หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 61 ) 17.2 ยกระดับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความท้าทายจากปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสุขาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ปัญหาน้ำเสียจากชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาการลักลอบทิ้งของเสีย และปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ เป็นต้น โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการจัดการมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านน้ำบริโภค การสุขาภิบาล และสุขอนามัย โดยเป้าหมายสำคัญในปี 2030 คือ ประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสิทธิของสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสุขาภิบาล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาครัฐจะส่งเสริมนโยบายด้านการจัดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องพบกับความท้าทายรูปแบบใหม่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดได้กระจายในทุกจังหวัด ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (CI) การแยกกักที่บ้าน (HI) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อ ตั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด กระบวนการเก็บขน โดยเฉพาะสถานที่รับกำจัดขยะติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ ทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อสะสมรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดเป็นจำนวนมาก จากระบบรายงานข้อมูลของสถานที่รับกำจัดขยะติดเชื้อหลักของประเทศ 14 Cluster พบว่า เดือนกรกฎาคม 2564 มีขยะติดเชื้อ เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 336 ตัน/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 370.87 และ 443.60 ตัน/วัน ตามลำดับ จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และขยะติดเชื้อประเภท ATK ทำให้สถานที่รับกำจัดขยะติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยไม่สามารถรองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทาง มาตรฐาน และกลไกในการจัดการปัญหามูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนควบคุม กำกับ การจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ กิจการ และกิจกรรม รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจให้แก่ประชาชนจากความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่ ด้วยการสร้างกลไกความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกระดับ ตลอดจนการส่งเสริมการควบคุม กำกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ กิจการ และสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทาง และกระบวนการในการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานวิชาการ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ และสร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2. เพื่อยกระดับการจัดการด้านการสุขาภิบาล (การจัดการส้วม สิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้ง) ทั้งในภาวะปกติภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และสาธารณภัย 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหล่งกำเนิดที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 100 ร้อยละ
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 40 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละส้วมในสถานีบริการขนส่งผู้โดยสารและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และวัดท่องเที่ยว ได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 70 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system) 80 ร้อยละ
3.เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาล (การจัดการส้วม สิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้ง) ตลอดจนการจัดการขยะ ของเสียอันตราย ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. ขับเคลื่อนระบบการจัดการมูลฝอย และส่งเสริมการใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ของสถานบริการสาธารณสุข 3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 4. สร้างกลไกความร่วมมือ สนับสนุนองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสการขับเคลื่อนงานด้านสุขาภิบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยเพื่อประชาชนสุขอนามัยดี 6. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาล และการจัดการมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่รองรับภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณภัย 7. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 250,000.00
3 จ้างพัฒนาระบบกำกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและการพัฒนาส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
4 สนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณภัย 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,760.00
5 สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 52,529.00
6 ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 69,800.00
7 ประชุมพัฒนากลไกและระบบการกำกับ ติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ตามกฎหมาย 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 27,535.00
8 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ำทิ้งร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 201,376.00
รวมเป็นเงิน 962,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
962,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีขนส่งทางบก วัดท่องเที่ยว 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5. หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. แกนนำชุมชน และประชาชน 2. ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการส้วม สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั้งภาครัฐและเอกชน 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6. หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชน 2. สถานประกอบการ กิจการ และหน่วยงานที่มีการให้บริการส้วมสาธารณะ 3. หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5. หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นายทัยธัช หิรัญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางสาววิภา รุจิจนากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวสัจมาน ตรันเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวมลฤดี ตรีวัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6. นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นางสาวธนิษฐา หอมสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 8. นางสาวภัสสราภรณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 9. นางสาวประภัสสร ขจร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 10. นางสาวอรัญญา ดวงบุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายประโชติ กราบกราน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี( 74 ) 20.6 การจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย และข้อเสนอด้านวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและปัจจัยภายในหลายประการทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรและสภาพความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งมลพิษอากาศ มลพิษ ทางเสียง ปัญหาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีแนวโน้มและความรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต หรือการให้บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จนเกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาเสียงดัง ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาสารเคมีและของเสียอันตราย เป็นต้น และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จนนำไปสู่การร้องเรียนเหตุรำคาญต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ในปัจจุบันการควบคุม กำกับ ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและแก้ไขปัญหา เหตุรำคาญจนสำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนั้น จำเป็นต้องใช้กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่ จึงทำให้ต้องจัดทำมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการที่มีการรวมกลุ่มหรือมีกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม กรมอนามัย ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทั้งในเชิงป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ การปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญและการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษและภัยคุกคามต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติทางวิชาการ ในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. เพื่อจัดทำสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในด้านการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4. เพื่อยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข 1 ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีร่างกฎหมายในการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 ฉบับ
