สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 32.69 % 11.46 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 57.95 % 11.47 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 81.30 % 11.47 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 11.47 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย. 2564 : 21:02

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 502 239,216,090.00 27,436,354.61 11.46 - - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 327,791.00 37.06 - - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 522,697.74 25.27 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,623,630.00 2,134,352.35 24.75 - - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 475,848.66 23.85 - - -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 472,194.55 21.52 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 25 9,355,610.00 1,963,612.69 20.99 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 26 8,135,520.00 1,542,278.60 18.96 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 21 6,898,350.00 1,303,808.19 18.56 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 32 7,503,780.00 1,294,208.73 17.25 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 28 9,857,250.00 1,644,473.54 16.68 - - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 5 3,104,200.00 505,833.70 16.30 - - -  
สำนักโภชนาการ 15 10,797,310.00 1,708,804.57 15.83 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,665,400.00 1,991,001.26 14.57 - - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 17 6,331,880.00 859,730.18 13.58 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 1,460,640.43 13.54 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 1,250,445.31 13.30 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,324,980.00 1,171,550.74 12.56 - - -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 4 5,775,777.00 661,085.26 11.45 - - -  
กองกฎหมาย 6 4,273,200.00 479,461.26 11.22 - - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 98,782.66 10.05 - - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 102,562.35 9.80 - - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6 3,009,204.00 253,540.54 8.43 - - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3 3,233,600.00 256,633.85 7.94 - - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 13,931,986.00 1,065,679.00 7.65 - - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 16 17,355,397.00 1,180,613.00 6.80 - - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,470,740.00 295,625.00 6.61 - - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,920,990.00 513,521.00 6.48 - - -  
กองแผนงาน 8 3,709,300.00 234,015.60 6.31 - - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,054,025.00 358,920.00 5.93 - - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 5,964,028.00 326,402.80 5.47 - - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 152,890.00 5.09 - - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,678,800.00 176,529.00 4.80 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 23 9,251,380.00 308,545.77 3.34 - - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,915,963.00 320,770.28 2.94 - - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,564,900.00 10,310.00 0.19 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 22 8,141,240.00 11,195.00 0.14 - - -  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 502 239,216,090.00 27,436,354.61 11.46 - - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 327,791.00 37.06 - - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 522,697.74 25.27 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,623,630.00 2,134,352.35 24.75 - - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 475,848.66 23.85 - - -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 472,194.55 21.52 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 25 9,355,610.00 1,963,612.69 20.99 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 26 8,135,520.00 1,542,278.60 18.96 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 21 6,898,350.00 1,303,808.19 18.56 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 32 7,503,780.00 1,294,208.73 17.25 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 28 9,857,250.00 1,644,473.54 16.68 - - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 5 3,104,200.00 505,833.70 16.30 - - -  
สำนักโภชนาการ 15 10,797,310.00 1,708,804.57 15.83 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,665,400.00 1,991,001.26 14.57 - - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 17 6,331,880.00 859,730.18 13.58 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 1,460,640.43 13.54 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 1,250,445.31 13.30 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,324,980.00 1,171,550.74 12.56 - - -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 4 5,775,777.00 661,085.26 11.45 - - -  
กองกฎหมาย 6 4,273,200.00 479,461.26 11.22 - - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 98,782.66 10.05 - - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 102,562.35 9.80 - - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6 3,009,204.00 253,540.54 8.43 - - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3 3,233,600.00 256,633.85 7.94 - - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 13,931,986.00 1,065,679.00 7.65 - - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 16 17,355,397.00 1,180,613.00 6.80 - - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,470,740.00 295,625.00 6.61 - - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,920,990.00 513,521.00 6.48 - - -  
กองแผนงาน 8 3,709,300.00 234,015.60 6.31 - - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,054,025.00 358,920.00 5.93 - - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 5,964,028.00 326,402.80 5.47 - - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 152,890.00 5.09 - - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,678,800.00 176,529.00 4.80 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 23 9,251,380.00 308,545.77 3.34 - - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,915,963.00 320,770.28 2.94 - - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,564,900.00 10,310.00 0.19 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 22 8,141,240.00 11,195.00 0.14 - - -  
[10.100.1.52]