาณะของจังหวัดท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด
2.มีขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5 จังหวัด
3.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความรอบรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาล 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการส่งเสริมให้สนามบินและสถานีรถไฟ มีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว (เฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินและสถานีรถไฟหลัก) 3 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พื้นที่ขยาย ได้มาตรฐาน จังหวัดละ 1 แห่ง 5 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละของตลาดสดที่ประเมินตนเองผ่าน Platform TSC Plus 65 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ร้อยละของ อปท. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 40 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) พื้นที่ขยาย ได้มาตรฐาน จังหวัดละ ๕ แห่ง 25 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการส่งเสริมให้โรงแรมและรีสอร์ทมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตร กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 10 แห่ง
7.เชิงปริมาณ : ร้อยละของส้วมในสถานีบริการขนส่งสาธารณะและสถานีบริการเชื้อเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 80 ร้อยละ
8.เชิงปริมาณ : ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) ได้มาตรฐาน จังหวัดละ ๕ แห่ง 25 แห่ง
9.เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ
10.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
๑๐.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ๑๐.2 ประสาน/ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย ๑๐.๓ จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน ๑๐.4 ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ ๑๐.5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ๑๐.๖ สรุปและประเมินโครงการฯ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมเพิ่มทักษะ และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการ ควบคุมกำกับการประกอบการของสถานประกอบการ ในพื้นที่ท่องเที่ยว 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 7,200.00
2 เฝ้าระวัง ประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 32,400.00
3 จัดอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร 16 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 36,000.00
รวมเป็นเงิน 75,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
75,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พื้นที่นอกเขต และกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนกลางกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์อนามัยที่๒ พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, รพ.สต., หน่วยงานในกระทรวงอื่น ผู้ประกอบการและประชาชน 5 จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และกรมอนามัย - หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ - ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ - ผู้ประกอบกิจการ และประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑๘.๑ นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ๑๘.๒ นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ๑๘.๓ นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๘.๔ นายวิกรม จันทะเนาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๘.๕ นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๘.๖ นางปวีณา แก้วเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๘.๗ นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๘.๘ นายธนกฤต สิทธิภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๘.๙ นางสาววัชญา นามโฮง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๑๘.๑๐ นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
ยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 56 ) 16.1 การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเมืองสุขภาพดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายประเทศได้มีการนำระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากลที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เนื่องจากงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2484 ต่อมาปรับเปลี่ยนในปีพ.ศ. 2535 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2550 มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งเน้นการคุ้มครองงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากจะพิจารณาแยกแยะภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมพบว่ามีทั้งบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการจัดบริการโดยท้องถิ่นเองและควบคุมกำกับผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามสุขลักษณะและกฎเกณฑ์การตรวจสอบด้านการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการร้านแต่งผม-เสริมสวย สถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหารและเครื่องดื่ม การบริหาร ควบคุม กำจัดของเสียและสิ่งโสโครกต่างๆ เช่น ขยะ น้ำเสีย เป็นต้นทั้งนี้เพื่อสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นหน่วยงานของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่เขตในภูมิภาค รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ แห่ง และ อบต.จำนวน ๓๕2 แห่ง ได้มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ร้อยละ 57.26 และ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ 8.02 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยกระดับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นของพื้นเขตสุขภาพที่ 2 ให้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

8. วัตถุประสงค์ :
8.1. เพื่อให้จังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอื้อด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม 8.2. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 8.3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีระบบการผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม 60 ร้อยละ
2.ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 70 ร้อยละ
3.ร้อยละของอบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 15 ร้อยละ
4.จำนวนระบบประปาหมู่บ้านได้รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563) 30 แห่ง
5.จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 5 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : การสำรวจและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 14 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 70 ตัวอย่าง
4.เชิงปริมาณ : การตรวจประเมินรับรองระบบประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง
5.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน • เทศบาล 25 แห่ง
6.เชิงปริมาณ : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา 75 ตัวอย่าง
7.เชิงปริมาณ : เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน • อบต. 30 แห่ง
8.เชิงคุณภาพ : เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป เพิ่มขึ้น 15 แห่ง
9.เชิงคุณภาพ : อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ เพิ่มขึ้น 25 แห่ง
10.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 60 ร้อยละ
11.เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1 ฉบับ