2.เชิงปริมาณ : มีสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการเหตุรำคาญ ผลกระทบต่อสุขภาพ และกลไกการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 คน
4.เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีสุขภาพดี ภายใต้การจัดการปัญหาเหตุรำคาญ และควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะทำงาน/นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ มาตรการ และกฎหมายในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แก่ การจัดจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ การปฏิบัติการในระดับพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมาย ในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่น 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 57,890.00
3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 144,977.00
4 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,040.00
5 ประชุมพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ มาตรการ และกฎหมายในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 21,395.00
6 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการจัดการเหตุรำคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 164,248.00
รวมเป็นเงิน 488,550.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
488,550.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่เป้าหมาย: ศูนย์อนามัยที่ 1– 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2. สถานที่ดำเนินโครงการ: กรมอนามัย/สถานประกอบกิจการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชน 2. ผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชน 2. ผู้ประกอบกิจการ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. ราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางณีรนุช อาภาจรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวศรัญญา กำจายกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6. นางสาวพรพรรณ บุญปลิก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นายตวงสิทธิ์ วิมุกตายน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณีรนุช อาภาจรัส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 48 ) 14.4 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ถือเป็นวาระสำคัญระดับโลก ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น SDG 3.9 ลดอัตราการป่วยตายจากปัญหามลพิษและการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย มลพิษอากาศ มลพิษทางน้ำและดิน SDG 12.4 จัดการสารเคมีและของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยสารเคมีสู่อากาศ แหล่งน้ำ และดิน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม SDG 12.5 ลดการก่อให้เกิดของเสีย โดยการป้องกัน การลด การนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และการนำกลับมาใช้ซ้ำ ทั้งนี้ทุกประเทศต้องมีการขับเคลื่อนงานและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญและนำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมีแผนงานสำคัญ เช่น แผนย่อยด้านการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนย่อยด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากร โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ การลงทุน ส่งผลให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่เป็นเป้าหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ เป็นต้น จนส่งผลให้เกิดมลพิษ สารเคมี ของเสียอันตราย และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ทำให้โรงงาน สถานประกอบการ สถานบริการ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ทั้งในสถานประกอบการ กิจการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและบริการ รวมถึง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพโดยปกติสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ รายงานข้อมูล และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยง 2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย ในการจัดการ ป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภัยคุกคามสมัยใหม่ (Modern Hazard) 3. เพื่อยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานประกอบกิจการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สถานประกอบกิจการในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยได้ตามมาตรฐาน 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีระบบ กลไกการจัดการ รูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภัยคุกคามสมัยใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : มีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่เสี่ยง 1 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี 1 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ออกแบบระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยง 2. จัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงจากภัยคุกคามในสิ่งแวดล้อมชุมชน 3. พัฒนาระบบ กลไกการจัดการ และการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยคุกคามในสิ่งแวดล้อมชุมชน 4. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานประกอบกิจการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 5. บูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานประกอบกิจการเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ 6. พัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 7. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการลดและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพอันเกิดจากภัยคุกคามสมัยใหม่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 148,000.00
2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และอบรมผู้ประกอบการ ในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 10,060.00
3 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ พื้นที่เสี่ยง 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 92,145.00
4 ประชุมพัฒนามาตรฐาน มาตรการ แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 7,600.00
5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ พื้นที่เสี่ยง 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 97,220.00
6 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสถานประกอบกิจการ และยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่ EEC 4 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 93,200.00
7 ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 4 ครั้ง 2 พ.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 10,075.00
8 ประชุมออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ การรายงานข้อมูล และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 23,950.00
รวมเป็นเงิน 482,250.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
