สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 31.65 % 28.71 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 60.14 % 30.51 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 82.31 % 30.51 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 30.51 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค. 2565 : 15:48

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 520 246,644,775.00 75,256,982.43 28.71 30.51 - -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,198,305.52 54.60 54.60 - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 444,562.30 44.15 50.26 - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 960,020.65 45.09 46.40 - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 403,691.66 41.05 41.05 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 23 6,986,380.00 2,630,411.00 36.82 37.65 - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6 3,009,204.00 1,112,871.29 35.89 36.98 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 22 8,211,240.00 2,961,072.02 36.06 36.06 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 9,355,610.00 3,372,707.69 36.05 36.05 - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 714,977.56 35.83 35.83 - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,860,990.00 2,810,661.55 32.26 35.75 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,654,080.00 4,871,390.12 32.48 35.68 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 27 8,335,520.00 2,927,006.85 34.81 35.11 - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,615,397.00 6,173,902.00 20.71 35.05 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,623,630.00 2,974,925.00 34.47 34.50 - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 5,964,028.00 2,035,546.58 33.56 34.13 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 29 9,887,250.00 3,315,934.75 27.84 33.54 - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,678,800.00 1,178,282.58 31.94 32.03 - -  
สำนักโภชนาการ 15 10,417,310.00 3,264,696.77 31.34 31.34 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 3,321,160.18 29.58 30.78 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 24 9,281,380.00 2,837,471.95 30.57 30.57 - -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 6 7,275,777.00 2,197,700.86 29.94 30.21 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 2,799,132.44 29.78 29.78 - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 13,931,986.00 4,086,789.77 29.30 29.33 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,503,780.00 2,199,518.07 28.38 29.31 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,324,980.00 2,559,370.64 27.45 27.45 - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3 3,324,350.00 909,563.43 27.36 27.36 - -  
กองแผนงาน 9 7,084,300.00 1,910,569.50 24.90 26.97 - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,470,740.00 1,153,002.00 25.79 25.79 - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 18 6,332,913.00 1,553,433.95 24.53 24.53 - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 8 5,521,600.00 1,248,712.54 22.62 22.62 - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 222,548.35 18.80 21.27 - -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 815,015.12 18.99 18.99 - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,054,025.00 1,097,195.00 18.12 18.12 - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 7 5,244,392.00 919,033.98 17.52 17.52 - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 11,035,963.00 1,719,413.26 15.58 15.58 - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 356,385.50 11.87 11.87 - -  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 520 246,644,775.00 75,256,982.43 28.71 30.51 - -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,198,305.52 54.60 54.60 - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 444,562.30 44.15 50.26 - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 960,020.65 45.09 46.40 - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 403,691.66 41.05 41.05 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 23 6,986,380.00 2,630,411.00 36.82 37.65 - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6 3,009,204.00 1,112,871.29 35.89 36.98 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 22 8,211,240.00 2,961,072.02 36.06 36.06 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 9,355,610.00 3,372,707.69 36.05 36.05 - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 714,977.56 35.83 35.83 - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,860,990.00 2,810,661.55 32.26 35.75 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,654,080.00 4,871,390.12 32.48 35.68 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 27 8,335,520.00 2,927,006.85 34.81 35.11 - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,615,397.00 6,173,902.00 20.71 35.05 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,623,630.00 2,974,925.00 34.47 34.50 - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 5,964,028.00 2,035,546.58 33.56 34.13 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 29 9,887,250.00 3,315,934.75 27.84 33.54 - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,678,800.00 1,178,282.58 31.94 32.03 - -  
สำนักโภชนาการ 15 10,417,310.00 3,264,696.77 31.34 31.34 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 3,321,160.18 29.58 30.78 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 24 9,281,380.00 2,837,471.95 30.57 30.57 - -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 6 7,275,777.00 2,197,700.86 29.94 30.21 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 2,799,132.44 29.78 29.78 - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 13,931,986.00 4,086,789.77 29.30 29.33 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,503,780.00 2,199,518.07 28.38 29.31 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,324,980.00 2,559,370.64 27.45 27.45 - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3 3,324,350.00 909,563.43 27.36 27.36 - -  
กองแผนงาน 9 7,084,300.00 1,910,569.50 24.90 26.97 - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,470,740.00 1,153,002.00 25.79 25.79 - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 18 6,332,913.00 1,553,433.95 24.53 24.53 - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 8 5,521,600.00 1,248,712.54 22.62 22.62 - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 222,548.35 18.80 21.27 - -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 815,015.12 18.99 18.99 - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,054,025.00 1,097,195.00 18.12 18.12 - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 7 5,244,392.00 919,033.98 17.52 17.52 - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 11,035,963.00 1,719,413.26 15.58 15.58 - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 356,385.50 11.87 11.87 - -  
[10.100.1.52]