12.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการฯประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 10.2 ขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 10.3 สนับสนุน ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10.4 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม และตรวจประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการดำเนินงานจังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมฯ การดำเนินงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 10.5 ประเมินผลการดำเนินงานฯ ระดับเขตสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประสานงาน เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง และการเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 30,000.00
2 ประสานความร่วมมือ ติดตามการดำเนินงาน เยี่ยมเสริมพลัง ประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานประกอบกิจการ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 121,100.00
3 ประสานความร่วมมือ ติดตามการดำเนินงาน เยี่ยมเสริมพลัง สุ่มประเมินรับรองประปาหมู่บ้าน ตรวจประเมินระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 68,800.00
4 การส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำบริโภคและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 29,000.00
รวมเป็นเงิน 248,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
248,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายในและนอกเขตการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และสำนักฯ กอง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 เจ้าหน้าที่กรมอนามัยส่วนกลาง 15.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก 15.3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 15.4 ราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 2 15.5 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานในกระทรวงอื่นและหน่วยงานเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 2 15.6 ประชาชน แกนนำชุมชน อสม. ในเขตสุขภาพที่ 2

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและภาคีเครื่อข่าย 5. ประชาชนทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.2 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.3 นายโชคชัย เกตุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.4 นายวิกรม จันทะเนาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.5 นางปวีณา แก้วเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.6 นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.7 นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.8 นายธนกฤต สิทธิภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.9 นางสาววัชญา นามโฮง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 18.10 นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 62 ) 18.1 ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางน้ำ มลพิษทางทางอากาศ การปนเปื้อนสารเคมี การลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาสภาพการระบายอากาศของครัวเรือนที่พักอาศัย รวมทั้งแหล่งพักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบจากปัญหาสุขาภิบาลและสุขอนามัย และในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดเชื่อมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันตั้งแต่แหล่งกำเนิด หาทางป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตัวกลางที่คนรับสัมผัสได้ เช่น อาหาร น้ำ การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และเมื่อเข้าสู่ตัวกลางแล้วต้องป้องกันการเข้าสู่ร่างกาย เช่น การดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร ภารกิจที่ดำเนินการนี้จะเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งหากมลพิษนั้นสามารถป้องกันแก้ไขได้ก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกาย ก็จะเป็นการป้องกันก่อนการแก้ไข แม้จะมีมาตรการด้านผลกระทบและมีหน่วยงานในการกำกับดูแลที่สำคัญหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากยังขาดการคำนึงถึงมิติทางสุขภาพ จากสถานการณ์ข้างต้น ในปี 2565 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมปฏิบัติการเชิงรุกระดับพื้นที่ เสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการระดับพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานลงไปในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ตำบล ตลอดจนชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมต่อการรับมือกับสภาพปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง ต่างๆ 2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน องค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ตามประเด็นเสี่ยงความในพื้นที่เสี่ยง 3. เพื่อสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงให้มีมาตรฐานในการส่งเสริมให้เป็นเมืองสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 85 ร้อยละ
2.จำนวนทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด (บูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมกรมอนามัย 14 ทีม) 1 หน่วยงาน
3.ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (การล้างมือ การทำความสะอาดที่พักอาศัย การคัดแยกขยะ และ การสวมหน้ากากอนามัย) 85 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 85 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : จำนวนทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด 1 หน่วยงาน
3.เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (การล้างมือ การทำความสะอาดที่พักอาศัย การคัดแยกขยะ และ การสวมหน้ากากอนามัย) 85 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : มีฐานข้อมูล และการเฝ้าระวังในพื้นที่เฉพาะ ในการพัฒนาและส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 1 ฉบับ
5.เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565 10.2 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ประสานงาน วางแผน กำกับ และติดตาม เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย/แผนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ กิจการ ให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำชุมชน ประชาชน 10.3 ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน เรื่องอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10.4 สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ประสานงาน วางแผน กำกับ และติดตาม ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย/แผนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ กิจการ ให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 10,000.00
2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 56,800.00
รวมเป็นเงิน 66,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
66,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พื้นที่นอกเขต และกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนกลางกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์อนามัยที่๒ พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในกระทรวงอื่นและหน่วยงานเอกชน สถานประกอบกิจการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำชุมชน ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
- ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และกรมอนามัย - หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ - ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18.2 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.3 นายโชคชัย เกตุสถิต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.4 นายวิกรม จันทะเนาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 18.5 นางปวีณา แก้วเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.6 นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.7 นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.8 นายธนกฤต สิทธิภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 18.9 นางสาววัชญา นามโฮง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 18.10นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