482,250.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่เป้าหมาย: พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ พื้นที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. สถานที่ดำเนินโครงการ: กรมอนามัย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตาก และพื้นที่เสี่ยง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชนในพื้นที่ 2. ผู้ประกอบการ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 6. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชนในพื้นที่ 2. ผู้ประกอบการ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 6. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางณีรนุช อาภาจรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาววราภรณ์ บุญภักดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณีรนุช อาภาจรัส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการดูแล รักษาผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปยังครอบครัว ชุมชน ได้อย่างปลอดภัย สถานบริการการสาธารณสุข จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดบริการทางสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ของโรคระบาด และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากโรคทั่วไปด้วย ซึ่งนอกจากการให้บริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแล้ว สถานบริการการสาธารณสุข ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้อยูในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดี ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือของเสียทางการแพทย์ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จึงยังเป็นนโยบายสำคัญของภาคการสาธารณสุขที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดความเสี่ยงสุขภาพแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยเน้นการยกระดับและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว ทำได้ง่าย และส่งผลดีต่อการให้บริการของสถานบริการการสาธารณสุข ได้แก่ การจัดให้มีส้วมสำหรับผู้มารับบริการที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย การจัดการเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกหรืออนุรักษ์พลังงาน การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม และเอื้อต่อสุขภาพสำหรับทุกคน การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารถูกสุขลักษณะและน้ำบริโภคสะอาด โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยนโยบายของสถานบริการการสาธารณสุขเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลัก และต้องสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ท้องถิ่นและชุมชนที่จะส่งผลให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน เห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม จนสามารถขยายผลการดำเนินงานสู่สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ และเกิดระบบเครือข่ายพี่เลี้ยงโรงพยาบาล และชุมชน GREEN & CLEAN ได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานใน ปี 2564 พบว่ามีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาได้ตามเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 93.53 (จำนวน 886 แห่ง) รวมทั้งผลการดำเนินงานแบบบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยและการจัดบริการอาชีวอนามัย เป็นโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Plus ร้อยละ 55.32 (จำนวน 530 แห่ง) บรรลุผลเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้และต้องขยายความสำเร็จไปยังสถานบริการการสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และก้าวต่อไปเพื่อให้สถานบริการการสาธารณสุขเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีการนำร่องพัฒนาสู่ Low carbon and Climate Resilience Healthcare เพื่อให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถและความพร้อมรับมือ และร่วมลดภาวะโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการการสาธารณสุข สู่การให้บริการทางสุขภาพที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเป็นต้นแบบการเตรียมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคสาธารณสุข 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข เป็นต้นแบบสู่ชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป 98 ร้อยละ
2.ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus 60 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี GREEN & CLEAN Hospital 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : มีโรงพยาบาลต้นแบบ Climate Resilience Healthcare 2 แห่ง
3.เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลเป้าหมายสามารถดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ (สุ่มประเมินผลเชิงคุณภาพ) 30 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนากลไกการบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือการดำเนินงานระดับกระทรวง กรม ระดับพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบประเด็นงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ให้ครอบคลุม และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่การเป็น GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และ โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสถานบริการการสาธารณสุข 5. ประมวลข้อมูลวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แนวทางการดำเนินงาน หลักสูตรและคู่มือความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทันต่อสถานการณ์ และสามารถใช้สำหรับเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรระดับศูนย์อนามัย จังหวัด และโรงพยาบาล 6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การนิเทศงานกรมอนามัย และเชื่อมโยงการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย 7. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างรวบรวมประมวลผลข้อมูลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 160,000.00
2 จ้างปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 56,000.00
3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 72,300.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการการสาธารณสุข (GCHC/GCSh/Climate Resilient) 2 ครั้ง 15 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 27,800.00
5 ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 96,000.00
6 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข (GCHC/GCSh/Climate Resilient) 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,900.00
รวมเป็นเงิน 431,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
431,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่น ๆ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สถานบริการการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่น ๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. สมาคม/องค์กร หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สถานบริการการสาธารณสุข ประชาชนผู้รับบริการ และชุมชนใกล้เคียง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวรัตนา เฒ่าอุดม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวอุไรพร ถินสถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 55 ) 15.5 ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 1.29 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.41 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อีกทั้งมีการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.7 ต่อปี ต่อเนื่อง ไปถึงปี พ.ศ. 2570 ซึ่งจะทำให้ในปี พ.ศ. 2570 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีมูลค่าประมาณ 2.71 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI) อันดับที่ 31 จาก 140 อันดับ โดยมีอันดับขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 3 อันดับ จากปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลต่อการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการมิติโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว (Tourist service infrastructure) ของประเทศ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ ที่มีการเร่งพัฒนาการคมนาคม การขนส่ง และสถานประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยเน้นการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนสถานีบริการขนส่งสาธารณะ และสถานประกอบกิจการการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการประเภท โรงแรม รวมทั้งสถานีขนส่งสาธารณะต้องปรับตัว เน้นการกำกับมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การท่องเที่ยว ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่ออุบัติใหม่ และรองรับการพัฒนาในพื้นที่ อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพโดยปกติสุข

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ท ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รองรับการท่องเที่ยว 2. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานีรถไฟและสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จังหวัดมีการส่งเสริมให้โรงแรมและรีสอร์ทมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) (จังหวัดละ 2 แห่ง) 152 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีสถานการณ์ความเสี่ยง และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานีรถไฟ และสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยว 1 ชุด
2.เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการส่งเสริมให้สนามบินและสถานีรถไฟ มีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว (เฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินและสถานีรถไฟหลัก) 77 จังหวัด
3.เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนสนามบิน และสถานีรถไฟ ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมั่นใจในการท่องเที่ยวสุขภาพดี 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม สถานีรถไฟและสนามบิน 2. ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) และการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 3. จัดทำข้อมูลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสนามบิน และสถานีรถไฟทั่วประเทศ 4. ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อ คู่มือวิชาการในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการบริการขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 5. จัดกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างจัดทำสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานีรถไฟ และสนามบิน เพื่อการท่องเที่ยว 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
2 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 150,000.00
3 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการโรงแรม และสถานีขนส่งสาธารณะรองรับการท่องเที่ยว 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 41,510.00
4 ประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม สถานีรถไฟและสนามบินรองรับการท่องเที่ยว 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,395.00
5 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 76,095.00
รวมเป็นเงิน 329,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
329,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว 2. สถานประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท สนามบิน สถานีรถไฟ ทั่วประเทศ 3. จังหวัดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลกำหนด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สมาคมโรงแรมไทย องค์กรและผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. กรมการท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางราง กรมการท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร 5. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และ สสม.

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชน 2. ผู้ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท 3. สถานีขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางราง 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร 6. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และ สสม.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวชไมพร เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวศิริลักษ์ กลิ่นมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย
วัยเรียนและวัยรุ่น
วัยทำงาน
วัยผู้สูงอายุ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 19 ) 5.2 ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย( 21 ) 6.1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)( 30 ) 9.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ( 36 ) 10.4 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 1 ใน 4 ของการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก หรือเท่ากับปีละ 1.7 ล้านคน มีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษหรือไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการรับสัมผัสมลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศ ควันบุหรี่มือสอง และสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสมหรือขาดแคลน ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่า สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุไทยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย โรคดังกล่าวสามารถนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญต่อการเกิดโรคเรื้อรัง หรือการเสียชีวิต ปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของคนทุกช่วงวัย และเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดำเนินมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดช่วงอายุ 4 กลุ่มวัย (Life Course Approach) เริ่มตั้งแต่ การจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งที่บ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ ส่งเสริมความรู้และจัดสภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน เช่น น้ำสะอาด ห้องส้วมถูกสุขลักษณะในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพสำหรับวัยเรียน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และพื้นที่สาธารณะในชุมชน ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตและการมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ เพื่อให้คนไทยมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ คนตลอดช่วงชีวิตขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยรองรับชีวิตวิถีใหม่ต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี 2. เพื่อพัฒนาวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีรูปแบบและแนวทางการการขับเคลื่อนการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน 1 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : มีรูปแบบแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 1 รูปแบบ
