สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 28.95 % 27.91 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 56.53 % 53.70 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 82.34 % 62.48 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 62.48 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 พ.ค. 2565 : 11:22

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 541 256,089,596.00 159,996,529.90 27.91 53.70 62.48 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 6,384,392.00 5,663,116.29 24.31 82.32 88.70 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9 6,603,147.00 5,357,109.25 14.66 58.46 81.13 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,001,300.00 784,930.06 40.84 70.16 78.39 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 1,615,607.52 45.09 67.59 78.09 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 7,961,028.00 5,893,671.91 28.26 69.14 74.03 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 30 10,137,250.00 7,459,974.76 27.15 54.46 73.59 -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,583,062.87 54.07 64.78 72.14 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 619,757.90 44.15 66.35 70.07 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 1,392,056.51 39.34 62.59 69.77 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,979,540.00 3,450,647.00 22.75 62.03 69.30 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,885,990.00 5,462,479.04 19.26 44.13 69.27 -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 2,894,638.23 19.04 55.89 67.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 28 8,335,520.00 5,580,592.78 35.59 59.00 66.95 -  
สำนักโภชนาการ 15 10,640,115.00 7,037,411.52 27.19 60.45 66.14 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,533,780.00 4,933,760.79 28.29 52.87 65.49 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 7,158,800.00 4,650,425.65 36.60 53.13 64.96 -  
กองแผนงาน 9 7,086,467.00 4,591,469.22 24.89 42.76 64.79 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,638,000.00 2,354,577.38 32.52 53.67 64.72 -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 8 8,225,777.00 5,098,682.71 26.84 54.43 61.98 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,615,963.00 6,457,037.86 22.19 55.77 60.82 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 25 9,251,380.00 5,615,732.35 29.36 51.73 60.70 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 1,815,388.42 12.88 40.33 60.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,615,400.00 8,168,705.71 32.64 54.53 60.00 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 9,355,910.00 5,604,138.79 33.86 53.09 59.90 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 5,618,140.44 30.03 51.19 59.76 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,363,397.00 10,332,792.00 19.62 54.91 59.51 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,662,330.00 4,998,252.08 37.48 55.63 57.70 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 10 6,141,600.00 3,502,774.14 21.27 48.22 57.03 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,358,980.00 5,288,416.87 27.36 50.54 56.51 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 18 6,331,880.00 3,573,295.61 24.53 48.75 56.43 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 566,473.35 19.37 44.46 54.13 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 5 4,093,550.00 2,179,150.48 21.53 34.72 53.23 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 25 8,211,240.00 4,368,733.02 39.36 47.95 53.20 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 5,619,530.91 32.74 50.43 52.08 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,029,025.00 3,089,285.00 19.82 47.93 51.24 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 18 13,811,985.00 6,774,711.48 29.06 43.85 49.05 -  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 541 256,089,596.00 159,996,529.90 27.91 53.70 62.48 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 6,384,392.00 5,663,116.29 24.31 82.32 88.70 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9 6,603,147.00 5,357,109.25 14.66 58.46 81.13 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,001,300.00 784,930.06 40.84 70.16 78.39 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 1,615,607.52 45.09 67.59 78.09 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 7,961,028.00 5,893,671.91 28.26 69.14 74.03 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 30 10,137,250.00 7,459,974.76 27.15 54.46 73.59 -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,583,062.87 54.07 64.78 72.14 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 619,757.90 44.15 66.35 70.07 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 1,392,056.51 39.34 62.59 69.77 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,979,540.00 3,450,647.00 22.75 62.03 69.30 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,885,990.00 5,462,479.04 19.26 44.13 69.27 -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 2,894,638.23 19.04 55.89 67.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 28 8,335,520.00 5,580,592.78 35.59 59.00 66.95 -  
สำนักโภชนาการ 15 10,640,115.00 7,037,411.52 27.19 60.45 66.14 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,533,780.00 4,933,760.79 28.29 52.87 65.49 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 7,158,800.00 4,650,425.65 36.60 53.13 64.96 -  
กองแผนงาน 9 7,086,467.00 4,591,469.22 24.89 42.76 64.79 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,638,000.00 2,354,577.38 32.52 53.67 64.72 -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 8 8,225,777.00 5,098,682.71 26.84 54.43 61.98 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,615,963.00 6,457,037.86 22.19 55.77 60.82 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 25 9,251,380.00 5,615,732.35 29.36 51.73 60.70 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 1,815,388.42 12.88 40.33 60.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,615,400.00 8,168,705.71 32.64 54.53 60.00 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 9,355,910.00 5,604,138.79 33.86 53.09 59.90 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 5,618,140.44 30.03 51.19 59.76 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,363,397.00 10,332,792.00 19.62 54.91 59.51 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,662,330.00 4,998,252.08 37.48 55.63 57.70 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 10 6,141,600.00 3,502,774.14 21.27 48.22 57.03 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,358,980.00 5,288,416.87 27.36 50.54 56.51 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 18 6,331,880.00 3,573,295.61 24.53 48.75 56.43 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 566,473.35 19.37 44.46 54.13 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 5 4,093,550.00 2,179,150.48 21.53 34.72 53.23 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 25 8,211,240.00 4,368,733.02 39.36 47.95 53.20 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 5,619,530.91 32.74 50.43 52.08 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,029,025.00 3,089,285.00 19.82 47.93 51.24 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 18 13,811,985.00 6,774,711.48 29.06 43.85 49.05 -  
[10.100.1.52]