หน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 4 ) 1.4 การควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี จากผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โครงสร้างของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2562) กลุ่มคนวัยทำงานนับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ คือเป็นกำลังสำคัญในการหารายได้ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นคนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ การมีสุขภาพที่ดีในวัยทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากการสำรวจปัญหาสุขภาพในวัยทำงานจากฐานข้อมูล HDC ปี 2563 พบว่ารายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลงและบางโรคมีอัตราการป่วยเป็น 0 ติดต่อกันมาหลายปี แต่กลับพบอัตราการป่วยอุบัติใหม่ด้วยโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือโรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง ทำให้แนวโน้มการเข้ารับการรักษาตัวในหน่วยบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของกลุ่มวัยทำงาน ทั้งที่มะเร็งบางชนิดอย่างมะเร็งเต้านม สามารถตรวจพบและรักษาให้หายขาดได้ หากพบในระยะแรกและก้อนมีขนาดเล็ก อีกทั้งในกลุ่มโรคที่ป้องกันได้อย่างโรคขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจาง ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เพียงส่งผลต่อวัยทำงานเท่านั้น แต่หากมีการตั้งครรภ์จะส่งผลเสียไปยังทารกในครรภ์อีกด้วย ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจาง และมะเร็งเต้านม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงใช้กลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพด้วยหน่วยบริการสาธารณสุข ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน มีเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนที่มีผลกระทบทางด้านสติปัญญาต่อประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ จนเข้าสู่วัยเรียน วัยรุ่น จะส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ต่อเนื่องเข้าสู่วัยทำงาน จะส่งผลต่อความบกพร่องทางอารมณ์ และสมรรถภาพการทำงานลดลง ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีน ทั้งในครัวเรือนและในร้านอาหาร มีการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือให้ได้มาตรฐาน ณ แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และครัวเรือน อีกทั้งขับเคลื่อนให้หมู่บ้านดำเนินการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในกลุ่มวัยทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในประชากรกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งถือเป็นระยะก่อนตั้งครรภ์ อันส่งผลต่อภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา มีการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กและให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร ทำให้ผลสำรวจภาวะโลหิตจางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ.2563-2564 ลดลง เป็นร้อยละ 15.05 และ 14.61 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กำหนดเป้าหมายให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งการจะดำเนินงานให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ได้ การส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งเต้านม มีจุดเริ่มต้นจากการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มีเป้าหมายเพื่อให้สตรีไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ เนื่องด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย ทั้งที่โรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจพบในระยะแรก ตั้งแต่ก้อนยังมีขนาดเล็กและยังไม่ลุกลามไปที่อื่น ๆ ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ พบก้อนมะเร็งขนาดเล็ก มะเร็งในระยะแรก และมีอัตราการรอดชีพในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอสูงถึง ร้อยละ 95.5 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจาง และมะเร็งเต้านม

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนให้ครอบคลุม 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 2.เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ 3.เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน 4.เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในประชากรกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 5.เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในประชากรกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 6.เพื่อให้สตรีไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ 7.เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนร้านอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 เพิ่มขึ้น 5 จังหวัด
2.ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 เพิ่มขึ้น 5 จังหวัด
3.จังหวัดมีการขับเคลื่อนงานควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในประชากรกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ 5 จังหวัด
4.จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม 5 จังหวัด
5.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้นักศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไป ในสถานศึกษา 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 20-40 ppm 90 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : สตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (BSE+CBE) 70 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : จัดรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางของหญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : นักศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไป ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 60 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม 5 จังหวัด
6.เชิงคุณภาพ : ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 5 จังหวัด
7.เชิงคุณภาพ : ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรก เขตสุขภาพที่ 2 ไม่เกิน 14 ร้อยละ
8.เชิงคุณภาพ : สตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
9.เชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผน 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 2.วางแผนการดำเนินงาน ประสานเครือข่ายเกี่ยวข้อง ประชุมทีม จัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นระยะ 4.ประเมินผล สรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ผ่านช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรมรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง" 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 14,000.00
2 รณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ผ่านช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรมรณรงค์ "สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม" 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 32,300.00
3 พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และแกนนำนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม - ภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน - ภาคปฎิบัติ จัดกิจกรรมฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้อง 1 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 27,700.00
4 อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม (Breast cancer care manager) ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
5 สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 56,730.00
6 ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม ผ่านช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันไอโอดีนแห่งชาติ" 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 48,270.00