3.เชิงคุณภาพ : องค์กรพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 76 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - พัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน วิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย - ประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย - จัดทำเนื้อหา ออกแบบ และผลิตชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) 2. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน - พัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน วิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลัสเตอร์ วัยเรียนวัยรุ่น - ประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำกรอบแนวทางที่การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน (Water, Sanitation and Hygiene: WASH) - นำแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน (Water, Sanitation and Hygiene: WASH) ทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง - ประชุมสรุปและทบทวนแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน 3. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัยทำงาน - สนับสนุนองค์ความรู้และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลัสเตอร์วัยทำงาน - ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) - ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้รับผิดชอบประเด็นงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงาน - จัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Workplace Happy for Life/ GREEN Health Organization) - พัฒนระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และระบบรายงานแก่เจ้าหน้าที่ สถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ และภาคีเครือข่าย - กำกับ ติดตาม ตรวจประเมิน สนับสนุนการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการ 4. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในผู้สูงอายุ - สนับสนุนองค์ความรู้และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลัสเตอร์ผู้สูงอายุ - ประชุมพัฒนาชุดความรู้การขับเคลื่อนด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน - ประชุมพัฒนาศักยภาพส่งเสริม สนับความรู้ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเชี่ยวชาญด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน - จ้างเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยง และการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และสนับสนุนองค์ความรู้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนไปใช้ในระดับพื้นที่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างออกแบบและผลิตชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 เรื่อง 1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565 140,000.00
2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 10,000.00
3 ประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน (Water, Sanitation and Hygiene: WASH) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 350.00
4 ลงพื้นที่ทดลองใช้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 23,000.00
5 ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 15 ก.ย. 2565 3,800.00
6 จ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานที่ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 5,000.00
7 ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ตรวจประเมิน สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ฯ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 23,000.00
8 จ้างจัดทำสถานการณ์ความเสี่ยง และการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 240,000.00
9 สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น 1 งาน 1 เม.ย. 2565 - 15 ก.ย. 2565 45,715.00
10 ประชุมพัฒนาชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 6,080.00
11 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 3,375.00
12 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 6,080.00
13 ประชุมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มขีดความสามารถอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเชี่ยวชาญด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 2 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 7,600.00
14 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 2 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565 46,000.00
รวมเป็นเงิน 560,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
560,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 3. สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ/กิจการ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชุมชน 5. หน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้นำชุมชน/ครู/พี่เลี้ยงเด็ก/ผู้ปกครอง 3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค กรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. สถานศึกษา 4. สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวปาริชาติ จำนงการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวอุไรพร ถินสถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาวศิริลักษ์ กลิ่นมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นางสาวฐิติพร ผาสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7. นางสาวกัลยลักษณ์ ทับทิมใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในเรือนจำ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 7 ) 1.7 ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การเข้าถึงบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ แต่พบว่ายังมีกลุ่มประชาชนที่อยู่ในสถานที่ ซึ่งมีความจำกัดของสภาพแวดล้อม อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ในเรือนจำ ซึ่งมีความแออัดมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศกว่าสามแสนคน ในขณะที่มีเรือนจำรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ที่ต้องคำนึงถึงสำหรับประชาชน ได้แก่ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย ความเพียงพอของส้วม การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ความเพียงพอและคุณภาพของอาหารและน้ำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการปกป้องสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง เป็นต้น อีกทั้งผู้ต้องขังยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ ทำให้ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก อาจมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำที่ไม่เหมาะสมหรือมีข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งหากผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ก็จะส่งผลให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในเรือนจำขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม ปลอดภัยจากโรคอันเกี่ยวเนื่องจากสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 2. เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับต่าง ๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีสถานการณ์ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีแนวทางการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ 1 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : เรือนจำกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติที่กำหนด 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. พัฒนาระบบรวบรวมและเฝ้าระวังข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3. เพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์อนามัย ด้านการเฝ้าระวังและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรือนจำในการดูแล จัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้ต้องขัง 4. จัดทำชุดความรู้เพื่อสนับสนุนและสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ 5. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการขับเคลื่อนและการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างพัฒนาระบบ/แนวทางการรวบรวมข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 1 ระบบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 35,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 19,900.00
3 จ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสาร เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 120,000.00
4 สนับสนุนการขับเคลื่อนและการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 147,998.00
5 ประชุมบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนงาน การกำหนดกรอบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 8,830.00
รวมเป็นเงิน 331,728.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
331,728.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. เรือนจำทั่วประเทศ 2. โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม.

