หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
องค์ความรู้และสารสนเทศ คือ ปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของสังคมยุคใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวทันความรู้และนวัตกรรม รวมถึงต้องสามารถคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้สังคมต้องมีการปรับตัว หากสังคมใดยังคงดำรงอยู่แบบเดิม ขาดการศึกษาค้นคว้า ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นสังคมที่มีแต่การเลียนแบบ และการถูกครอบงำทางความคิด ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จะเป็นสังคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ และอยู่รอดยาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) มีผู้คนที่รู้จักคิด สามารถสร้างหรือผลิตงานใหม่ที่มีการพัฒนาเชื่อมโยงความรู้ เป็นสังคมที่มีเหตุมีผล และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย ภายใต้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม นับเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการวิชาการที่ดำเนินงานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างการจัดการความรู้ โดยรับผิดชอบ 5 งานบริการหลัก คือ งานห้องสมุดกรมอนามัย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย งานศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ งานศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย และงานพิพิธภัณฑ์ กรมอนามัย ซึ่งทุกภารกิจหลักของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อก้าวทันกับยุคการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนางาน และพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับเครือข่ายส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย รวมทั้งสนองตอบต่อการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมอนามัย จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรของหน่วยงานในการจัดการความรู้ และดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยการจัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนประสานงานเครือข่ายในการรวบรวมสื่อวิชาการ กรมอนามัยใหม่ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หมวดหมู่ ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้นโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก ครอบคลุมทั้ง 5 งานบริการหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อการจัดซื้อ จัดหาหนังสือ/ตำราวิชาการ ที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรมอนามัย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้และการบริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน 5. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 50 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 1 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : จัดหาหนังสือพิมพ์ 12 ครั้ง
3.เชิงปริมาณ : บำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 4 ครั้ง
4.เชิงปริมาณ : จัดหาหนังสือ/ตำราวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 2 ครั้ง
5.เชิงปริมาณ : บำรุงรักษาเว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย 1 ครั้ง
6.เชิงปริมาณ : บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) 3 ครั้ง
7.เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในการ จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 80 ร้อยละ
8.เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 23 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วางแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 10.5 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. จัดหาวารสาร/นิตยสาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 1 มิ.ย. 2565 23,000.00
2 6. บำรุงรักษาเว็บไซต์ห้องสมุด กรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 2,400.00
3 9. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,350.00
4 3. จัดหาหนังสือ/ตำราวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป 2 ครั้ง 1 ก.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 40,000.00
5 4. บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,000.00
6 5. บำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,000.00
7 8. ประชุมประชุมคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 22,800.00
8 1. จัดหาหนังสือพิมพ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 26,070.00
9 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 50 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 32,500.00
รวมเป็นเงิน 229,120.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
229,120.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. กรมอนามัย 2. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาค้นคว้างานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาค้นคว้างานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายวิทยา ประเทศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ 3. นายพิกุล แก้วโชติ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4. นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวิทยา ประเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษอย่างมืออาชีพ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านพิธีการและกิจกรรมพิเศษ มีบทบาทในการจัดการด้านพิธีการ รัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษต่างๆของกรมอนามัย เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการสำคัญให้คงไว้ โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักราชพิธีที่ปฏิบัติกันมา เพื่อความเหมาะสมและสมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงเล็งเห็นความสำคัญ มองเห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงพัฒนางานด้านพิธีการให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมอนามัยในด้านงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรสามารถนำมาใช้ได้จริง สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะ และฝึกปฏิบัติจริงมีคุณภาพอย่างเป็นมืออาชีพ เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธีการและกิจกรรมของกรมอนามัย ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ได้ให้แก่ผู้อื่นได้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดดอกไม้แบบต่างๆ ในการตกแต่งสถานในงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และฝึกปฏิบัติการจัดตกแต่งดอกไม้ได้อย่างสวยงาม มีคุณภาพอย่างเป็นมืออาชีพ ในการตกแต่งสถานที่ในงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับบุคลากรกรมอนามัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ในรูปแบบจัดดอกไม้แบบต่างๆ 18 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำโครงการ 2. ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 5. ดำเนินโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษอย่างมืออาชีพ (ด้านการจัดดอกไม้แบบต่างๆ ) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 40,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้อำนวยการและผู้บริหารกรมอนามัย 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 3. วิทยากร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวสุจิตรา วงษ์ถาวร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. นางสาวปรียาภรณ์ สุขอุบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4. นายพิษณุชัย รุ่งอุทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5. นางวัชรี สุนิมิตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3 6. นางสาววรัญญา เยาว์ด้วง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “GREEN & CLEAN Building”

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบส่งเสริม มีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานเกี่ยวกับการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างกระบวนการให้บุคลากรมีความรอบรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญ ที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งด้านจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ำบริโภค และโภชนาการ (Nutrition) ที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงสุขภาพสามารถตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การคเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม และสิ่งที่สำคัญคือคุณภาพที่ได้มาตรฐานของอาหาร สะอาดปลอดภัย สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการลดปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ซึ่งในสถานกาณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดจากคนสู่คน ดังนั้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล สุขลักษณะของสถานที่อาจเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อโรค และความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ที่บริโภค จึงมีความสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาจจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และการสร้าง ความตระหนักรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และสร้างมาตรฐานด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี จึงได้มีการดำเนินงานโครงการการสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “GREEN & CLEAN Building” การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะ รวมทั้งส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะด้านอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้านความสะอาด ปลอดภัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ 2. เพื่อสร้างองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีพฤติกรรม และสุขลักษณะที่ดีในการปรุงประกอบอาหารและการให้บริการ 4. เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารภายในกรมอนามัยเกิดความตระหนักด้านการจัดการขยะภายในกรมอนามัย 5. เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 6. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้านค้าอาหารภายในตลาดนัดกรมอนามัยผ่านเกณฑ์สุขลักษณะของตลาดนัด กรมอนามัย 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีและผ่านเกณฑ์สุขลักษณะตลาดนัดของกรมอนามัย 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : กรมอนามัยสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย 20 ร้อยละ
4.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมพึงพอใจต่อการเข้าร่วมศึกษาดูงาน 85 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์กรน่าอยู่น่าทำงาน “GREEN & CLEAN Building” 2. ประชุมคณะทำงานการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร น้ำบริโภค และโภชนาการ (Nutrition) 3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการ 4. ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการอาหารสะอาดปลอดภัย 5. จัดการประกวดด้านความสะอาดของร้านค้าตลาดนัดกรมอนามัย 6. สรุปถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดงานการประกวดสุขลักษณะที่ดีภายในตลาดนัดกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2565 28,100.00
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการอาหารสะอาดปลอดภัย 40 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 136,900.00
รวมเป็นเงิน 165,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
165,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 กรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด กิจกรรมที่ 2 ณ ตลาดนัดกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย แขกผู้มีเกียรติ 2. เจ้าหน้าที่กรมอนามัย คณะทำงาน 3. วิทยากร 4. ผู้สังเกตการณ์ 5. ผู้ประกอบการร้านค้ากรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย 2. เจ้าหน้าที่กรมอนามัย คณะทำงาน 3. ผู้ประกอบการร้านค้ากรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวสุจิตรา วงษ์ถาวร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. นางสาวปรียาภรณ์ สุขอุบล นักวิชาการพัสดุ 4. นายพิษณุชัย รุ่งอุทัย เจ้าพนักงานธุรการ 5. นางวัชรี สุนิมิตร์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 6. นางสาววรัญญา เยาว์ด้วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7. นายพงศธร ปานพึ่งดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีประมาณ 2565”

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง กำหนดแผนหรือมาตรการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยของหน่วยงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ตลอดเวลานั้น ปรากฏว่า องค์กรต่างๆ ในส่วนภาคราชการ ต่างให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถรับมือ ในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที และต่อเนื่องเช่นเดียวกับกรมอนามัยที่มีแนวนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรม ได้เห็นความสำคัญและร่วมมือกันควบคุม ดูแล และป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้น เพราะหากเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานของกรมอนามัย ซึ่งประกอบด้วยสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่กระจายพื้นที่ การทำงานครอบคลุมทั้ง 7 อาคาร จะส่งผลต่อความเสียหายของเอกสารวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับใช้ในราชการเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตามมาด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ผู้ดูแล ความสะอาดภายในอาคาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารกรมอนามัยได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกิดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน การดูแลอาคารสถานที่สำนักงานให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมอนามัยมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน การดูแลอาคารให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย 2. เพื่อสร้างความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในกรมอนามัย 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลทำความสะอาดภายในกรมอนามัยได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้และสามารถระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 60 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ความรู้เพิ่มเติมและสมรรถนะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติการดำเนินงานโครงการฯ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 2. ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ติดต่อประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 4. ดำเนินการจัดโครงการฯ - ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ 5. ประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565” 60 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 70,000.00
รวมเป็นเงิน 70,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
70,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 และบริเวณลานอเนกประสงค์ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย 2. บุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) 3. คณะผู้จัดการประชุมและผู้สังเกตการณ์ 4. วิทยาการและคณะทำงาน 5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานจัดสวน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย 2. บุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) 3. คณะผู้จัดการประชุมและผู้สังเกตการณ์ 4. วิทยาการและคณะทำงาน 5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานจัดสวน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 2. นายธีรชัย รุ่งอุทัย ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3. นายสกล นิลเทียม ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 4. นางสาวสุจินดา ศิริยั่งยืนสกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านประหยัดพลังงาน)

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วยนโยบายรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุม สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนงานสารบรรณ งานพิธีการ งานสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร งบประมาณ งานการบริหารพัสดุ งานยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภายใต้การกำกับกรมอนามัย สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจหน่วยงาน ในการสนับสนุนภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งในการขับเคลื่อนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ ตามแผนปฏิบัติราชการ งานสารบรรณ งานพิธีการ งานสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร งบประมาณ งานการบริหารพัสดุ งานยานพาหนะ กิจกรรมพิเศษ การดูแลอาคาร พื้นที่กรมอนามัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผู้บริหารกรมอนามัยสามารถถ่ายทอดนโยบาย และขับเคลื่อนแผนตามแผนปฏิบัติการ 2. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4. เพื่อสนับสนุนพัฒนา การปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม 5. เพื่อดูแลอาคารและสถานที่กรมอนามัยพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรกรมอนามัย 6. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้น รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องลดการแพร่กระจายและการระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 และสถานการณ์ฉุกเฉิน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 96 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการกรม 160 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และปรับแผนปฏิบัติตามภารกิจสำคัญ 2. ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 3. จัดประชุมเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารกรมอนามัยสู่การนำไปปฏิบัติ 4. สนับสนุนภารกิจ หรือกิจกรรมพิเศษกรมอนามัย 5. พัฒนาบุคลากรและติดตามผลการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 7. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 34,000.00
2 12. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 40,000.00
3 10. ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าใช้สอย 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,180.00
4 13. ค่าตอบแทนคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดเขตคุณลักษณะ ควบคุมงานพิจารณา 8 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 1 ก.ย. 2565 329,300.00
5 1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 99,000.00
6 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการกรมอนามัย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 111,600.00
7 3. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการสำนักงานเลขานุการกรม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 124,000.00
8 4. ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 96,000.00
9 5. ค่าจ้างเหมาบริการ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,368,000.00
10 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 84,000.00
11 8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,000.00
12 9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 66,000.00
13 11. ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,000.00
รวมเป็นเงิน 2,600,080.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,600,080.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย และ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารกรมอนามัย บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารกรมอนามัย บุคลากรกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 18.2 นางสาวกานดามณี คงนิธิมุทรเมธา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. นางสาวกานดามณี คงนิธิมุทรเมธา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ผู้เสนอโครงการ :
ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งเลขานุการกรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................