7 ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน /ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เกลือบริโภค / ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ในครัวเรือนและในร้านอาหาร - ประสานงาน/ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา/เชิญชวน - เยี่ยมเสริมพลัง - ประเมินมาตรฐาน - นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน - ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำภายใต้สถานการณ์โควิด 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 48,000.00
8 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในเขตสุขภาพที่ 2 - ประสานงาน/ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา/เชิญชวน - เยี่ยมเสริมพลัง - ประเมินมาตรฐาน - นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน - ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำภายใต้สถานการณ์โควิด 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 24,000.00
รวมเป็นเงิน 251,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
251,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ประชาชน/บุคลากรสาธารณสุข/ร้านค้า/ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเกลือ 2.สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในชุมชนและในสถานประกอบการ/แกนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/บุคลากรสาธารณสุข/อสม. 5 จังหวัดในเขตสุขภาพ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.ประชาชน/บุคลากรสาธารณสุข/ร้านค้า/ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเกลือ 2.สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในชุมชนและในสถานประกอบการ/แกนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/บุคลากรสาธารณสุข/อสม. 5 จังหวัดในเขตสุขภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางกชกร วัชรสุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางลฎาภา อุตสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเจนจิรา วันนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายวีรศักดิ์ พรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกชกร วัชรสุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุข ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 61 ) 17.2 ยกระดับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุ มาจากการ เพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทาง กายภาพ การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดในเรื่องการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะ โลกร้อน โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนทั้งด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพ ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมจากประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย อาทิ เศษอาหารจากหอผู้ป่วย โรงอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย น้ำเสีย ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อ การใช้พลังงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ กระบวนการเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมแล้ว สถานบริการสาธารณสุขจะสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการจากทุกแหล่งกำเนิด และส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ให้เกิด การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนายกระดับ เกิดเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุข ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖5

8. วัตถุประสงค์ :
๘.๑ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Plus 8.2 เพื่อทราบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 8.3 เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อระหว่างการขนส่ง 8.4 เพื่อให้มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องทั้งหมด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ส่งเสริมการพัฒนายกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 5 จังหวัด
2.ยกระดับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 5 จังหวัด
3.มีฐานข้อมูลสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สถานบริการการสาธารณสุขทุกสังกัด 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมาก ได้รับการสุ่มประเมินเพื่อยกระดับ 8 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 5 จังหวัด
3.เชิงปริมาณ : สถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป 8 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system) 80 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : สถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ขึ้นไป 60 ร้อยละ
6.เชิงคุณภาพ : มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหล่งกำเนิด ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100 ร้อยละ
7.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
10.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และสนับสนุนข้อมูลวิชาการให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ 10.2 สุ่มประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน 10.3 ดำเนินงานร่วมกับส่วนกลาง ติดตามผลการใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและประสานงานในส่วนของโรงพยาบาลที่ยังไม่มีการใช้งานระบบ ให้มีใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อต่อไป

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และบทบาทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ Video Conference 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 3,600.00
2 ติดตามการดำเนินงาน ประสานงาน เยี่ยมเสริมพลัง สุ่มประเมิน เฝ้าระวังสถานการณ์ และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน รวมถึงแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 68,600.00
รวมเป็นเงิน 72,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
72,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ภาคีเครือข่ายในและนอกเขตการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และสำนักฯ กอง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 15.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในกระทรวงอื่นและหน่วยงานเอกชน 15.3 ส่วนกลางกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี 15.4 ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก 15.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 15.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และเอกชน 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.ประชาชนทั่วไปและภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายนิพนธ์ เสียงเพราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายโชคชัย เกตุสถิต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวิกรม จันทเนาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางปวีณา แก้วเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายนิกร หิงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสุวรรณี อ่อนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายธนกฤต สิทธิภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาววัชญา นามโฮง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นายเอกชัย รัตนสุภา ตำแหน่ง นิติกร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสุธน เพ็งคุ้ม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีการส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนให้การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานและบทบัญญัติของกฎหมาย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ ดังนั้นผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ของกรมอนามัยจึงจำเป็นจะต้องเข้าร่วมประชุมกรมอนามัย หรือประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง รวมทั้งมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ ตลอดจนเป็นตัวแทนกรมอนามัยในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการติดตามประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัยสู่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ 2.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ 3.เพื่อรับการถ่ายทอดนโยบาย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานจากกรมอนามัย 4. เพื่อให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สรุปผลการตรวจราชการและรับนิเทศงาน 1 เรื่อง