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้ต้องขังในเรือนจำ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 3. นักวิชาการสาธารณสุขจากศูนย์อนามัยที่ 1–12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้ต้องขัง 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวปาริชาติ จำนงการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3. นางสาวอุไรพร ถินสถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวกัลยลักษณ์ ทับทิมใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ บริการ และความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเจริญในทุกมิติ แต่ในหลายพื้นที่ยังพบปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ พบการลักลอบปล่อยของเสียในแหล่งน้ำ ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการทิ้งมูลฝอยและของเสียอันตราย และสารเคมีในอาหารและน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เกิดภาวะเจ็บป่วยจากปัญหาดังกล่าว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งกรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ได้มีการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการควบคุม กำกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการนำกฎหมายไปบังคับใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางรายเสียชีวิตจากการติดเชื้อ สาเหตุมาจากการสัมผัส การรวมกลุ่มคนจำนวนมากในสถานประกอบการ กิจการ และสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่เว้นระยะห่างตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด ดังนั้น การจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงเป็นมาตรการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าว ทั้งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการการปนเปื้อนเชื้อ SAR-COV ในน้ำทิ้งชุมชน การควบคุมมาตรฐานการประกอบกิจการของสถานประกอบการ กิจการ และสถานที่สาธารณะ โดยช่วงที่ผ่านมากรมอนามัยเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID plus เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ สามารถประเมินตนเองตามมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิด-19 และมีมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การควบคุม กำกับ การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างหลักประกัน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ในการนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และทักษะในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับเมืองสุขภาพดี ประชาชนคุณภาพชีวิตดีมีสุข ก้าวสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับเจ้าพนักงานสาธารณสุข บุคลากรท้องถิ่นในการกำกับมาตรฐานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความรอบรู้แก่แกนนำชุมชน 3. เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนของภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 70 ร้อยละ
2.ร้อยละ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 15 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA SMART WEB) 1 ระบบ
2.เชิงปริมาณ : มีหลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 3 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ 2. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ 3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชนสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ 4. ประสาน ขับเคลื่อน และดำเนินงานเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสจ. สสอ. รพ.สต. เทศบาล อบต. แกนนำชุมชน ในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ 5. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นฐานสำหรับจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ 6. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนา นวัตกรรมเครือข่ายทางสังคมของท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่ 7. สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ให้ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ 8. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่นชุมชน 9. สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่นชุมชน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Auditors) และหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษา (Instrutors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 53,350.00
2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,700.00
3 จ้างผลิตใบประกาศเพื่อเชิดชูเกียรติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 136,670.00
4 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,400.00
5 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,400.00
6 ประชุมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทางประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,400.00
7 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการพัฒนานวัตกรรม เครือ ข่ายทางสังคม ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 120,080.00
รวมเป็นเงิน 350,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
350,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ 2. กรมอนามัย ศูนย์อนามัยและจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ประชาชน แกนนำชุมชน 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 6. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 7. ผู้บริหารกรมอนามัย/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจากส่วนกลาง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ประชาชน แกนนำชุมชน 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 6. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 7. ผู้บริหารกรมอนามัย/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจากส่วนกลาง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวณัฐวดี แมนเมธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ของกรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งสู่เป้าหมายภายใต้บทบาทหน้าที่ของกรมอนามัยในการบริบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี คือประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะและมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาองค์การให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การดำเนินงานจึงต้องเร่งดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ส่งต่อแนวนโยบายการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนไปยังพื้นที่ เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างความตระหนักรู้ ในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคีเครือข่าย สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย การสื่อสารสาธารณะ การสร้างกระแสสังคม เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยผลสำเร็จของโครงการคือความร่วมมือ การสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนวัยผู้สูงอายุ ส่งผลต่อสังคมไทยที่มีความรอบรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 3. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมอนามัยที่ดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ (พฤติกรรม ทำความสะอาด ล้างมือ คัดแยกขยะ และสวมหน้ากาก) 85 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชน/มีข้อมูลสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
2.เชิงคุณภาพ : เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2 รายการ
3.เชิงคุณภาพ : มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรณรงค์สร้างกระแสการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกระดับ 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดอบรม Environmental Health Inspector การฝึกอบรมเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านศูนย์ฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: EHTC และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกระดับ 3. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชน 4. สร้างกลไกการวัดความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการปรับพฤติกรรมอนามัยเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 5. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมยกระดับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสู่การเป็นผู้ตรวจการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Inspector) 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 18,000.00
2 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 29 เม.ย. 2565 21,800.00
3 จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 1 งาน 1 มิ.ย. 2565 - 8 ก.ค. 2565 25,000.00
4 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าล่วงเวลา เป็นต้น 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565 297,000.00
5 จ้างพัฒนาเครื่องมือ ศึกษาสถานการณ์และจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 200,000.00
6 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565 9,500.00
7 ประชุมพิจารณาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์และหลักสูตรความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 4,640.00
8 ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ศึกษาสถานการณ์ ประเมินผลความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำรวจพฤติกรรมอนามัยประชาชน 2 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 16,000.00
9 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 8,060.00
รวมเป็นเงิน 600,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
600,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5. หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน 2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัยส่วนกลาง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 4. เจ้าหน้าที่กรมอนามัยส่วนกลาง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางชุติมา แก้วช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปรียานุช บูรณะภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยกำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง ซึ่งงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงและสามารถอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ กำหนดมาตรการ แนวทาง มาตรฐาน เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความรอบรู้ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านสุขภาพผ่านกลไกการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดการมูลฝอย การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) นำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดีรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการปรับตัวด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการกำกับ ติดตาม และประมวลผลในรูปแบบสารสนเทศ ที่รวดเร็ว ทันสมัย ครอบคลุมการใช้งานในหลายพื้นที่เกิดเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพในการทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับชีวิตวิถีใหม่มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนากลยุทธ์การทำงาน จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ทันต่อสถานการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (PMQA) และยกระดับการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณภาพและมีธรรมาภิบาลต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ 3. เพื่อพัฒนาสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมุ่งผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 4. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 1 ฉบับ
2.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 1 งาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 ระบบ
2.เชิงคุณภาพ : มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ....) 1 ฉบับ
3.เชิงคุณภาพ : มีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่กรมอนามัยกำหนด 1 งาน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) และพิจารณาจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ....) ยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ...) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 3. ชี้แจงนโยบายระดับกระทรวง กรมอนามัย คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานตลอดจนการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันภายในองค์กร เช่น ประชุมประจำเดือน ประชุมติดตามงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน และประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 6. จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผ่านกลไกการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 8. จัดประชุมเตรียมการด้านสารัตถะ และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ...) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 23,300.00
2 จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 หรือ 12 เดือน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
3 สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 184,305.00
4 ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,190.00
5 ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 15 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 86,405.00
รวมเป็นเงิน 319,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
319,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และ สสม. 3. กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และ สสม. 5. ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษา 6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 5 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และ สสม. 5. ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษา 6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 5 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 3. นางพรสุดา ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6. นางสาววรรณิภา สิงห์สำราญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวรุจิรา ไชยด้วง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ในการดูแล ควบคุม และจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ทั้งการจัดการของเสีย เช่น มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายในชุมชน รวมทั้งการสร้างมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สร้างความปลอดภัย และความมั่นใจกับประชาชนในการดำรงชีวิต ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยฉุกเฉิน และสาธารณภัย ทำให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกลวิธีการทำงานรองรับชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการงานที่สามารถส่งเสริม สนับสนุบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งการสร้างระบบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในแบบ Onsite และ ในระดับพื้นที่ การจัดให้มีมีสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการทำงานที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีสมรรถนะสูงต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 1 งาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- การจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของหน่วยงาน - การพัฒนาระบบ IT ระบบเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างบุคคลภายนอก 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 441,467.00
2 ค่าซ่อมบำรุงต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมปรับปรุงสำนักงาน เป็นต้น 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,461.00
3 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นต้น 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 29,057.00
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าล่วงเวลา ค่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่เดินทางประชุม เป็นต้น 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 361,315.00
รวมเป็นเงิน 834,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
834,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
ค่าเช่าบ้าน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
สนับสนุนค่าเช่าบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. วัตถุประสงค์ :
สนับสนุนค่าเช่าบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ 12 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าเช่าบ้าน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 276,000.00
รวมเป็นเงิน 276,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
276,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางวรภา บุญคลัง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................