2.ร่วมตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุข (รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ 5 จังหวัด
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๒ ได้รับการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1 แห่ง
4.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรับการนิเทศงานจากกรมอนามัย 1 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร่วมตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุข (รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ 5 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๒ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรับการนิเทศงานจากกรมอนามัย 1 แห่ง
4.เชิงคุณภาพ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 แห่ง
5.เชิงคุณภาพ : จังหวัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายของกรมอนามัยที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 จังหวัด
6.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๒ สามารถดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 แห่ง
7.เชิงเวลา : ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕ 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศงานและประสานจังหวัด 3.ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและรับนิเทศงาน 4.ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑ และ ๒ 5.ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑ และ ๒ 6.ประสานงานกับกรมอนามัยในการรับการถ่ายทอดนโยบาย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานจากรมอนามัย 7.สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 0.00
2 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้นิเทศงานและประสานจังหวัดและรับมอบนโยบายจากกรมอนามัย/ศูนย์อนามัย 1 ฉบับ 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
3 รับนิเทศติดตามการดำเนินงานและการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัย จากกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 5,000.00
4 ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑ 5 จังหวัด 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 22,500.00
5 ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๒ 5 จังหวัด 1 พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 22,500.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้นิเทศและประสานจังหวัด และบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก 2.จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 3.กรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายรอยรัก ทองสงคราม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.ธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.ธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 79 ) 21.3 ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร ลดขนาด เพิ่มหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง มุ่งเน้นการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรที่ได้รับผลกระทบ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อความอยู่รอด และมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะในตัวบุคลากรนั้นมีทักษะและประสบการณ์ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในองค์กร แต่องค์กรจำเป็นต้องสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนั้นมักจะแฝงอยู่ในตัวบุคคลหรือกลุ่มคน และมักจะปรับเปลี่ยนไปตามบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ องค์กรต้องอาศัยกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการวางแผนพัฒนารายบุคคล การวิเคราะห์บุคคลโดยศึกษาพื้นฐานความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน จุดแข็งจุดอ่อนของบุคคล และมีความสอดคล้องกับแผนองค์กร แผนยุทธศาสตร์กรม กระทรวงและประเทศ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำพาองค์มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2พิษณุโลก ได้จัดทำ “ โครงการ พัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ” ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 7.2 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่สอดคล้องต่อบทบาทและภารกิจขององค์กร 7.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกได้รับการอบรมตามโครงการ 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการอบรม 90 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 90 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : :เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลก ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 1 โครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน :
9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการด้านวิชาการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9.2 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา 9.3 ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ติดตามการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ 9.4 สรุปผลการทำงาน และการใช้งบประมาณโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 27,000.00
2 อบรมข้าราชการใหม่ 2 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 20,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงนโยบาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่กลุ่มงาน และบุคคล และการขับเคลื่อนองค์สร้างสุข 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
4 วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์และจัดทำแผนขับเคลื่อนวิชาการ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
5 สรุปผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 0.00
6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ศอ.2 พล. 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
7 สนับสนุนการจัดทำโปสเตอร์ประชุมวิชาการ 5 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ศอ.2 พล. 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
9 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัยและหน่วยงาน 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
10 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการ 9 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565 0.00
11 อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/วิชาชีพ (โควตาคนละ 1 ครั้ง) 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
12 ประชุมวิชาการภายในและภายนอกกรมอนามัย 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,000.00
13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านวิชาการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และตามที่ผู้จัดกำหนด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวศิณาพรรณ หอมรส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
เพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีการส่งเสริมสุขภาพโดยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและบทบัญญัติของกฎหมาย ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 ดังนั้น ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ที่รับผิดชอบงานต่างๆ รวมทั้งตัวชี้วัดของกรมอนามัย จึงมีความจำเป็นจะต้องเข้าร่วมประชุมกับกรมอนามัย หรือประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง รวมทั้งการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ตลอดจนเป็นตัวแทนของกรมอนามัยในการตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้รับการประชุม / อบรม / สัมมนา 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา /เป็นวิทยากร / เป็นที่ปรึกษา /จัดทำแผน /นิเทศงาน 50 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 2.สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / ประชุม / อบรม / สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการนิเทศงาน / เป็นวิทยากร / ศึกษาดูงาน /เป็นที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถเพื่อสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 2 50 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 108,802.00
รวมเป็นเงิน 108,802.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
108,802.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 2

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวชนิสรา วงศ์หล้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.นางสาวราบียา วีระมาชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3.นางสาวสมาพร เกษเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสมาพร เกษเทศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากกรมอนามัย มีนโยบายในการพิจารณาสมรรถนะองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ให้กับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และผู้ที่มาติดต่อประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ บำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตอบสนองต่อการทำงานในเขตสุขภาพที่ 2 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองการทำงานในรูปแบบเขตสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : การจัดซื้อพัสดุตรงตามแผน 70 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพัสดุ 70 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.สำรวจความต่อการของกลุ่ม/ฝ่าย 2.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3.ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4.สรุปและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 2,332,900.00
รวมเป็นเงิน 2,332,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,332,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวนิรามัย กวาวเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 2.นางขวัญพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนิรามัย กวาวเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การบริหารงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะและธรรมาภิบาล งานการเงินและการบัญชี จึงต้องทำโครงการเพื่อดำเนินการตามแผนงาน /โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ในการดำเนินงานภาครัฐ ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ให้สอดคล้องกับมติ ครม.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน /แผนบุคลากร 2. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 4. รายงานผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ พตส. ไม่ทำเวช ประกันสังคม 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,978,620.00
รวมเป็นเงิน 2,978,620.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,978,620.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนิรามัย กวาวเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนิรามัย กวาวเจริญ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 68 ) 19.6 วิจัย พัฒนารูปแบบ ประเมินผล รวมทั้ง กำกับติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตสุขภาพและประชาชนสับสนข้อมูลสุขภาพที่ยากต่อการตัดสินใจเลือก อีกทั้งระบบบริการทางการแพทย์มีความซับซ้อน ประชาชนจึงต้องเผชิญกับความสับสนในการตัดสินใจด้านสุขภาพที่มีข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่หลากหลาย มีตลาดสินค้าที่มีทั้งส่งเสริมและบั่นทอนสุขภาพ มีช่องทางการสื่อสารกันเองเป็นวงกว้างมากขึ้น ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากหลายช่องทางที่ขาดระบบคัดกรองและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นประชาชนไทยต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เนื่องจากการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อยจะส่งผลต่อสุขภาพและค่าใช้จ่ายสุขภาพ หมายถึง ทำให้สุขภาพไม่ดี และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพนั้นเป็นทั้งวิธีการและผลลัพธ์ ที่มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน รวมถึงบุคลากรในระบบสุขภาพ จะเห็นได้ว่าการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและองค์กรอย่างเป็นระบบ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) เป็นโครงสร้างที่สำคัญในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับองค์กร และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพว่ามีประสิทธิผลที่น่าพอใจในการลดความซ้ำซ้อนของระบบบริการสุขภาพ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความสามารถขององค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจต่อปริมาณข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มากขึ้น และมีแนวโน้มมารับบริการตามนัดมากขึ้นด้วย ดังนั้น การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นจุดคานงัด (leverage point) ในการทำให้ประชาชนหันมาดูแลตนเองมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นออกไป กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยจัดทำโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเขตสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
๘.๑ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๒ ๘.๒ เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ ๒

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 5 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ 3 แห่ง
2.เชิงคุณภาพ : องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๒ ผ่านการประเมินด้วยแบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 จังหวัด
3.เชิงคุณภาพ : องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๒ ต้องมีการดำเนินการต่อไปนี้ (อย่างน้อยระดับละ 1 แห่ง คือ ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล) • ส่งเสริมและใช้เทคนิค Ask me 3 & Teach-back ในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ • ปรับสื่อต่างๆ 3 แห่ง
4.เชิงเวลา : มกราคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
๙.๑ ประชุมคณะทำงานความรอบรู้ด้านสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ในการวางแผนและกำหนดวันปฏิบัติงาน ๙.๒ ประสานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ทั้ง ๕ แห่ง ๙.๓ กำกับ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๔ ๙.๔ สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ ๒ 5 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 45,000.00
รวมเป็นเงิน 45,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
45,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ,ผู้นำชุมชน,อสม. ,ประชาชนในพื้นที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑๗.๑ ชื่อ-สกุล น.ส.ธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๗.๒ ชื่อ-สกุล น.ส.ศิณาพรรณ หอมรส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๗.๓ ชื่อ-สกุล นางกัญชลี ไวว่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.ธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางกัญชลี ไวว่อง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................